TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sal­bu­tam-SR Mik­ro­pel­letKap­sül   No­bel

Sal­bu­ta­mol sül­fa­t

Ambalaj: 4 mgx14 ve 56 kap­sül :: 8 mgx14ve 56 kapsül.

Eşdeğeri:Vol­maxKontrollü Salım Tab­leti: 4 mgx14ve 56 tab­let, 8 mgx14 ve 56 tab­let (GSK).

End.:Semp­tom­laroluş­tuğun­da ra­hat­la­mak için has­ta ta­ra­fın­dan bi­li­nen, as­tım kri­zi­ninor­ta­ya çık­ma­sı­na ne­den ola­bi­le­cek ko­şul­lar­da (ör­neğin eg­zer­siz,ka­çı­nıl­ma­sı müm­kün ol­ma­yan al­ler­je­ne ma­ruz ka­lın­ma­sı du­ru­mun­da)semp­tom­la­rı ön­le­yi­ci ola­rak kul­la­nı­lır. Özel­lik­le ha­fif, or­ta veşid­det­li as­tım­da he­men ra­hat­la­tı­cı ilaç ola­rak kul­la­nı­lır. An­cak,sal­bu­ta­mo­la gü­ve­ni­le­rek dü­zen­li kor­ti­kos­te­ro­id te­da­vi­si­nebaş­la­nıl­ma­sı ve te­da­vi­ye de­vam edil­me­si ge­cik­ti­ril­me­me­li­dir.

Kontr.E.:Geç­mi­şin­deaşı­rı du­yar­lığı bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik­te sağ­lan­ma­sı bek­le­nen ya­rar, fe­tü­seola­sı et­ki ris­kin­den bü­yük ise dü­şü­nül­me­li­dir. Muh­te­me­len an­ne sü­tü­negeç­tiğin­den, bek­le­nen ya­rar­la­rı her­han­gi bir po­tan­si­yel ris­ki­niden­ge­le­me­dik­çe em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nı­mı öne­ril­mez.

Yan E.:İs­ke­letkas­la­rın­da ha­fif bir tit­re­me­ye ne­den ola­bi­lir, ge­nel­lik­le tit­re­meen çok el­ler­de be­lir­gin­dir. Na­di­ren baş ağ­rı­la­rı bil­di­ril­miş­tir.Ba­zı has­ta­lar­da pe­ri­fe­ral va­zo­di­la­tas­yon ve kalp hı­zın­da den­ge­le­yi­cikü­çük bir ar­tış gö­rü­le­bi­lir. An­ji­yo­ödem, ür­ti­ker, bron­kos­pazm, hi­po­tan­si­yonve kol­laps gi­bi aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı çok na­dir ola­rak ra­poredil­miş­tir. Çok na­dir ola­rak kas kramp­la­rı bil­di­ril­miş­tir. İn­ha­las­yonte­da­vi­sin­de, in­ha­las­yo­nun ar­dın­dan he­men hı­rıl­tı­da ar­tış ile pa­ra­dok­salbron­kos­pazm gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Diğeroral sem­pa­to­mi­me­tik ajan­lar­la kom­bi­ne edil­me­me­li­dir. Sal­bu­ta­mo­lunkar­di­yo­vas­kü­ler sis­tem üze­rin­de­ki et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­le­ceğin­denMAO in­hi­bi­tör­le­ri ve tri­sik­li­k an­ti­dep­re­san­lar­la te­da­vi edi­lenhas­ta­la­ra sal­bu­ta­mol dik­kat­li ve­ril­me­li­dir. Tab­let form­la­rı daprop­ra­no­lol gi­bi non­se­lek­tif b-b­lo­kerilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler ve 12 ya­şın üs­tün­de­ki ço­cuk­lar içinöne­ri­len gün­lük doz gün­de 12 sa­at ara ile 2 kez 8 mg’dir. 3-12 yaş ara­sın­da­kiço­cuk­lar­da öne­ri­len gün­lük doz 12 sa­at ara ile 2 kez 4 mg kap­sül­dür(3-12 yaş gru­bun­da 4 mg’lik form ter­cih edil­me­li­dir).

Salbutam adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki