TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  25 Ocak 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

San­dog­lo­bu­lin Fla­kon    No­var­tis Phar­ma

İn­san IgG

Ambalaj: 1 gx1 fla­kon ve 33 mL’lik çö­zü­cü :: 6 gx1fla­kon ve 200 mL’lik çö­zü­cüy­le trans­fer se­ti.

Eşdeğeri:Bi­avenV.I. Fla­kon: 1 gx1flakon (On­ko); Isıven V.I. Fla­kon: 1 gx1 fla­kon (Koç­sel).

Doz Önerisi:San­dog­lo­bu­lin IV en­füz­yon şek­lin­de uy­gu­la­nır. En­di­kas­yon­la­rabağ­lı ola­rak doz ve uy­gu­la­ma (ye­ri­ne koy­ma ve­ya im­mün­mo­dü­las­yon),has­ta­la­rın im­mün sis­te­mi­nin du­ru­mu­na, has­ta­lı­ğın şid­de­ti ve ki­şi­ninto­le­ran­sı­na bağ­lı­dır. Her has­ta­da bi­rey­sel­leş­ti­ril­me­si ge­re­ke­bi­lir.Aşa­ğı­da­ki do­zaj şe­ma­sı sa­de­ce bir yol gös­ter­me ni­te­li­ğin­de­dir. Pri­mer im­mün yet­mez­lik send­rom­la­rın­da ye­ri­ne koy­mate­da­vi­si: Öne­ri­len baş­lan­gıç do­zu 3-4haf­ta­lık ara­lar­la uy­gu­la­nan 0.4-0.8 g/kg vü­cut ağır­lı­ğıdır (ge­nel­lik­le0.4 g/kg vü­cut ağır­lı­ğı). Doz ve do­zaj ara­lı­ğı plaz­ma IgG kon­sant­ras­yo­nu­nuen az 4-6 g/l’de tu­ta­cak şe­kil­de uyar­la­nır. İs­te­nen et­ki­li dü­ze­yeula­şı­la­bil­me­si için te­da­vi baş­lan­gı­cın­dan son­ra 3 ile 6 ay geç­me­sige­re­kir. 6 g/l’lik bir et­ki­li dü­ze­ye ula­şıl­ma­sı için ge­re­ken doz0.2-0.8g/kg vü­cut ağır­lı­ğı/ay do­lay­la­rın­da ol­ma­lı­dır. Ka­rar­lı du­ru­maula­şıl­dık­tan son­ra­ki do­zaj ara­lık­la­rı 2 ile 4 haf­ta ara­sın­da de­ği­şir.Se­kon­der im­mün yet­mez­liksend­rom­la­rın­da ye­ri­ne koy­ma te­da­vi­si: 3-4 haf­ta­lık ara­lar­la 0.2-0.4 g/kg vü­cut ağır­lı­ğı.Ke­mik ili­ği al­log­reft alı­cı­sı olan has­ta­lar­da en­fek­si­yon­la­rın ön­len­me­siiçin öne­ri­len doz 0.5 g/kg vü­cut ağır­lı­ğı­dır; transp­lan­tas­yon­dan 7gün ön­ce bir kez uy­gu­la­na­bi­lir, transp­lan­tas­yo­nu iz­le­yen ilk 3 ay­dahaf­ta­lık ara­lar­la tek­rar edi­lir ve son­ra­ki 9 ay­da ay­lık ara­lar­la de­vamedi­lir. İdi­yo­pa­tik (im­mün) trom­bo­si­to­pe­nikpur­pu­ra (ITP): Baş­lan­gıç te­da­vi­si için 2-5ar­dı­şık gün­de 0.4 g/kg vü­cut ağır­lı­ğı ya da bir kez ve­ya 1. ve 3. gün­de0.8-1.0 g/kg vü­cut ağır­lı­ğı. Ge­rek­ti­ğin­de 0.4 g/kg vü­cut ağır­lı­ğı do­zun­dauy­gu­la­ma­la­ra, trom­bo­sit sa­yı­sı­nın ye­ter­li bir dü­zey­de tu­tu­la­bil­me­siama­cıy­la 1-4 haf­ta­lık ara­lar­la de­vam edi­le­bi­lir. Ka­wa­sa­ki send­ro­mu: Ge­nel­lik­lease­til­sa­li­si­lik asit pre­pa­rat­la­rıy­la stan­dart te­da­vi­ye ek ola­rak2-5 gün bo­yun­ca bö­lün­müş doz­lar­da 1.6-2.0 g/kg vü­cut ağır­lı­ğı ya datek doz 2 g uy­gu­la­nır. Gu­il­la­in-Bar­résend­ro­mu, kro­nik enf­la­ma­tu­var de­mi­ye­li­ni­zan po­li­nö­ro­pa­ti: Ar­dı­şık 5 gün, gün­de 0.4 g/kg vü­cut ağır­lı­ğı doz­dauy­gu­la­nır.

Sandoglobulin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Cüzzam Günü  Cüzzam Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki