TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sa­i­zen 4 IU Fla­konSe­ro­no

Re­kom­bi­nant so­mat­ro­pin(rhGH)

Ambalaj: 4 IUx1 fla­kon­ ve 1 çö­zü­cü ampul.

Eşdeğeri:Hu­mat­ro­pe Fla­kon: 4 IUx1fla­kon­ (Lilly); Zo­mac­tonFla­kon: 4 IUx1 fla­kon­ (Er­Kim).

Sa­i­zen 8 mg Click Easy

Re­kom­bi­nant so­mat­ro­pin(rhGH) 24 IU (8 mg)

Ambalaj: one.click iğneli oto-enjektör ya da cool.click iğnesizoto-enjektör ile kullanım için iki ayrı ambalajda.

End.:Ço­cuk­lar­da:Bü­yü­me hor­mo­nu ye­ter­siz­li­ği­ne bağ­lı bü­yü­mege­ri­li­ği, Tur­ner Send­ro­mu, Pu­ber­te ön­ce­si ço­cuk­lar­da kro­nik böb­rekhas­ta­lı­ğı­na bağ­lı bü­yü­me ge­cik­me­si. Eriş­kin­ler­de: Bi­li­nenhi­po­ta­la­mo-hi­po­fi­zer has­ta­lık­la be­ra­ber bü­yü­me hor­mo­nu ye­ter­siz­li­ğive iki di­na­mik bü­yü­me hor­mo­nu sti­mü­las­yon tes­ti so­nu­cu be­lir­len­mişbü­yü­me hor­mo­nu ek­sik­li­ği.

Kontr.E.:Ak­tif ma­ligntü­mör şüp­he­si olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir. İnt­rak­ra­ni­yal tü­mö­rüninak­tif ol­ma­sı ve an­ti-tü­mö­ral te­da­vi­nin bü­yü­me hor­mo­nu te­da­vi­si­nebaş­lan­ma­dan ta­mam­lan­mış ol­ma­sı ge­rek­li­dir. Tü­mö­rün nüks et­ti­ği­nigös­te­ren bul­gu­lar var­sa bü­yü­me hor­mo­nu te­da­vi­si ke­sil­me­li­dir.Kro­nik böb­rek yet­mez­li­ği olan ço­cuk­lar­da böb­rek transp­lan­tas­yo­nun­danön­ce bü­yü­me hor­mo­nu te­da­vi­si ke­sil­me­li­dir. Ge­be­lik ve em­zir­medö­ne­min­de bü­yü­me hor­mo­nu te­da­vi­si öne­ril­mez. So­mat­ro­pi­ne aşı­rıdu­yar­lı­­ğın ol­du­ğu du­rum­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Somatropin, bü­yü­me hor­mo­nu ek­sik­li­ği ve te­da­vi­siko­nu­sun­da bil­gi ve de­ne­yi­mi olan uz­man he­kim­ler ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ço­cuk­lar­da is­ke­let bü­yü­me­si­nin sti­mü­le edil­me­si epi­fiz disk­le­rika­pa­nın­ca­ya ka­dar ol­mak­ta­dır. Ge­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Te­da­vi sı­ra­sın­da ge­be ka­lın­ma­sı du­ru­mun­da somatropin te­da­vi­si ke­sil­me­li­dir.So­mat­ro­pi­nin an­ne sü­tü­ne ge­çe­bi­le­ce­ği ola­sı­lı­ğı göz ar­dı edil­me­me­li­dir.

Yan E.:Pe­ri­fe­riködem şek­lin­de sı­vı re­tan­si­yo­nu gö­rü­lür ve özel­lik­le eriş­kin­ler­dekar­pal tü­nel send­ro­mu gö­rü­le­bi­lir. Na­di­ren eriş­kin­ler­de ha­fif şid­det­teart­ral­ji, kas ağ­rı­sı ve pa­res­te­zi gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: So­mat­ro­pi­nin ad­re­no­kor­ti­ko­id­ler, glu­ko­kor­ti­ko­idya da kor­ti­kot­ro­pin ile bir­lik­te kul­la­nı­mı ila­ca alı­na­cak ya­nı­tıen­gel­le­ye­bi­lir. Ana­bo­lik ste­ro­id­ler, and­ro­jen­ler, est­ro­jen­lerya da ti­ro­id hor­mon­la­rı ile bir­lik­te aşı­rı doz­da so­mat­ro­pin kul­la­nı­mıise epi­fiz ka­pan­ma­sı­nı hız­lan­dı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi:Saizen 4IU: Doz, ki­şi­sel ola­rak sap­ta­nır. Nor­mal en­do­jen bü­yü­me hor­mo­nu sa­lı­mı­nın ye­ter­siz­li­ği­nebağ­lı bü­yü­me ge­ri­li­ğin­de haf­ta­lıkdoz 12 IU/m2 vü­cut yü­zey ala­nı ve­ya 0.6 IU/kg vü­cut ağır­lı­ğı­dır.IM uy­gu­la­ma­da haf­ta­lık doz 3 tek doz ola­rak bö­lün­me­li­dir. SC uy­gu­la­ma­daise haf­ta­lık doz 6 ve­ya 7 tek doz (1.7 ve­ya 2 IU/m2 vü­cut yü­ze­yi­neuy­gun ola­cak şe­kil­de) ve­ya 3 tek doz (0.2 IU/kg vü­cut ağır­lı­ğı) ola­rakbö­lü­ne­bi­lir. Go­na­daldis­ge­ne­zi­se (Tur­ner send­ro­mu) bağ­lı bü­yü­me ge­ri­li­ğin­de haf­ta­lık doz, 18 IU/m2 vü­cut yü­zey ala­nıve­ya 0.6-0.7 IU/kg vü­cut ağır­lı­ğı­dır. Te­da­vi­nin ikin­ci yı­lın­da dozhaf­ta­lık ola­rak 24 IU/m2 vü­cut yü­zey ala­nı ve­ya 0.8-1 IU/kgvü­cut ağır­lı­ğı mik­ta­rı­na ka­dar ar­tı­rı­la­bi­lir. Haf­ta­lık doz, de­rial­tı­na en­jek­te edi­lir­se, 2.6 IU/m2 vü­cut yü­zey ala­nı ve­ya0.09-0.1 IU/kg vü­cut ağır­lı­ğı­na uy­gun ola­cak şe­kil­de 7 tek doz şek­lin­debö­lün­me­li­dir. Uy­gu­la­ma ter­ci­hen ak­şam­la­rı ol­ma­lı­dır.Saizen 24 IU: Mul­tipl doz kul­la­nımiçin ta­sar­lan­mış­tır. Sa­izen’in şu doz­lar­da, yat­ma za­ma­nı uy­gu­lan­ma­sı öne­ri­lir:En­do­jen bü­yü­me hor­mo­nu­nunsa­lı­nı­mı­nın ye­ter­siz ol­du­ğu bü­yü­me ge­ri­li­ği gös­te­ren has­ta­lar­da: SC uy­gu­la­may­la gün­de 2.1-3.0 IU/m2 vü­cutyü­zey ala­nı ya da 0.07-0.10 IU/kg vü­cut ağır­lı­ğı. Go­na­dal dis­ge­ne­zi­den ötü­rü bü­yü­me ge­ri­li­ği gös­te­renkız­lar­da (Tur­ner send­ro­mu): SC uy­gu­la­may­lagün­de 4.3 IU/m2 vü­cut yü­zey ala­nı ya da 0.14 IU/kg vü­cut ağır­lı­ğı.Te­da­vi Sü­re­si: Uy­gun ye­tiş­kin bo­ya ula­şın­ca ya da epi­fiz­ler ka­pa­nın­cate­da­vi ke­sil­me­li­dir. Sa­izen24 IU, şı­rın­ga ile kul­la­nıl­dı­ğın­da SC ve IM uy­gu­la­maiçin ta­sar­lan­mış­tır. Easy­jet ile kul­la­nıl­dı­ğın­da SC uy­gu­la­nır.

Saizen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki