TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sef FilmTab­letMustafa Nevzat

Se­fa­le­ksinmonohidrat

Ambalaj: 500 mgx16 tab­let :: 1 gx16 tablet.

Eşdeğeri:MaksiporFilm Tablet: 500 mgx16tablet (Fako).

Sef Oral Süs­pan­si­yon İçin Toz

Se­fa­le­ksinmonohidrat

Ambalaj: 250 mg/5 mLx80 mL’lik ambalaj.

End.:Duyarlıbakterilerin et­ken ol­du­ğu so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, oti­tis me­dia,cilt ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı, ke­mik en­fek­si­yon­la­rı ve pros­ta­titda­hil üro­ge­ni­tal en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­ringru­bu an­ti­bi­yo­tik­le­re aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Se­fa­lek­sin te­da­vi­si­ne baş­la­ma­dan ön­ce pe­ni­si­lin,se­fa­los­po­rin ve di­ğer al­ler­jen­le­re kar­şı ön­ce­den aşı­rı du­yar­lıkre­ak­si­yo­nu olup ol­ma­dı­ğı iyi­ce so­ruş­tu­rul­ma­lı­dır. Böb­rek fonk­si­yonbo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da do­zaj kre­ati­nin kli­ren­si­ne gö­re dü­zen­len­me­li­dir.Ge­be­lik­te gü­ve­nir­li­ği he­nüz ke­sin­lik ka­zan­ma­mış­tır. Em­zi­ren an­ne­le­reuy­gu­lan­ma­sı ha­lin­de dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Psö­do­memb­ra­nözko­lit semp­tom­la­rı te­da­vi sı­ra­sın­da ve­ya son­ra­sın­da gö­rü­le­bi­lir.Na­di­ren bu­lan­tı, kus­ma ve te­da­vi­yi kes­me­yi ge­rek­tir­me­ye­cek şid­det­tedi­ya­re ve ay­rı­ca dis­pep­si ve ka­rın ağ­rı­sı bil­di­ril­miş­tir. Ge­çi­cihe­pa­tit ve ko­les­ta­tik sa­rı­lık çok na­di­ren bil­di­ril­miş­tir. Kı­za­rık­lık,ür­ti­ker ve an­ji­yo­ödem şek­lin­de aler­ji gö­rü­le­bi­lir. Ana­fi­lak­tikşok da bil­di­ril­miş­tir. Ge­ni­tal ve anal pru­ri­tus, va­ji­nit ve va­ji­nalakın­tı, yor­gun­luk his­si, ser­sem­lik, baş ağ­rı­sı, eo­zi­no­fi­li, nöt­ro­pe­nive SGOT, SGPT de­ğer­le­rin­de ar­tış­lar da bil­di­ri­len re­ak­si­yon­lar ara­sın­da­dır.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler­de ö­ne­ri­len doz gün­de 1-4 g a­ra­sın­dade­ği­şe­bi­lir. Ge­nel­lik­le 6 sa­at a­ra i­le ve e­şit doz­lar ha­lin­de uy­gu­lan­ma­lı­dır.250 mg 6 sa­at a­ra i­le ve­ri­lir. De­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rın­da500 mg 12 sa­at a­ra i­le ve­ri­lir. Ço­cuk­lar­da 25-50 mg/kg/gün ola­rak öne­ri­lendoz, ge­nel­lik­le 6 sa­at a­ra i­le ve e­şit doz­lar ha­lin­de uy­gu­lan­ma­lı­dır.Ço­cuk­lar­da gün­lük doz hiç­bir za­man 4 g’nin ü­ze­ri­ne çık­ma­ma­lı­dır.De­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rın­da to­tal gün­lük doz 12 sa­at a­rai­le ve­ri­lir. Çe­şit­li en­fek­si­yon­lar­da ve o­ti­tis me­di­a­da gün­de75-100 mg/kg e­şit doz­lar­da 6 sa­at a­ra i­le ve­ri­lir. b-he­mo­li­tik strep­to­kok en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­deSef Süs­pan­si­yon’un te­da­vi e­di­ci doz­la­rı o­lu­şa­bi­le­cek komp­li­kas­yon­la­rıön­le­me a­ma­cı i­le en az 10 gün kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Sef adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki