TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Se­der­gi­ne Vit-C Efer­ve­san Tab­letAbdiİbrahim

Ase­til­sa­li­si­likasit 330 mg, C vi­ta­mi­ni 200 mg

Ambalaj: 20 tab­let­.

End.:So­ğuk al­gın­lı­ğı,grip ve ha­fif en­fek­si­yon­lar­da gö­rü­len ağ­rı ve ateş du­rum­la­rın­da;baş, diş bel ağ­rı­la­rı, nev­ral­ji, si­ya­tik mig­ren ve adet san­cı­la­rın­da;ro­ma­tiz­mal ağ­rı­lar gi­bi enf­la­ma­tu­var has­ta­lık­lar­da kul­la­nı­lır.Enf­la­mas­yon ve so­ğuk al­gın­lı­ğı hal­le­rin­de ar­tan C vi­ta­mi­ni ge­rek­si­ni­mi­nikar­şı­la­mak, ay­nı za­man­da ase­til­sa­si­lik asi­din et­kin­lik ve to­le­ra­bi­li­te­si­niar­tır­mak üze­re C vi­ta­mi­niy­le kom­bi­ne edil­miş­tir.

Kontr.E.:Sa­li­si­lat­la­rave di­ğer nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­ra kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da, ka­na­ma eği­li­mi­nin art­tı­ğı pa­to­lo­jik du­rum­lar­da, ge­be­li­ğinson üç ayın­da, glu­koz-6-fos­fat de­hid­ro­ge­naz ek­sik­li­ğin­de, gast­ro­in­tes­ti­nalka­nal­da kro­nik ve ak­tif ül­se­ri olan­lar­da kul­la­nıl­ma­sı sa­kın­ca­lı­dır.

Uyar.: Ast­ma, na­zal po­lip ve­ya na­zal aler­ji­si olan­lar­da,gast­ro­in­tes­ti­nal ya­kın­ma­la­rı, ül­se­ri ve­ya ka­na­ma öy­kü­sü olan­lar­da,ka­ra­ci­ğer ha­ra­bi­ye­ti olan­lar­da ve cer­ra­hi gi­ri­şim­de bu­lu­na­la­cakki­şi­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ase­til­sa­li­si­lik asit, kor­ti­kos­te­ro­id­lerve­ya al­kol­le bir­lik­te alın­dı­ğın­da gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma ris­ki­niar­tı­ra­bi­lir. Ço­cuk­lar­da ve genç­ler­de grip ve su çi­çe­ği­ne eş­likeden yük­sek ateş­te, Re­ye send­ro­mu ko­nu­sun­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.Tıb­bi zo­run­luk ol­ma­dık­ça, ge­be­ler ve em­zi­ren an­ne­le­re ve­ril­me­me­li­dir.

Yan E.:Do­za ba­ğım­lıola­rak gast­ro­in­tes­ti­nal he­mo­ra­ji, ül­se­ras­yon, ku­lak­ta çın­la­ma,ver­ti­go, ge­çi­ci işit­me kay­bı, ka­na­ma za­ma­nı­nın uza­ma­sı ve na­di­renlö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni, plaz­ma de­mir kon­sant­ras­yo­nun­da düş­megö­rü­le­bi­lir. Ay­rı­ca na­dir ol­gu­lar­da aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rıola­rak ka­şın­tı, ür­ti­ker, an­ji­yo­nö­ro­tik ödem, ast­ma ve ana­fi­lak­sigö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Nons­te­ro­idalan­ti­ro­ma­tiz­mal ilaç­la­rın et­ki­le­ri­ni ve yan et­ki­le­ri­ni, me­tot­rek­sa­tınis­ten­me­yen et­ki­le­ri­ni, an­ti­ko­agü­lan­la­rın (örne­ğin he­pa­rin ve ku­ma­rintü­rev­le­ri) et­ki­le­ri­ni ar­tı­rır. Ase­til­sa­li­si­lik asit, kor­ti­kos­te­ro­id­lerve­ya al­kol­le bir­lik­te alı­ndı­ğın­da gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma ris­ki­niar­tı­ra­bi­lir. Di­ya­bet­li has­ta­lar­da kul­la­nı­ld­ığın­da, in­sü­lin ve­yaoral an­ti­di­ya­be­tik­le­rin (ör­ne­ğin sül­fo­ni­lü­re) do­zu­nun ayar­lan­ma­sıge­re­ke­bi­lir. Fu­ro­se­mid, spi­ro­no­lak­ton ben­ze­ri di­üre­tik­le­rin veüri­ko­zü­rik ilaç­la­rın et­ki­le­ri­ni azal­tır.

Doz Önerisi: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de 4x1-2 tab­let (mak­si­mum 8tab­let) ve ço­cuk­lar­da 3-4x½-1 tab­let­tir (mak­si­mum 4 tab­let).

Sedergine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki