TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Se­bon Am­pul IM   Ak­de­niz

Me­ta­mi­zol sod­yum

Ambalaj: 1 g/2 mLx5 ve 10 am­pul :: 2 g/4 mLx6 ampul.

Eşdeğeri:Ade­pi­ronAm­pul: 1 g/2 mLx10 am­pul (Ade­ka); An­do­lorAm­pul: 1 g/2 mLx10 ampul (İ.E.Ula­gay); De­val­jin Am­pul:1 g/2 mLx5 ve 10 am­pul (De­va); Ge­ral­gi­ne-MAm­pul: 1 g/2 mLx10 ampul (Mü­nir Şa­hin); NogesicAm­pul: 1 g/2 mLx10 am­pul (Koçak); No­va­kom-S Am­pul: 1 g/2 mLx5 ampul (No­bel); No­val­gin Am­pul: 1 g/2 mLx10 am­pul (Sanofi-Aventis); No­vo-PlanAm­pul: 1 g/2 mLx10 ampul (Aro­ma); No­vopy­ri­neAm­pul: 1 g/2 mLx10 ampul (Bi­osel).

End.:Şid­det­liakut ve kro­nik ağ­rı­lar (örn. ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­lar­da­ki ağ­rı­lar,baş ve diş ağ­rı­la­rı, tü­mör ağ­rı­la­rı, ya­ra­lan­ma­lar, pos­to­pe­ra­tifağ­rı­lar); mi­de ba­ğır­sak ka­na­lı­na, saf­ra yol­la­rı­na, böb­rek ve altid­rar yol­la­rı­na ait spas­tik kö­ken­li, şid­det­li akut ve kro­nik ağ­rı­lar;baş­ka ön­lem­ler­le, ör­ne­ğin so­ğuk nem­li komp­res­le dü­şü­rü­le­me­yenyük­sek ateş.

Kontr.E.:Pi­ra­zo­lon aler­ji­si ve­ya in­to­le­ran­sı (örn. me­ta­mi­zol,izop­ro­pi­la­mi­no­fe­na­zon, pro­pi­fe­na­zon, fe­na­zon ve­ya fe­nil­bu­ta­zoniçe­ren ilaç­la­ra aşı­rı du­yar­lık) olan has­ta­lar­da, he­pa­tik por­fi­ri, do­ğuş­tanglu­koz-6-fos­fat de­hid­ro­ge­naz ek­sik­li­ği, kan disk­ra­zi­le­ri gi­bi ba­zıme­ta­bo­liz­ma has­ta­lık­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Bronş as­tma­sı ve­ya özel­lik­le sa­man nez­le­si şek­lin­debe­lir­ti­le­rin eş­lik et­ti­ği kro­nik so­lu­num yo­lu en­fek­si­yo­nu olanhas­ta­lar ve­ya çe­şit­li ağ­rı ve ro­ma­tiz­ma ilaç­la­rı­na kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı(anal­je­zik ast­ma­sı, anal­je­zik in­to­le­ran­sı) olan ki­şi­ler di­pi­ronkul­lan­dık­la­rı za­man ast­ma ve­ya şo­ka ma­ruz ka­la­bi­lir­ler. Ay­nı du­rum,az mik­tar­da al­kol al­dık­la­rı za­man ak­sı­ran, göz­le­ri ya­şa­ran, yüz­deşid­det­li kı­zar­ma­dan ya­kı­nan ve­ya be­sin mad­de­le­ri­ne, kürk­le­re,saç bo­ya­la­rı­na, kon­ser­vas­yon mad­de­le­ri­ne kar­şı de­ri re­ak­si­yon­la­rı,ka­şın­tı, ür­ti­ker gi­bi aşı­rı du­yar­lık gös­te­ren has­ta­lar için de ge­çer­li­dir.Ge­be­ler­deözel­lik­le ilk 3 ay ve son 6 haf­ta için­de ke­sin bir en­di­kas­yon var­sakul­la­nıl­ma­lı­dır. Tıb­bi zo­run­lu­luk ol­ma­dık­ça 3 ay­lık­tan kü­çük ve­ya5 kg’den dü­şük ağır­lık­ta­ki be­bek­le­re uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Müs­tah­zar­la­rınpa­ren­te­ral form­­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı sı­ra­sın­da ana­fi­lak­tik şokgö­rü­le­bi­lir.

Yan E.: Şok ve ag­ra­nü­lo­si­toz, lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nigi­bi kan tab­lo­su bo­zuk­luk­la­rı, ag­ra­nü­lo­si­toz, yük­sek ateş, tit­re­me,bo­ğaz ağ­rı­sı, yut­ma güç­lü­ğü, ağız-bu­run-bo­ğaz-ge­ni­tal ve anal böl­ge­ler­deenf­la­ma­tu­var lez­yon­lar gi­bi be­lir­ti­ler­le or­ta­ya çı­ka­bi­lir.

Etkileş.: Sik­los­po­rin ile kul­la­nıl­dı­ğın­da sik­los­po­rin dü­zey­le­ri­nidü­şü­re­bi­lir. Di­pi­ron ve al­kol bir­bir­le­ri­nin et­ki­le­ri­ni ar­tı­rır­lar.

Doz Önerisi: 15 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da ve ye­tiş­kin­ler­debir ke­re­lik doz 1-2.5 g, gün­lük doz 4-5 g’dir. 4-5 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da200-600 mg, 6-8 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da 400-800 mg, 9-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da500-1000 mg, 13-15 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da ise 600-1200 mg’dir.

Sebon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki