TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

San­dim­mun Am­pul IV     No­var­tis Phar­ma

Sik­los­po­ri­n

Ambalaj: 50 mg/1 mLx10 ampul.

San­dim­mun Ne­o­ral Yu­mu­şak Je­la­tinKap­sül

Sik­los­po­ri­n

Ambalaj: 25 mgx50 kap­sül :: 100 mgx50 kapsül.

Eşdeğeri:GengrafSert Jelatin Kapsül: 25 mgx50kapsül, 100 mgx50 kapsül (Abbott).

San­dim­mun Ne­o­ral Oral So­lüs­yon

Sik­los­po­ri­n

Ambalaj: 100 mg/mLx50 mL’lik şişe.

End.:Transp­lan­tas­yonen­di­kas­yon­la­rı: Or­gan trans­p­lan­tas­yo­nu: Böb­rek, ka­ra­ci­ğer, kalp, ak­ci­ğer, kalp-ak­ci­ğer vepank­re­asın al­lo­je­nik transp­lan­tas­yon­la­rın­da graft red­di­nin ön­len­me­sin­de,ön­ce­den di­ğer im­mü­no­süp­re­sif ilaç­lar­la te­da­vi gör­müş has­ta­lar­da­kior­gan red­di­nin te­da­vi­sin­de. Ke­mikili­ği transp­lan­tas­yo­nu: Ke­mikili­ği transp­lan­tas­yo­nun­dan son­ra graft red­di­nin ön­len­me­sin­de,“Graft-ver­sus-host” has­ta­lı­ğı­nın (GVHD) te­da­vi­si ve ön­len­me­sin­de. Oto­im­mün has­ta­lık­lar: En­do­jen uve­it: Kon­van­si­yo­nel te­da­vi­nin ba­şa­rı­sız ol­du­ğu ve­yais­ten­me­yen yan et­ki­le­re yol aç­tı­ğı, non-en­fek­si­yöz ori­jin­li, ak­tifgör­me fonk­si­yo­nu­nu teh­dit edi­ci in­ter­me­di­yat ve­ya pos­te­ri­or uve­it,re­ti­na­yı da kap­sa­yan, tek­rar­la­yı­cı enf­la­ma­tu­var atak­lı Beh­çetuve­iti. Nef­ro­tik send­rom: Ye­tiş­kin ve ço­cuk­lar­da ste­ro­ide ba­ğım­lı ve ste­ro­idedi­renç­li nef­ro­tik send­rom ve mi­ni­mal lez­yon­lu nef­ro­pa­ti, fo­kal veseg­men­tal glo­me­rü­losk­le­ro­zis gi­bi glo­me­rü­ler has­ta­lık­lar ve­yamemb­ra­nöz glo­me­rü­lo­nef­rit ol­gu­la­rı. Sik­los­po­rin, re­mis­yon­la­rısağ­la­mak ve sür­dür­mek için kul­la­nı­la­bi­lir. Ste­ro­ide bağ­lı ola­raksağ­lan­mış re­mis­yon­la­rın sür­dü­rül­me­sin­de ste­ro­id­le­rin ke­sil­me­si­neola­nak sağ­la­mak için de kul­la­nı­la­bi­lir. Ro­ma­to­id art­rit: Sik­los­po­rinkla­sik, ya­vaş et­ki­li an­ti­ro­ma­tiz­mal ilaç­lar­la bir so­nuç alı­na­ma­yanşid­det­li, ak­tif ro­ma­to­id art­rit­li has­ta­la­rın te­da­vi­sin­de et­ki­li­dir.Pso­ri­azis: Sik­los­po­rin, kon­van­si­yo­nel te­da­vi­nin ye­ter­sizkal­dı­ğı ve­ya uy­gun ol­ma­dı­ğı şid­det­li pso­ri­azis has­ta­la­rın­da en­di­ke­dir.Ato­pik der­ma­tit: Sik­los­po­rin, kon­van­si­yo­nel te­da­vi­nin ye­ter­sizkal­dı­ğı ve­ya uy­gun ol­ma­dı­ğı şid­det­li­ato­pik der­ma­tit­li has­ta­la­rınte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Sik­los­po­ri­neaşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Sa­de­ce im­mü­no­sup­re­sif te­da­vi­de de­ne­yim­li, la­bo­ra­tu­vargü­ven­lik pa­ra­met­re­le­ri­nin kont­ro­lü, dü­zen­li tam fi­zik­sel mu­aye­neve kan ba­sın­cı öl­çüm­le­ri de da­hil ol­mak üze­re ye­ter­li izlem sağ­la­ya­bi­lenhe­kim­ler ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­lı­dır. İla­cı kul­la­nan transp­lan­tas­yonhas­ta­la­rı ye­ter­li do­na­nım, ele­man, la­bo­ra­tu­var ve tıb­bi des­tekkay­nak­la­rı­na sa­hip mer­kez­ler ta­ra­fın­dan gö­ze­tim al­tın­da bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.İda­me te­da­vi­sin­den so­rum­lu he­kim, has­ta­nın izlemi için tam bir bil­gi­yesa­hip ol­ma­lı­dır. Can­lı ate­nue aşı uy­gu­la­ma­la­rın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Ge­be­lik­te yal­nız­ca bek­le­nen ya­ra­rın, olası risk­ler­den faz­la ol­du­ğudu­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır. Sik­los­po­rin an­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­dente­da­vi sü­re­sin­ce be­bek em­zi­ril­me­me­li­dir.

Yan E.:Hi­pert­ri­koz,tre­mor, re­nal fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu, özel­lik­le kalp transp­lan­tas­yon­luhas­ta­lar­da hi­per­tan­si­yon, ka­ra­ci­ğer dis­fonk­si­yo­nu, yor­gun­luk,gin­gi­val hi­pert­ro­fi, gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar (ano­rek­si, bu­lan­tı,kus­ma, ka­rın ağ­rı­sı, di­ya­re), el ve ayak­lar­da yan­ma hiss­si­görülebilir.

Etkileş.:Ami­nog­li­ko­zid­ler,am­fo­te­ri­sin-B, sip­ro­flok­sa­sin, mel­fe­lan ve tri­me­top­rim­le sik­los­po­ri­ninbir­lik­te kul­la­nı­mın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Nons­te­ro­id ilaç­larböb­rek fonk­si­yon­la­rı üze­ri­ne is­ten­me­yen et­ki­ler gös­te­re­bil­dik­le­rin­densik­los­po­ri­nin bu ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı ya da bu ilaç­la­rındo­zu­nun ar­tı­rıl­ma­ya gi­dil­me­sin­de böb­rek fonk­si­yon­la­rı­nın ya­kıniz­le­mi ge­re­kir. Sik­los­po­rin, lo­vas­ta­tin ve kol­şi­si­nin kas ağ­rı­sıve kas za­yıf­lı­ğı­nı içe­ren mus­kü­ler tok­si­si­te po­tan­si­ye­li­ni ar­tı­ra­bi­lir.Ke­to­ko­na­zol, erit­ro­mi­sin ve jo­sa­mi­sin da­hil ba­zı mak­ro­lid an­ti­bi­yo­tik­ler,dok­si­sik­lin, oral kont­ra­sep­tif­ler, pro­pa­fe­non ve dil­ti­azem, ni­kar­di­pinve ve­ra­pa­mil da­hil ba­zı kal­si­yum an­ta­go­nist­le­ri gi­bi mad­de­le­rinsik­los­po­ri­nin plaz­ma ve tüm kan kon­sant­ras­yon­la­rı­nı yük­selt­ti­ğibi­lin­mek­te­dir. Ni­fe­di­pin gin­gi­val hi­perp­la­zi­ye yol aça­bil­di­ğin­den,sik­los­po­rin te­da­vi­si sı­ra­sın­da gin­gi­val hi­pert­ro­fi ge­li­şen has­ta­lar­dani­fe­di­pin kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Me­ta­mi­zol, ri­fam­pi­sin, naf­si­lin­leIV sul­fa­di­mi­din ve tri­me­top­rim, sik­los­po­ri­nin plaz­ma ve­ya tüm kankon­sant­ras­yon­la­rı­nı dü­şür­dü­ğü bi­li­nen mad­de­ler­dir. Sik­los­po­rin­lete­da­vi gö­ren has­ta­lar­da pred­ni­zo­lon kli­ren­si­nin azal­dı­ğı ve ak­si­neyük­sek doz­da uy­gu­la­nan me­tilp­red­ni­zo­lo­nun sik­los­po­ri­nin plaz­madü­ze­yi­ni ar­tır­dı­ğı bu­lun­muş­tur.

Doz Önerisi: Or­gan trans­plan­tas­yon­la­rın­da ilk doz, trans­plan­tas­yon­danön­ce­ki 12 sa­at için­de, iki­ye bö­lün­müş ola­rak, 10-15 mg/kg ola­rak ve­ril­me­li­dir.Bir-iki haf­ta son­ra, kan dü­zey­le­ri­ne gö­re, doz azal­tıl­ma­ya baş­la­na­rak,2-6 mg/kg/ gün­lük sü­rek do­zu­na ge­çi­lir. Ke­mik ili­ği transp­lan­tas­yon­la­rın­dailk doz transp­lan­tas­yon­dan ön­ce­ki gün, ge­nel­lik­le 3-5 mg/kg/gün­­lükIV en­füz­yon bi­çi­min­de baş­la­nır, 2 haf­ta için­de 12.5 mg/kg gün­lük oralsü­rek te­da­vi­si­ne ge­çi­lir. San­dim­munNe­oral, transp­lan­tas­yon dı­şı en­di­kas­yon­lar­dayal­nız­ca oral ola­rak kul­la­nı­lır. Psö­ri­azis­te 2.5 mg/kg/gün do­zuy­labaş­la­na­rak, ge­rek­ti­ğin­de ka­de­me­li ola­rak 5 mg/kg/gün­lük do­za çı­kı­lır.Ro­ma­to­id art­rit­te 3 mg/ kg/gün do­zun­da baş­la­na­rak, ge­rek­ti­ğin­de,ka­de­me­li ola­rak 5 mg/kg/gün­lük do­za çı­kı­lır. Nef­ro­tik send­rom­daeriş­kin­ler için 5 mg/kg/gün, ço­cuk­lar için 6 mg/kg/gün kul­la­nı­lır. En­do­jenüve­it­te 5 mg/kg/ gün do­zun­da baş­la­nır. Di­renç­li ol­gu­lar­da, kı­sa birsü­re için 7 mg/kg/gün kul­la­nı­la­bi­lir. Transp­lan­tas­yon dı­şı en­di­kas­yon­lar­dasü­rek te­da­vi­sin­de her has­ta için bi­rey­sel ola­rak sap­ta­na­cak doz kul­la­nı­lır.Bu doz mak­si­mum 5 mg/kg/ gün­dür.

Sandimmun adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki