TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

San­do­mig­ran Dra­je     No­var­tisPharma

Pi­zo­ti­fen

Ambalaj:0.5 mgx30ve 100 dra­je­.

End.:Ti­pik veati­pik mig­ren, va­zo­mo­tor baş ağ­rı­la­rı, Clus­ter baş ağ­rı­sı (Hor­tonsend­ro­mu) gi­bi tekrarlayan vas­kü­ler baş ağ­rı­la­rı­nın pro­fi­lak­tik te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. Pi­zo­ti­fen, ger­gin­lik baş ağ­rı­la­rın­da ve­ya psi­ko­jenkay­nak­lı ve post-trav­ma­tik baş ağ­rı­la­rın­da da­ha az et­ki­li­dir. Mig­renkri­zin­de et­ki­siz­dir.

Kontr.E.:Pi­zo­ti­fe­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. 2 ya­şın­dan kü­çükço­cuk­lar­da kul­la­nı­mı­ kont­ren­di­kedir.

Uyar.: Ola­sı bir se­da­tif et­ki ne­de­niy­le, ara­ba kul­la­nanve­ya ma­ki­na­da ça­lı­şan has­ta­la­rın re­ak­si­yon­la­rı­nı ya­vaş­la­ta­bi­lir.Ge­be­lik­te an­cak zo­run­lu­luk du­ru­mun­da kul­la­nı­la­bi­lir. Te­da­viedi­len em­zi­ren an­ne­ler­de, süt­te öl­çü­len pi­zo­ti­fen yo­ğun­lu­ğu­nunbe­be­ği et­ki­le­me ola­sı­lı­ğı ol­ma­ma­sı­na rağ­men, em­zi­ren ka­dın­lar­daöne­ril­mez.

Yan E.:En sık gö­rü­lenyan et­ki­si se­das­yon, da­ha na­dir gö­rü­len­ler­se baş dön­me­si, ağız ku­ru­lu­ğu,bu­lan­tı ve ka­bız­lık­tır. Ço­cuk­lar­da SSS sti­mü­las­yo­nu olu­şa­bi­lir.Pi­zo­ti­fe­nin iş­tah açı­cı et­ki­si ki­lo ar­tı­şı­na yol aça­bi­lir. İyi do­kü­man­teedi­le­me­yen bir­kaç ol­gu­da pizotifenle te­da­vi edi­len ço­cuk ve ye­tiş­kin­ler­dehallüsinasyonlar bil­di­ril­miş­tir, an­cak ne­den­sel iliş­ki bu­lu­na­ma­mış­tır

Etkileş.: Se­da­tif­le­rin, hip­no­tik­le­rin, be­lir­li so­ğuk al­gın­lı­ğıpreparatları da da­hil ol­mak üze­re an­ti­his­ta­mi­nik­le­rin ve al­ko­lünsant­ral et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler­de gün­de 1 dra­jey­le baş­la­na­rak dozted­ri­cen ar­tı­rı­lır. Or­ta­la­ma sü­rek do­zu, bö­lün­müş doz­lar ha­lin­degün­de 1.5 mg ve­ya ge­ce­le­ri alı­nan tek bir doz­dur. İnat­çı ol­gu­lar­dahe­kim, do­zu 3 ke­re­de alın­mak üze­re gün­de 3-4.5 mg’ye ka­dar ted­ri­cenar­tı­ra­bi­lir. Ço­cuk­lar­da 0.5 mg ile baş­la­na­rak gün­lük doz bö­lün­müşhal­de 1.5 mg’ye ka­dar ar­tı­rı­lır ya da ge­ce­le­ri 1 mg ola­rak tek bir dozve­ri­le­bi­lir.

Sandomigran adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki