TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ri­fex Kap­sül    Ata­bay

Ri­fam­pi­sin

Ambalaj: 150 mgx16 kap­sül :: 300 mgx16 kapsül.

Eşdeğeri:Ri­fa­dinKap­sül: 150 mgx16 kap­sül, 300mgx16 kap­sül­ (Sanofi-Aventis); Rif­cap Kap­sül: 150 mgx16 kap­sül, 300 mgx16 kap­sül­ (Ko­çak).

Ri­fex Süs­pan­si­yon

Ri­fam­pi­sin

Ambalaj: 100 mg/5 mLx80 mL’lik ambalaj.

Eşdeğeri:Rifa­dinOral Süs­pan­si­yon: 100 mg/5mLx80 mL (Sanofi-Aventis); Rif­cap Oral Süs­pan­si­yon: 100 mg/5 mLx80 mL (Ko­çak).

End.:Tü­ber­kü­loz:Pul­mo­ner tü­ber­kü­loz ve di­ğer tü­ber­kü­loz­lar­dakul­la­nı­lır. Ri­fam­pi­sin en az bir di­ğer an­ti­tü­ber­kü­loz ajan­la (INH,pi­ra­zi­na­mid, etam­bu­tol vb.) bir­lik­te kul­la­nıl­ma­lı­dır. Lep­ra: Mul­ti­ba­si­lerve­ya po­li­ba­si­ler lep­ra­nın te­da­vi­sin­de en az bir di­ğer lep­ra ila­cıy­labir­lik­te kul­la­nıl­ma­lı­dır. Me­ti­si­li­nedi­renç­li Sta­fi­lo­kok en­fek­si­yon­la­rı: Me­ti­si­li­nedi­renç­li sta­fi­lo­ko­kal en­fek­si­yon­la­rı­n te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.Bu gi­bi du­rum­lar­da uy­gun bir an­ti­bi­yo­tik­le kom­bi­ne edil­me­li­dir. Cid­di Sta­fi­lo­kok en­fek­si­yon­la­rı: Cid­di Sta­fi­lo­koken­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­de di­ğer biruy­gun an­ti­bi­yo­tik­le bir­lik­te kul­la­nı­lır. Bru­sel­loz: Bru­sel­lozte­da­vi­sin­de de kul­la­nı­la­bi­lir. Bu du­rum­da dok­si­sik­lin­le kom­bi­needil­me­li­dir. Me­nin­go­kokta­şı­yı­cı­la­rı:N. me­nin­gi­ti­dis’in asemp­to­ma­tikta­şı­yı­cı­la­rı­nın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır (Di­renç­li or­ga­niz­ma­la­rınhız­la oluş­ma ola­sı­lı­ğın­dan do­la­yı ri­fam­pi­sin me­nen­jit te­da­vi­sin­deen­di­ke de­ğil­dir). Ha­emop­hi­lusinf­lu­en­zae:H. inf­lu­en­zae’ninasemp­to­ma­tik ta­şı­yı­cı­la­rı­nın te­da­vi­sin­de ve mik­ro­or­ga­niz­ma­yama­ruz kal­mış 4 yaş ve­ya al­tın­da­ki ço­cuk­la­rın ke­mop­ro­fi­lak­si­sin­dekul­la­nı­lır. Diğer en­fek­si­yon­lar:Sta­fi­lo­kok,Strep­to­kok, N. go­nor­ho­eae, Pro­te­us tür­le­ri.H. inf­lu­en­zae, E. co­li ve Le­gi­onel­la tür­le­ri ri­fam­pi­si­ne du­yar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rınne­den ol­du­ğu en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ri­fa­mi­sin­ler­den her­han­gi bi­ri­ne da­ha ön­ce du­yar­lıkgös­ter­miş ki­şi­ler­de, sa­rı­lık­ta, por­fi­ri­li has­ta­lar­da ve ge­be­li­ğinilk üç ayın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­da dok­torkont­ro­lu al­tın­da çok ge­rek­liy­se kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik ola­sı­lı­ğıolan ka­dın­lar­da ya­rar/za­rar ora­nı dik­ka­te alın­ma­lı­dır.

Yan E.:Na­di­rengast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar (ge­niz­de yan­ma, bu­lan­tı, kus­ma, gaz,kramp­lar, is­hal vb.) göz­len­miş­tir. Ateş, ür­ti­ker, cilt­te kı­za­rık­lıkgi­bi ola­sı im­mü­no­lo­jik yan et­ki­ler, ba­zı böb­rek ra­hat­sız­lık­la­rıve trom­bo­si­to­pe­ni gi­bi he­ma­to­lo­jik de­ği­şik­lik­ler ge­nel­lik­leara­lık­lı, dü­zen­siz ve­ya tek­rar­la­yan te­da­vi­ler sı­ra­sın­da göz­le­nir.Özel­lik­le di­ğer an­ti­tü­ber­kü­loz ilaç­lar­la bir­lik­te te­da­vi gö­renba­zı has­ta­lar­da sa­rı­lık ve/ve­ya se­rum tran­sa­mi­naz­lar­da ar­tış göz­len­miş­tir.

Etkileş.:Oral an­ti­ko­agü­lan­lar,kor­ti­kos­te­ro­id­ler, sik­los­po­rin, di­ji­tal prepa­rat­la­rı, ki­ni­din,oral kont­ra­sep­tif­ler, oral hi­pog­li­se­mik ajan­lar, dap­son, nar­ko­tikve anal­­je­zik­le­rin et­kin­li­ği­ni azal­ta­bi­lir. Ri­fam­pi­sin­le bir­lik­tealın­­­dı­ğın­da met­ha­don, di­aze­pam, ve­ra­pa­mil, b-ad­re­ner­jik blo­­ker­ler, klo­fib­rat, pro­ges­­­tin­ler, di­zop­ra­mid,mek­si­le­tin, te­ofi­lin, klo­ram­fe­ni­kol ve an­ti­kon­vül­zan­­­la­rın et­ki­le­rin­deazal­­ma ol­du­ğu bil­di­ril­miş­tir, doz­la­rı­nın ayar­lan­ma­sı ge­re­ke­bi­lir.Oral kont­ra­sep­tif kul­la­nan­la­rın ri­fam­pi­sin te­da­vi­si sı­ra­sın­dahor­mon­suz do­ğum kont­rol yön­tem­le­ri­ni ter­cih et­me­le­ri öne­ri­lir. An­ta­sit­ler­ri­fam­pi­sin emilimini en­gel­ler. Ha­lo­tan­la ri­fam­pi­sin bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­daher iki ila­cın da he­pa­to­tok­si­si­te­si ar­tar. Ke­to­ko­na­zol­le her iki­si­ninde se­rum kon­sant­ras­yon­la­rı aza­lır. Ri­fam­pi­si­nin te­ra­pö­tik doz­la­rıse­rum fo­lat ve B12 vi­ta­mi­ni­nin stan­dart mik­ro­bi­yo­lo­jikta­yin­le­ri­ni en­gel­ler. Brom­sul­fa­le­in ve se­rum bi­li­ru­bin mik­tar­la­rın­dage­çi­ci yük­sel­me­ler gö­rü­le­bi­lir. Ay­rı­ca, del­ta ami­no le­vu­li­nikasit sen­te­taz en­zi­mi­ni in­dük­ler. Bu ne­den­le ri­fam­pi­sin ve­ril­me­siy­lepor­fi­ria şid­det­le­ne­bi­lir.

Doz Önerisi: Aç kar­nı­na ya­ni ye­mek­ler­den ½ ve­ya 1 sa­at ön­ce a­lın­ma­sıö­ne­ri­lir. Tü­ber­kü­loz te­da­vi­sin­dekul­la­nı­lı­şı: Tü­ber­kü­loz­da Ri­fex gün­lüktek doz ha­lin­de, en i­yi­si sa­bah kah­val­tı­sın­dan ya­rım sa­at ön­ce ve­ri­lir.Bü­yük­ler için gün­lük doz, has­ta­lı­ğın du­ru­mu­na gö­re 450-600 mg’dir. Tü­ber­kü­lozte­da­vi­sin­de en i­yi so­nu­cu al­mak i­çin dok­to­run uy­gun gör­dü­ğü tü­ber­kü­los­ta­tik­le­rinkul­la­nıl­ma­sı ge­re­kir. Ge­nel­lik­le en iyi kom­bi­nas­yon ri­fam­pi­sin+i­zo­ni­a­zid­dir.Ço­cuk­lar­da gün­lük doz has­ta­nın vü­cut a­ğır­lı­ğı­na gö­re a­yar­la­nır.Bu­ra­da da has­ta­lı­ğın du­ru­mu ve dok­to­run ö­ne­ri­si­ne gö­re vü­cut a­ğır­lı­ğı­nınher bir ki­lo­su i­çin 10-15 mg ri­fam­pi­sin ve­ri­lir. An­cak 12 ya­şın­dankü­çük ço­cuk­lar­da gün­lük do­zun 600 mg’yi aş­ma­ma­sı ge­re­kir. Di­ğer en­fek­si­yon­lar­da kul­la­nı­lı­şı: Go­no­re te­da­vi­si ö­zel­lik ta­şır. Bu­ra­da ilk gün,tek doz ha­lin­de 900 mg ve­ri­lir. He­kim ge­rek gö­rür­se, bu­nu iz­le­yen 2 gün­de600’er mg’lik tek doz­lar uy­gu­la­nır. Go­no­re dı­şın­da­ki du­rum­lar­da i­see­riş­kin­ler­de a­kut du­rum­lar­da 900-1200 mg’lik gün­lük doz i­ki­ye bö­lü­ne­reksa­bah ve ak­şam ve­ri­lir. Ço­cuk­lar­da gün­lük doz vü­cut a­ğır­lı­ğı­nınher bir ki­lo­su i­çin 10-15 mg ü­ze­rin­den he­sap­la­nır ve bu doz i­ki­ye bö­lü­ne­reksa­bah-ak­şam ve­ri­lir.

Rifex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki