TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  24 Eylül 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Se­fo­tak Fla­kon IM/IVEc­za­cı­ba­şı

Se­fo­tak­sim sod­yum

Ambalaj: 0.5 gx1 fla­kon ve 2 mL’lik çö­zü­cü :: 1 gx1fla­kon ve 4 mL’lik çö­zü­cü.

Eşdeğeri:Be­taksimFla­kon: 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1fla­kon (Mustafa Nevzat); Cla­fo­ran Fla­kon: 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Sanofi-Aventis); Dok­se­tilFla­kon: 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1fla­kon (Bi­ofar­ma); Se­fa­gen Fla­kon: 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); Se­fok­simFla­kon: 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon(Fa­ko).

End.:Du­yar­lıbak­te­ri­le­rin yol aç­tı­ğı so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, KBB en­fek­si­yon­la­rı,de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı, üro­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar,komp­li­kas­yon­suz go­no­re, bak­te­ri­ye­mi, sep­ti­se­mi, ke­mik ve ek­lemen­fek­si­yon­la­rı, mer­ke­zi si­nir sis­te­mi en­fek­si­yon­la­rı (me­nen­jit,vent­ri­kü­lit) ve cer­ra­hi pro­fi­lak­si­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­ringru­bu an­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin­ler­le se­fa­los­po­rin­ler ara­sın­da çap­razdu­yar­lık yük­sek ol­du­ğun­dan, se­fo­tak­sim te­da­vi­si sı­ra­sın­da pe­ni­si­li­neaşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Kre­ati­nin kli­ren­si­nin 20mL/da­ki­ka­nın al­tı­na düş­tü­ğü has­ta­lar­da nor­mal do­zun ya­rı­sı­nın ve­ril­me­siöne­ri­lir. Ke­sin ge­rek­me­dik­çe gebelikte kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Se­fo­tak­siman­ne sü­tü­ne ge­çer. Em­zi­ren ka­dın­la­rın ke­sin ge­rek­me­dik­çe se­fo­tak­simkul­lan­ma­la­rı öne­ril­mez.

Yan E.:En çok gö­rü­lenyan et­ki­ler en­jek­si­yon böl­ge­sin­de, da­mar içi uy­gu­la­ma­lar­da enf­la­mas­yon,kas içi uy­gu­la­ma­lar­da ağ­rı, en­dü­ras­yon ve du­yar­lık na­di­ren gö­rü­le­bi­lir.Ba­zı has­ta­lar­da de­ri dö­kün­tü­le­ri, ka­şın­tı, ateş ve eo­zi­no­fi­li gi­biaşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Ko­lit, di­ya­re, bu­lan­tıve kus­ma gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal yan et­ki­ler, öne­ri­len doz­lar­da vesü­re­ler­de kul­la­nıl­dı­ğın­da sey­rek­tir.

Etkileş.:Se­fo­tak­simve ami­nog­li­ko­zid­ler kom­bi­ne edil­di­ğin­de adi­tif ya da si­ner­jik biran­ti­bak­te­ri­yel et­ki el­de edil­mek­te­dir. Ba­zı se­fa­los­po­rin­ler, ami­nog­li­ko­zid­ler­lekom­bi­ne edil­dik­le­rin­de nef­ro­tok­sik et­ki art­mak­ta­dır. Kom­bi­ne te­da­visı­ra­sın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:E­riş­kin­lerve 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar (>50 kg): Komp­li­kas­yon­suz en­fek­si­yon­lar­da nor­mal doz 12sa­at­te bir 1 gdir. A­ğır en­fek­si­yon­lar­da 8 sa­at­te bir 1-2 gram uy­gu­la­na­bi­lir.Sep­ti­se­mi gi­bi ha­ya­ti risk ta­şı­yan du­rum­lar­da 4 sa­at­te bir 2 gra­maka­dar çı­ka­bi­lir (yük­sek doz­lar IV yol­dan ve­ril­me­li­dir) Gün­lük enyük­sek doz 12 gra­mı aş­ma­ma­lı­dır. 1 gra­mı a­şan IM en­jek­si­yon­lar ağ­rı­lıo­la­bi­le­ce­ğin­den, do­zun bö­lü­ne­rek en­jek­te e­dil­me­si ve çö­zü­cü o­la­rak%1’lik li­do­ka­in i­çe­ren dis­ti­le su kul­la­nıl­ma­sı ö­ne­ri­lir. Komp­li­kas­yon­suzgo­no­re­de gün­de tek doz 1 g se­fo­tak­sim ge­nel­lik­le ye­ter­li te­da­vi­yisağ­lar. Cer­ra­hi pro­fi­lak­si­sin­de 1 gram se­fo­tak­sim IM ya da IV o­la­rakuy­gu­la­nır. Se­fo­tak­si­min kan­da ye­ter­li dü­ze­ye u­laş­ma­sı i­çin, do­zuna­me­li­yat­tan 30-90 da­ki­ka ön­ce ve­ril­me­si uy­gun­dur. Ye­ni­do­ğan: 0-1. haf­ta:12 sa­at­te bir 50 mg/kg do­zun­da IV yol­dan ve­ri­lir. 1.-4. haf­ta: 8 sa­at­tebir 50 mg/kg do­zun­da IV yol­dan ve­ri­lir. (Pre­ma­tü­re­ler­de, za­ma­nın­dadoğ­muş ço­cuk­lar­la ay­nı doz uy­gu­la­nır.) 1 ay­lık­tan 12 ya­şı­na ka­dar (<50 kg): Ki­log­ram ba­şı­na 50-180 mg ü­ze­rin­den he­sap­la­nangün­lük top­lam doz 4-6 e­şit do­za bö­lü­ne­rek IM ya da IV yol­dan uy­gu­la­nır.Yük­sek doz (180 mg/kg), me­nen­jit gi­bi a­ğır du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ge­nel o­la­rak Se­fo­tak te­da­vi­si­nin, kli­nik be­lir­ti­le­rin kay­bol­ma­sın­danson­ra 2-3 gün da­ha sür­dü­rül­me­si ge­re­kir. İ­nat­çı en­fek­si­yon­lar­date­da­vi­nin bir­kaç haf­ta sür­dü­rül­me­si ge­re­ke­bi­lir. Strep­to­coc­cus pyo­ge­nes en­fek­si­yon­la­rın­da te­da­vi­nin en az 10 gün sür­dü­rül­me­siö­ne­ri­lir.

Sefotak adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki