TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  17 Eylül 2019, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

San­ta­nol Tab­let   Ata­bay

Ra­ni­ti­di­n HCI

Ambalaj: 150 mgx30 tab­let :: 300 mgx30 tablet.

Eşdeğeri:Ra­ni­tabFilm Tab­let: 300 mgx30tablet (De­va); Ul­cu­ran Film Tab­let:150 mgx30 tab­let (Ab­far); Zan­didTab­let: 150 mgx30 (Ko­çak); Zan­tacFilm Tab­let: 150 mgx30tab­let, 300 mgx30 tab­let (GSK).

End.:Du­ode­nalül­ser, se­lim gast­rik ül­ser, ste­ro­id ol­ma­yan an­ti­enf­la­ma­tu­var ajan­la­rabağ­lı ül­ser­le­rin te­da­vi­sin­de, özel­lik­le geç­mi­şin­de pep­tik ül­serolan has­ta­lar­da ste­ro­id ol­ma­yan an­ti­enf­la­ma­tu­var­lar ilaç­la­rın(as­pi­rin da­hil) ne­den ol­du­ğu du­ode­nal ül­ser­le­rin pro­fi­lak­si­sin­de,ame­li­yat son­ra­sı ül­ser, ref­lü özo­fa­jit ve Zol­lin­ger-El­li­son send­ro­mute­da­vi­le­rin­de, ağ­rıy­la ka­rak­te­ri­ze (epi­gast­rik ve ret­ros­ter­nal)ye­mek­ler­le iliş­ki­li ve­ya uy­ku­da ra­hat­sız­lık ve­ren, fa­kat da­ha ön­cebe­lir­ti­len du­rum­lar­la iliş­ki­li ol­ma­yan, kro­nik epi­zo­dik dis­pep­si­ler­de,ağır has­ta­lar­da stres ül­ser­le­ri­nin pro­fi­lak­si­sin­de, pep­tik ül­ser­lihas­ta­lar­da tek­rar­la­yan ka­na­ma­la­rın pro­fi­lak­si­sin­de, Men­del­sonsend­ro­mu pro­fi­lak­si­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Etkinmadde­ye aşı­rı du­yar­lık ha­lin­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ra­ni­ti­din pla­sen­ta­dan ge­çer ve in­san sü­tü ile deatı­lır. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­de zo­run­lu ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ağır re­nal yet­mez­lik­ler­de do­zaj azal­tıl­ma­lı­dır. He­pa­tik bo­zuk­lu­ğuolan­lar­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Na­di­renbra­di­kar­di ve AV blok ra­por edil­miş­tir. Az sa­yı­da has­ta­da art­ral­ji,kus­ma/bu­lan­tı, di­ya­re, ka­bız­lık, baş ağ­rı­sı, uy­ku­suz­luk, baş dön­me­si,ako­mo­das­yon bo­zuk­lu­ğu­nu dü­şün­dü­ren re­ver­sibl bu­la­nık gör­me gö­rül­müş­tür.Özel­lik­le çok ağır has­ta ve yaş­lı­lar­da na­di­ren rev­re­sibl men­tal kon­füz­yon,ha­lü­si­nas­yon­lar, dep­res­yon ve aji­tas­yon bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Gün­lük or­ta­la­ma doz sa­bah ve ak­şam yat­ma­dan ön­ceol­mak üze­re 2x150 mg ve­ya yat­ma­dan ön­ce tek doz ha­lin­de 300 mg’dir. Nük­se­dendu­rum­lar­da ge­ce yat­ma­dan ön­ce 150 mg kul­la­nı­lır. Asit as­pi­ras­yo­nu­nunön­len­me­sin­de anes­te­zi­den bir­kaç sa­at ön­ce 1 tab­let ve Zol­lin­ger-El­li­sonsend­ro­mun­da gün­de 2x150 mg kul­la­nı­lır. Bu du­rum­da gün­lük doz 600mg’ye ka­dar çı­ka­rı­la­bi­lir. Te­da­vi sü­re­si komp­li­ke ol­ma­yan du­rum­lar­da4-6 haf­ta ve komp­li­ke du­rum­lar­da 8 haf­ta­dır.

Santanol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki