TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sal­butol İn­ha­las­yon Ae­ro­so­luİl­san

Sal­bu­ta­mol sül­fat

Ambalaj: 0.1 mg/dozx200 doz­luk ambalaj.

Eşdeğeri:Ventolin İn­ha­ler: 100µg/dozx200 doz­ (GSK); Vent-o-salİn­ha­ler: 100 µg/dozx200 doz­ (Bilim).

Sal­bu­tol Şu­rup

Sal­bu­ta­mol sül­fat

Ambalaj: 2 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Sal­bu­tol Tab­let    

Sal­bu­ta­mol sül­fat

Ambalaj: 2 mgx100 tablet.

Eşdeğeri:Ven­to­linTab­let: 2 mgx100 tab­let (GSK).

End.:Semp­tom­laroluş­tuğun­da ra­hat­la­mak için has­ta ta­ra­fın­dan bi­li­nen, as­tım kri­zi­ninor­ta­ya çık­ma­sı­na ne­den ola­bi­le­cek ko­şul­lar­da (ör­neğin eg­zer­siz,ka­çı­nıl­ma­sı müm­kün ol­ma­yan al­ler­je­ne ma­ruz ka­lın­ma­sı du­ru­mun­da)semp­tom­la­rı ön­le­yi­ci ola­rak kul­la­nı­lır. Özel­lik­le ha­fif, or­ta veşid­det­li as­tım­da he­men ra­hat­la­tı­cı ilaç ola­rak kul­la­nı­lır. An­cak,sal­bu­ta­mo­la gü­ve­ni­le­rek dü­zen­li kor­ti­kos­te­ro­id te­da­vi­si­nebaş­la­nıl­ma­sı ve te­da­vi­ye de­vam edil­me­si ge­cik­ti­ril­me­me­li­dir.

Kontr.E.:Geç­mi­şin­deaşı­rı du­yar­lığı bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir. İnt­ra­ve­nöz sal­bu­ta­molve ba­zan sal­bu­ta­mol tab­let­le­ri er­ken doğum san­cı­la­rı­nın ön­len­me­sin­depla­sen­ta pre­via, an­te-par­tum he­mo­ra­ji ve­ya ge­be­lik tok­se­mi­si gi­bikomp­li­kas­yon­lar dı­şın­da kul­la­nıl­ma­sı­na rağ­men, in­ha­le sal­bu­ta­molmüs­tah­zar­la­rı ge­be­lik­te­ki dü­şük teh­dit­le­rin­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ge­be­lik­te sağ­lan­ma­sı bek­le­nen ya­rar, fe­tü­seola­sı et­ki ris­kin­den bü­yük ise dü­şü­nül­me­li­dir. Muh­te­me­len an­ne sü­tü­negeç­tiğin­den, bek­le­nen ya­rar­la­rı her­han­gi bir po­tan­si­yel ris­ki­niden­ge­le­me­dik­çe em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nı­mı öne­ril­mez.

Yan E.:İs­ke­letkas­la­rın­da ha­fif bir tit­re­me­ye ne­den ola­bi­lir, ge­nel­lik­le tit­re­meen çok el­ler­de be­lir­gin­dir. Na­di­ren baş ağ­rı­la­rı bil­di­ril­miş­tir.Ba­zı has­ta­lar­da pe­ri­fe­ral va­zo­di­la­tas­yon ve kalp hı­zın­da den­ge­le­yi­cikü­çük bir ar­tış gö­rü­le­bi­lir. An­ji­yo­ödem, ür­ti­ker, bron­kos­pazm, hi­po­tan­si­yonve kol­laps gi­bi aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı çok na­dir ola­rak ra­poredil­miş­tir. Çok na­dir ola­rak kas kramp­la­rı bil­di­ril­miş­tir. İn­ha­las­yonte­da­vi­sin­de, in­ha­las­yo­nun ar­dın­dan he­men hı­rıl­tı­da ar­tış ile pa­ra­dok­salbron­kos­pazm gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:İn­ha­ler:Prop­ra­no­lolgi­bi se­lek­tif ol­ma­yan b-blo­kerilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Şu­rup: MAO in­hi­bi­tör­le­rive tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar­la te­da­vi edi­len has­ta­la­ra ve­ri­lir­kensal­bu­ta­mo­lun do­la­şım sis­te­mi üze­ri­ne et­ki­le­ri ar­ta­bi­le­ceğin­denaşı­rı dik­kat gös­te­ril­me­li­dir. Tab­let: Diğer oral sem­pa­to­mi­me­tik ajan­lar­la kom­bi­ne edil­me­me­li­dir.Sal­bu­ta­mo­lun kar­di­yo­vas­kü­ler sis­tem üze­rin­de­ki et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­le­ceğin­denMAO in­hi­bi­tör­le­ri ve tri­sik­li­k an­ti­dep­re­san­lar­la te­da­vi edi­lenhas­ta­la­ra sal­bu­ta­mol dik­kat­li ve­ril­me­li­dir. Tab­let form­la­rı daprop­ra­no­lol gi­bi non­se­lek­tif b-b­lo­kerilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:SalbutolAerosol: Ae­ro­so­lun gün­lük kul­la­nımdo­zu 2-4 in­ha­las­yon, mak­si­mum 8 in­ha­las­yon­dur.Salbutol Şurup: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de4x½-1 öl­çek şu­rup ve ço­cuk­lar­da 2-6 yaş ara­sın­da olan­lar­da 3x¼-½ öl­çekşu­rup, 6-12 yaş ara­sın­da olan­lar­da 3x½ öl­çek şu­rup­tur.Salbutol Tablet: Gün­lükdoz eriş­kin­ler­de 4x1-2 tab­let, ço­cuk­lar­da 2-6 yaş ara­sın­da olan­lar­da3x½ tab­let ve 6-12 yaş ara­sın­da olan­lar­da 3x1 tab­let­tir.

Salbutol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki