TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ro­ac­cu­ta­ne Yu­mu­şak Jelatin Kap­sül    Roc­he

İzot­re­ti­no­in

Ambalaj: 10 mgx30 kap­sül :: 20 mgx30 kapsül.

End.:Şid­det­liak­ne form­la­rı­nın (no­dü­lo-kis­tik form­lar) ve di­ğer te­da­vi­le­re ya­nıtver­me­yen ak­ne­nin te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ka­ra­ci­ğerve böb­rek yet­mez­li­ğin­de, A hi­per­vi­ta­mi­no­zun­da, kan li­pid dü­zey­le­riaşı­rı yük­sek olan has­ta­lar­da ve izot­re­ti­no­ine aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: İzot­re­ti­no­in yal­nız­ca sis­te­mik re­ti­no­id kul­la­nı­mıko­nu­sun­da de­ne­yim­li olan ve te­ra­to­je­ni­te ris­ki­ni bi­len he­kim­lerta­ra­fın­dan re­çe­te edi­lir. İzot­re­ti­no­in te­da­vi­si gö­ren has­ta­larara­sın­da dep­res­yon, psi­ko­tik semp­tom­lar ve na­di­ren in­ti­har gi­ri­şim­le­rive in­ti­har bil­di­ril­miş­tir. Ne­den­sel bir iliş­ki ol­ma­sa da, aç­lık kanşe­ker­le­ri­nin yük­sel­di­ği bil­di­ril­miş­tir ve izot­re­ti­no­in te­da­vi­sisı­ra­sın­da ye­ni di­ya­bet ol­gu­la­rı teş­his edil­miş­tir. İzot­re­ti­no­inile te­da­vi edil­miş ka­dın ve er­kek has­ta­lar, te­da­vi sı­ra­sın­da ve te­da­vi­ninbi­ti­min­den son­ra­ki 1 ay için­de kan ba­ğı­şı ya­pa­maz­lar. Ge­be kal­ma po­tan­si­ye­li olan ka­dınhas­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Yan E.: De­ri­de ku­ru­ma, mu­ko­za­lar­da ku­ru­ma (ör­ne­ğin du­dak­lar­daku­ru­ma, bu­run mu­ko­za­sın­da ku­ru­luk), epis­tak­sis, ses kı­sık­lı­ğı,kon­junk­ti­vit, re­ver­sibl kor­nea opak­lı­ğı ve kon­takt lens­le­re in­to­le­rans,ek­san­tem, pru­ri­tus, yüz­de der­ma­tit, ter­le­me, pi­yo­je­nik gra­nü­lom,tır­nak dist­ro­fi­si, gra­nül­lü do­ku olu­şu­mun­da ar­tış, inat­çı saç te­liin­cel­me­le­ri, ge­ri dö­nüş­lü ola­rak saç dö­kül­me­si, ak­ne ful­mi­nans,hir­su­tizm, hi­per­pig­men­tas­yon, fo­to­sen­si­ti­vi­te, kas ağ­rı­sı, ek­lemağ­rı­sı, hi­pe­ros­to­zis ve ke­mik ile igi­li di­ğer de­ği­şik­lik­ler, ten­di­nit,dav­ra­nış bo­zuk­luk­la­rı, dep­res­yon, baş ağ­rı­sı, int­rak­ra­ni­yal ba­sınçar­tı­şı, nö­bet­ler, izo­le ol­gu­lar­da gör­me bo­zuk­luk­la­rı, bel­li fre­kans­la­rıduy­ma bo­zuk­lu­ğu, fo­to­fo­bi, ka­ran­lı­ğa uyum bo­zuk­luk­la­rı (ge­ce gö­rü­şü­nünazal­ma­sı), len­ti­kü­ler ka­ta­rakt, ke­ra­tit, bu­lan­tı, ko­lit, ile­it gi­bienf­la­ma­tu­var ba­ğır­sak has­ta­lı­ğı ve he­mo­ra­ji, tran­sa­mi­naz­lar­dage­çi­ci ve re­ver­sibl ar­tış­lar, ba­zı he­pa­tit ol­gu­la­rı, bron­kos­pazm,lö­ko­sit sa­yı­sın­da ve erit­ro­sit pa­ra­met­re­le­rin­de azal­ma, trom­bo­sitsa­yı­sın­da ar­tış ve­ya azal­ma, yük­sek se­di­men­tas­yon ora­nıbildirilmiştir.

Etkileş.:İzot­re­ti­no­inile A vi­ta­mi­ni­nin ay­nı an­da kul­la­nıl­ma­ma­sı ge­re­kir. En­der ol­gu­lar­daizot­re­ti­no­in ve tet­ra­sik­lin­ler­den son­ra be­nign int­rak­ra­ni­yal hi­per­tan­si­yo­nabağ­lı “psö­do­tü­mör se­reb­ri” bil­di­ril­miş­tir. Dü­şük doz pro­ges­te­ron pre­pa­rat­la­rı­nınet­ki­si izot­re­ti­no­in ile et­ki­le­şim­den son­ra aza­la­bi­lir.

Doz Önerisi: Te­da­vi­ye, bir son­ra­ki nor­mal adet dö­ne­mi­ninikin­ci ve­ya üçün­cü gü­nün­den ön­ce baş­lan­ma­ma­lı­dır. Te­da­vi­ye baş­la­ma­danön­ce­ki iki haf­ta için­de ne­ga­tif ge­be­lik tes­ti so­nu­cu alın­ma­lı­dır.(Te­da­vi sı­ra­sın­da her ay ge­be­lik test­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı öne­ri­lir.)Ro­ac­cu­ta­ne te­da­vi­si gün­de 0.5 mg/kg’lik doz­labaş­la­ma­lı­dır. Has­ta­la­rın ço­ğun­da doz, gün­de 0.5-1.0 mg/kg ara­sın­dade­ği­şir. Çok şid­det­li ak­ne­si olan has­ta­lar­da ve­ya vü­cu­dun­da ak­neolan­lar­da 2.0 mg/kg’ye va­ran yük­sek doz­lar ge­re­ke­bi­lir. Te­da­vi­de120 mg/kg’lik kü­mü­la­tif do­zun re­mis­yon oran­la­rı­nı ar­tır­dı­ğı ve re­lap­sıön­le­di­ği gös­te­ril­miş­tir. Do­la­yı­sıy­la her has­ta­da te­da­vi sü­re­sigün­lük do­za gö­re de­ği­şir. 16-24 haf­ta­lık te­da­viy­le ak­ne ta­ma­men re­mis­yo­naso­ku­la­bi­lir. Kap­sül­ler, öğün­ler­le be­ra­ber gün­de bir ve­ya iki ke­re­dealın­ma­lı­dır.

Roaccutane adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki