TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sa­la­zopy­ri­ne EN Tab­let   Ec­za­cı­ba­şı

Sa­li­si­la­zo­sul­fa­pi­ri­di­n

Ambalaj: 500 mgx50 tablet.

End.:İl­ti­hap­lıba­ğır­sak has­ta­lık­la­rı ve ak­tif ro­ma­to­id art­rit te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Sül­fa­midve­ya sa­li­si­lat­la­ra kar­şı aşı­rı du­yar­lı olan has­ta­lar­da in­tes­ti­nalve üri­ner obst­rük­si­yon­lar­da, por­fi­ri­alı has­ta­lar­da, iki ya­şın­dankü­çük ço­cuk­lar­da, şid­det­li aler­ji ve bron­şi­yal ast­ma ol­gu­la­rın­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer ve­ya böb­rek yet­mez­li­ği ve­ya kan disk­ra­zi­siolan has­ta­lar­da, has­ta­nın kli­nik du­ru­mu­na gö­re ila­cın kul­la­nı­mı­naka­rar ve­ril­me­li­dir. Has­ta, id­ra­rı­nın ve cil­di­nin azo bo­ya­sı ne­de­niy­lepor­ta­kal sa­rı­sı renk ala­bi­le­ce­ği ko­nu­sun­da bil­gi­len­di­ril­me­li­dir.Böb­rek ha­sa­rı du­ru­mun­da kris­ta­lü­ri ve taş olu­şu­mu­nu ön­le­mek ama­cıy­lahas­ta uy­gun mik­tar­da sı­vı al­ma­lı­dır. Ge­be­lik sı­ra­sın­da an­cak çokge­rek­liy­se kul­la­nıl­ma­lı­dır. Sü­te ge­çen sa­li­si­la­zo­sül­fa­pi­ri­dinmik­ta­rı ih­mal edi­le­bi­lir.

Yan E.:Bu­lan­tı,iş­tah­sız­lık, vü­cut sı­cak­lı­ğı­nın ar­tı­şı, eri­tem, ka­şın­tı, baş ağ­rı­sıen sık bil­di­ri­len yan et­ki­ler­dir. Erit­ro­sit ano­ma­li­le­ri (örn. he­mo­li­tikane­mi, mak­ro­si­toz), si­ya­noz, lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni, mi­de­dedol­gun­luk his­si ve ka­rın ağ­rı­sı, baş dön­me­si ve ku­lak çın­la­ma­sı,pro­te­inü­ri, he­ma­tü­ri, kris­ta­lü­ri, cilt­te sa­rı renk, ne­fes dar­lı­ğı,ök­sü­rük, ateş ve eo­zi­no­fi­liy­le bir­lik­te gö­rü­len al­ve­olar fib­roz,pe­ri­or­bi­tal ödem, se­rum has­ta­lı­ğı, LE send­ro­mu, nef­ro­tik send­romile­ri de­re­ce­de sey­rek ola­rak bil­di­ri­len yan et­ki­ler­dir.

Etkileş.: Bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da fo­lik asit ve di­gok­sinemi­li­min­de azal­ma ol­du­ğu bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Gü­nlük doz ye­mek­ler­le bir­lik­te alı­nan, eriş­kin­ler­de4-6x2-4 tab­let ve ço­cuk­lar­da 5-7 yaş ara­sın­da olan­lar­da 3-6x½ tab­letve 7 yaş yu­ka­rı­sın­da­ki­ler­de 3-6x1-2 tab­let­tir. Cid­di ol­gu­lar­daeriş­kin do­zu 16-24 tab­le­te ka­dar çı­kar­tı­la­bi­lir.

Salazopyrine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki