TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  18 Şubat 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Semp­rex Kap­sül   GSK

Ak­ri­vas­tin

Ambalaj: 8 mgx30 kapsül.

End.:Sa­mannez­le­si da­hil aler­jik nez­le­nin, kro­nik idi­yo­pa­tik ür­ti­ker, semp­to­ma­tikder­mog­ra­fizm, ko­li­ner­jik ür­ti­ker, idi­yo­pa­tik so­ğuk ür­ti­ke­ri veka­şın­tı­lı ato­pik ek­ze­ma gi­bi his­ta­min kay­nak­lı der­ma­toz­la­rınsemp­to­ma­tik ra­hat­la­tıl­ma­sın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ak­ri­vas­tinve­ya trip­ro­li­di­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.Ak­ri­vas­tin te­mel ola­rak böb­rek­ler­den eli­mi­ne edi­lir, bu ne­den­lebel­ir­gin böb­rek yet­mez­li­ği olan has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir.

Uyar.: İla­ca kar­şı ken­di ki­şi­sel ya­nıt­la­rı­nı sap­ta­ya­naka­dar, has­ta­la­rı ara­ba kul­lan­mak ve­ya ma­ki­ne­de ça­lış­mak gi­bi zih­ninuya­nık ol­ma­sı­nı ge­rek­ti­ren fa­ali­yet­ler ko­nu­sun­da uyar­mak ge­re­kir.Ak­ri­vas­ti­nin in­san ge­be­li­ği sı­ra­sın­da uy­gu­lan­ma­sıy­la il­gi­libil­gi bu­lun­ma­mak­ta­dır. Bek­le­nen ya­rar­lar ola­sı risk­ler­den da­hafaz­la ol­du­ğu tak­dir­de ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ak­ri­vas­ti­ninve­ril­me­sin­den son­ra an­ne sü­tün­de gö­rü­le­bi­le­cek dü­ze­yi hak­kın­dabil­gi yok­tur. 12 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da öne­ril­mez.

Yan E.:Doğ­ru­danak­ri­vas­ti­ne bağ­la­na­bi­len uyuk­la­ma ha­li ve uyu­şuk­luk çok sey­rekola­rak bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Ço­ğun­luk­lahas­ta­la­ra, al­kol ve­ya di­ğer SSS dep­re­san­la­rı­nın et­ki­sin­de ol­duk­la­rın­dazi­hin uya­nık­lı­ğı ge­rek­ti­ren gö­rev­ler al­ma­ma­la­rı öne­ri­lir. Ak­ri­vas­ti­ninbun­lar­la bir­lik­te ve­ril­me­si, ba­zı ki­şi­ler­de, du­ru­mun da­ha da bo­zul­ma­sı­nane­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de ve 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da3 kez 1 kap­sül­dür.

Semprex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki