TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ri­vot­ril Am­pul IV   Roc­he

Klo­na­ze­pam

Ambalaj: 1 mg/1 mLx5 am­pul ve 1 mLx5 çö­zü­cü ampul.

Ri­vot­ril Dam­la

Klo­na­ze­pam

Ambalaj: 2.5 mg/mLx10 mL’lik şişe.

Ri­vot­ril Tab­let

Klo­na­ze­pam

Ambalaj: 2 mgx30 tab­let­.

End.:Be­bek veço­cuk­lar­da or­ta­ya çı­kan kli­nik e­pi­lep­si form­la­rı­nın ço­ğu, özel­lik­leti­pik ve a­ti­pik ab­sans­lar (Len­nox send­ro­mu), “nod­ding” spazm­la­rı,pri­mer ya da se­kon­der je­ne­ra­li­ze to­nik-klo­nik nö­bet­ler­de en­di­ke­dir.Ay­rı­ca e­riş­kin­le­rine­pi­lep­si­sin­de ve fo­kal nö­bet­ler­de de kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Klo­na­ze­pa­maa­şı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir. A­lış­kan­lık ya­panilaç­la­ra ve­ya al­ko­le ba­ğım­lı­lı­ğı bu­lu­nan has­ta­lar­da ve­ya mi­yas­te­niagra­vis has­ta­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Spi­nal ve­ya se­reb­ral a­tak­si­de,al­kol, di­ğer an­ti­e­pi­lep­tik i­laç­lar, hip­no­tik­ler, a­nal­je­zik­ler,nö­ro­lep­tik i­laç­lar, an­ti­dep­re­san­lar ve lit­yum­la o­lu­şan a­kut in­tok­si­kas­yon­lar­da,i­le­ri de­re­ce­de ka­ra­ci­ğer ha­sa­rın­da (si­roz gi­bi) ve­ya uy­ku ap­ne­sio­lan has­ta­lar­da dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Da­ha ön­ce­den so­lu­numsis­te­mi, ka­ra­ci­ğer ve­ya böb­rek has­ta­lı­ğı bu­lu­nan ve­ya di­ğer sant­ralet­ki­li i­laç­lar ve­ya an­ti­kon­vül­zif i­laç­lar­la te­da­vi gö­ren yaş­lıhas­ta­lar, çok dik­kat­li doz a­yar­la­ma­la­rı ge­rek­ti­rir. Uy­gun te­da­vigö­ren a­çık a­çı­lı glo­kom­lu has­ta­la­ra uy­gu­la­na­bi­lir an­cak, şid­det­lidar a­çı­lı glo­kom­lu has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.:U­zun sü­re­lite­da­vi­de, tre­mor, ter­le­me, a­ji­tas­yon, uy­ku dü­zen­siz­lik­le­ri veank­si­ye­te, nö­bet­ler ve semp­to­ma­tik psi­koz­lar gi­bi yok­sun­luk semp­tom­la­rıu­zun sü­re kul­la­nım­dan son­ra, ö­zel­lik­le gün­lük doz bir­den a­zal­tıl­dı­ğıza­man or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Ter­ci­hen te­da­vi bo­yun­ca ve­ya ilk bir­kaçgün i­çin­de a­raç, ma­ki­ne kul­lan­ma ve di­ğer teh­li­ke­li ak­ti­vi­te­ler­denka­çı­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de ke­sin ta­nım­lan­mış ve zor­la­yı­cı bir en­di­kas­yo­nuvar­sa kul­la­nıl­ma­lı­dır. An­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­den em­zir­me dö­ne­min­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Yor­gun­luk,uy­ku­ya e­ği­lim, bit­kin­lik, baş dön­me­si, ser­sem­lik ve a­tak­si sık gö­rü­lenyan et­ki­ler­den­dir. A­ji­tas­yon, ek­si­ta­bi­li­te, ir­ri­ta­bi­li­te, sal­dır­gandav­ra­nış­lar, kon­sant­ras­yon bo­zuk­lu­ğu, re­ak­si­yon­lar­da ya­vaş­la­mave an­te­rog­rad am­ne­zi göz­len­miş­tir. Na­dir ol­gu­lar­da ür­ti­ker, pru­ri­tus,de­ri dö­kün­tü­sü, an­ji­yo­nö­ro­tik ö­dem, fa­rin­ge­al ö­dem, ge­çi­ci saçdö­kül­me­si, pig­men­tas­yon de­ği­şik­lik­le­ri, bu­lan­tı, epi­gast­rik semp­tom­lar,baş ağ­rı­sı, gö­ğüs ağ­rı­sı, trom­bo­sit­ler­de a­zal­ma, cin­sel is­tek­teazal­ma, em­po­tans ve id­ra­rı tu­ta­ma­ma gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.Ço­cuk­lar­da gö­rü­len, se­kon­der seks ö­zel­lik­le­ri­nin re­ver­sibl ve er­keno­la­rak or­ta­ya çık­ma­sı ve a­na­fi­lak­tik şok gi­bi i­zo­le ol­gu­lar dabil­di­ril­miş­tir. Te­da­vi­nin u­zun sü­re ve yük­sek doz­lar­da ve­ril­di­ğidu­rum­lar­da, ko­nuş­ma­nın ya­vaş­la­ma­sı ve­ya bo­zul­ma­sı, yü­rü­me ve ha­re­ket­ler­deko­or­di­nas­yon bo­zuk­lu­ğu ve­ya gör­me bo­zuk­luk­la­rı gi­bi re­ver­siblbo­zuk­luk­lar gö­rü­le­bi­lir. Be­bek ve kü­çük ço­cuk­lar­da, tü­kü­rük vebronş sal­gı­la­rı­nı ar­tı­ra­bi­lir.

Etkileş.:Klo­na­ze­pa­mınvalp­ro­ik a­sit­le kom­bi­nas­yo­nu pe­tit mal sta­tus e­pi­lep­ti­ku­sa ne­deno­la­bil­mek­te­dir. Di­ğer sant­ral et­ki­li i­laç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı-an­ti­e­pi­lep­tik i­laç­lar, a­nes­te­zik­ler, hip­no­tik­ler, psi­ko­ak­tifi­laç­lar ve ba­zı a­nal­je­zik­ler- i­laç et­ki­le­ri­nin kar­şı­lık­lı o­la­rakart­ma­sı­na ne­den o­la­bi­lir. Ke­sin­lik­le al­kol a­lın­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Rivotril Ampul: Be­bek­ler ve kü­çük ço­cuk­lar­da ya­vaş IV en­jek­si­yon­la½ am­pul (0.5 mg). E­riş­kin­ler­de ya­vaş IV en­jek­si­yon 1 am­pul. Bu doz IVen­füz­yon­la ge­rek­ti­ği ka­dar tek­rar­la­na­bi­lir. IM uy­gu­la­ma, IV uy­gu­la­ma­nınya­pı­la­ma­dı­ğı is­tis­nai du­rum­lar­da ya­pıl­ma­lı­dır. IV o­la­rak mak­si­mumgün­lük doz 13 mg’dir. Rivotril Damla/Tablet: Be­bek­ler ve 10 ya­şı­na ka­dar (yada 30 kg’ye ka­dar) ço­cuk­lar i­çin gün­de 0.01-0.03 mg/kg’dir. 10 ya­şın­danbü­yük ço­cuk­lar ve e­riş­kin­ler i­çin ö­ne­ri­len doz gün­de 1-2 mg’dir. E­riş­kin­ler i­çin mak­si­mum te­ra­pö­tikdoz 20 mg/gün’dür. Ri­vot­ril dam­la, ke­sin­lik­le dam­la­lık­tan di­rekt a­ğız i­çi­nedam­la­tıl­ma­ma­lı­dır. Su, çay ve­ya mey­ve su­yu­na ka­rış­tı­rı­la­rak ve­ril­me­li­dir.

Rivotril adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki