TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ri­la­ce Tab­letSanovel

Li­si­nop­ril di­hid­rat

Ambalaj: 5 mgx28 tab­let :: 10 mgx28 tab­let :: 20 mgx28tablet.

Eşdeğeri:Zest­rilTab­let: 5 mgx28 tab­let, 10 mgx28tab­let, 20 mgx28 tablet (Abdiİbrahim).

End.:A­CEinhibitörü olarak esan­si­yel ve re­no­vas­kü­ler hi­per­tan­si­yon­da en­di­ke­dir.Tek ba­şı­na ve­ya di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif­ler­le be­ra­ber kul­la­nı­la­bi­lir.Ay­­rı­ca di­ji­tal ve/ve­ya di­ü­re­tik­ler­le kont­rol al­tı­na a­lı­na­ma­mışkon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği te­da­vi­sin­de de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Li­si­nop­ri­lea­şı­rı du­yar­lı­ğı bu­lu­nan has­ta­lar­da ve geç­mi­şin­de A­CE in­hi­bi­tö­rükul­la­nı­mın­dan do­la­yı an­ji­yo­nö­ro­tik ö­dem öy­kü­sü o­lan has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Re­nal yet­mez­li­ği ol­sun ve­ya ol­ma­sın kon­jes­tifkalp yet­mez­li­ği has­ta­la­rın­da, semp­to­ma­tik hi­po­tan­si­yon göz­len­miş­tir.Li­si­nop­ril de da­hil ACE in­hi­bi­tör­le­riy­le te­da­vi e­di­len has­ta­lar­dana­di­ren yüz, ekst­re­mi­te­ler, du­dak­lar, dil, glot­tis ve/ve­ya la­renks­tean­ji­yo­nö­ro­tik ö­dem bil­di­ril­miş­tir. Bu du­rum­da li­si­nop­ril he­menke­sil­me­li­dir. La­ren­ge­al ö­dem i­le sey­re­den an­ji­yo­nö­ro­tik ödem fa­talo­la­bi­lir. Zo­run­lu ol­ma­dık­ça li­si­nop­ri­lin ge­be­lik­te kul­la­nıl­­ma­sıö­ne­ril­mez. İn­san sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir. Em­zi­renan­ne­ye an­cak ge­rek­li gö­rül­dü­ğün­de dik­kat­le ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:En sık gö­rü­lenyan et­ki­ler uy­ku ha­li, baş ağ­rı­sı ve di­ya­re, yor­gun­luk, ök­sü­rük, mi­debu­lan­tı­sı. Da­ha az sık­lık­la or­tos­ta­tik et­ki­ler, le­ke­ler ve as­te­nigö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Di­ü­re­tik­ler­lete­da­vi e­dil­mek­te o­lan­lar­da ve ö­zel­lik­le di­ü­re­tik te­da­vi­si­ne ye­nibaş­la­mış has­ta­lar­da li­si­nop­ril ve­ril­me­si du­ru­mun­da kan ba­sın­cın­daa­şı­rı dü­şüş gö­rü­le­bi­lir. İn­do­me­ta­sin, be­ra­ber kul­la­nıl­dı­ğın­dali­si­nop­ri­lin an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­si­ni a­zal­ta­bi­lir. Li­si­nop­rillit­yum tuz­la­rı­nın e­li­mi­nas­yo­nu­nu a­zal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Tedaviye günlük 5 mg-10 mg’lik tek dozla başlanmalı vealınan yanıta göre doz ayarlaması yapılmalıdır. Olağan sürek dozu, tek doz ha­lindegünde 20-40 mg’dir. Tavsiye edilen maksimum doz günde bir kez 40 mg’dir.Renovasküler hipertansiyonda tedaviye 2.5 mg-5 mg ile başlanması tavsiyeedilir. Konjestif kalp yetmezlikli hastalarda diü­re­tikler ve/veyadijitallerle (digoksin) birlikte günde bir defa 2.5-5 mg’lik başlangıç dozundakullanılabilir. Etkili doz gün­de bir kez 5-20 mg’dir. (Günlük doz maksimum 40mg’ye çıkarılabilir.) Hemodinamik olarak stabil hastalarda miyokard enfarktüsüsemptomlarının ortaya çıkma­sını takiben ilk 24 saat içinde 5 mg’lik doz ilebaş­lanmalı ve bunu taki­ben 24 saat sonra 5 mg, 48. saatte 10 mg ve onuizleyen günlerde tek doz 10 mg şeklinde uygulamaya devam edilmelidir. Tedaviye6 hafta devam edilmelidir.

Ri­la­ce Plus Tab­let

Li­si­nop­ril 20 mg,hid­rok­lo­rotiyazit 12.5 mg

Ambalaj: 28 tablet.

Eşdeğeri:ZestoreticTablet: 20 mgx28 tablet (Abdi İbrahim).

End.:Li­si­nop­rilve hid­rok­lo­ro­tiyazidin kom­bi­ne kullanımını ge­rek­ti­ren has­ta­lar­daesan­si­yel hi­per­tan­si­yo­nun te­da­vi­si için kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Anü­ri­de kont­ren­di­ke­dir. Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­denher­han­gi bi­ri­ne ve­ya di­ğer sül­fo­na­mid tü­re­vi ilaç­la­ra du­yar­lı­ğıolan­lar­da, geç­mi­şin­de ACE te­da­vi­si gö­rür­ken bu te­da­viy­le bağ­lan­tı­lıan­ji­yo­nö­ro­tik ödem ge­çir­miş olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ba­zı has­ta­lar­da semp­to­ma­tik hi­po­tan­si­yon gö­rü­le­bi­lir.Tiyazit­ler, böb­rek bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­sı için uy­gunde­ğil­dir. Tiyazit­ler, bo­zul­muş he­pa­tik fonk­si­yon ve­ya prog­re­sif ka­ra­ci­ğerhas­ta­lı­ğı olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Tiyazit te­ra­pi­siglu­koz to­le­ran­sı­nı bo­za­bi­lir; in­sü­lin da­hil an­ti­di­ya­be­tik ajan­lariçin do­zaj ayar­la­ma­sı ge­rek­li ola­bi­lir. Li­si­nop­ril da­hil ACE in­hi­bi­tö­rüile te­da­vi gö­ren has­ta­la­rın yüz­le­rin­de, el ve ayak­la­rın­da, du­dakve dil­le­rin­de, glot­tis ve/ve­ya la­renks­le­rin­de na­di­ren an­ji­yo­nö­ro­tiködem sap­tan­mış­tır. Li­si­nop­ri­lin ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.Ge­be­lik du­ru­mu sap­tan­dı­ğı an­da, eğer an­ne için ha­yat kur­ta­rı­cı birfak­tör de­ğil­se li­si­nop­ril alı­mı he­men dur­du­rul­ma­lı­dır. Tiyazit­leran­ne sü­tü­ne ge­çer. İla­cın an­ne­ye olan ya­ra­rı dü­şü­nü­le­rek em­zir­me­yede­vam et­mek ve­ya te­da­vi­ye de­vam et­mek ara­sın­da bir ter­cih ya­pıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Baş dön­me­si, baş ağ­rı­sı, ku­ru ök­sü­rük, yor­gun­lukve or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon da­hil hi­po­tan­si­yon­ görülür. Na­di­rendi­ya­re, bu­lan­tı, kus­ma, ağız ku­ru­lu­ğu, dö­kün­tü, gut, pal­pi­tas­yon,gö­ğüs­te ra­hat­sız­lık his­si, kas kramp­la­rı ve güç­süz­lük, pa­res­te­zi,as­te­ni ve im­po­tens gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Li­si­nop­ri­lin b-blo­ker­lerve di­üre­tik­ler gi­bi di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı,an­ti­hi­per­tan­sif et­kin­li­ği­ni ar­tı­ra­bi­lir. İn­do­me­ta­sin li­si­nop­ri­linan­ti­hi­per­tan­sif et­kin­li­ği­ni azal­ta­bi­lir. Hid­rok­lo­ro­tiyazit; al­kol,bar­bi­tü­rat­lar ve nar­ko­tik ilaç­lar­la kul­la­nıl­dı­ğın­da or­tos­ta­tikhi­po­tan­si­yon­da ar­tış ola­bi­lir. Hid­rok­lo­ro­tiyazit, an­ti­di­ya­be­tikilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da, bu ilaç­la­rın do­za­jın­da ayar­la­mage­re­ke­bi­lir. Kor­ti­kos­te­ro­id­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­daelekt­ro­lit tü­ke­ti­mi ar­ta­bi­lir (özel­lik­le hi­po­ka­le­mi). Lit­yum,lit­yum tok­si­si­te­si ris­ki­ne kar­şı di­üre­tik­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Ola­ğan doz gün­de 1 kez 1 ve­ya 2 tab­let­tir.

Rilace adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki