TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Se­ro­derm Po­matCa­Sel

Be­ta­me­ta­zon 17-va­le­rat

Ambalaj: %0.1x15 g’lik tüp­.

End.:Lo­kalkor­ti­kos­te­ro­id te­da­vi­ye nor­mal ola­rak ça­buk ya­nıt ve­ren enf­la­ma­tu­varder­ma­toz­lar­da ol­du­ğu ka­dar, psö­ri­azis gi­bi da­ha az ya­nıt ve­ren ko­şul­lar­dada ço­ğun­luk­la et­ki­li­dir. Ço­cuk­luk dis­ko­id ve ato­pik ek­ze­ma­la­rıda­hil ek­ze­ma, pru­ri­go no­du­la­ris, psö­ri­azis (yay­gın plak psö­ri­azi­siha­riç), li­ken simp­leks, li­ken pla­nus da­hil nö­ro­der­ma­toz­lar, se­bo­re­ikder­ma­tit, te­mas du­yar­lı­ğı re­ak­si­yon­la­rı, dis­ko­id lu­pus eri­te­ma­to­zuste­da­vi­sin­de en­di­ke­dir ve sis­te­mik ste­ro­id te­da­vi­ye ek ola­rak yay­gınerit­ro­der­mi­de kul­la­nı­lır. Ay­nı za­man­da bö­cek ısır­ma­la­rı ve isi­lik­tede kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Be­ta­me­ta­zon17-va­le­rat ve di­ğer kor­ti­kos­te­ro­id­le­re du­yar­lı ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.Ro­za­sea, ak­ne vul­ga­ris, pe­ri­oral der­ma­tit, de­ri­nin pri­mer vi­ral en­fek­si­yon­la­rı(örn. her­pes simp­leks, su çi­çe­ği), bak­te­ri ve man­tar­la­rın ne­den ol­du­ğucilt lez­yon­la­rı, bir ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da der­ma­tit ve pi­şik­lerda­hil der­ma­toz­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Özel­lik­le ço­cuk ve be­bek­ler­de uzun sü­re­li lo­kalkor­ti­kos­te­ro­id te­da­vi­sin­den ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Te­da­vi et­kin olanen dü­şük doz­da ya­pıl­ma­lı­dır. Göz ka­pak­la­rı­na uy­gu­la­nır­ken glo­ko­mane­den ola­bi­le­ce­ği dü­şü­nü­le­rek göz içi­ne kaç­ma­ma­sı­na dik­kat edil­me­li­dir.Ge­be­lik­te bü­yük mik­tar­da ve uzun sü­re­li kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Em­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat ge­rek­li­dir.

Yan E.:Na­dirhal­ler­de, psö­ri­azi­sin kor­ti­kos­te­ro­id­ler­le te­da­vi­si (ve­ya te­da­vi­ninke­sil­me­sin­de) has­ta­lı­ğın püs­tü­ler şek­li­nin ge­liş­me­si­ni hız­lan­dı­ra­bi­lir.To­pi­kal ste­ro­id­ler­le pig­men­tas­yon de­ği­şik­lik­le­ri ve hi­pert­ri­ko­zisbil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Has­ta de­ri­ye gün­de 2-3 kez ye­ter­li mik­tar­da sü­rü­lür.Ba­zı di­renç­li, ör­ne­ğin psö­ri­azis gi­bi lez­yon­lar­da, ilaç sü­rül­dük­tenson­ra lez­yon üs­tü ha­va ge­çir­me­yen bir ör­tü­lü pan­su­man ile ör­tü­lür­seso­nuç da­ha ba­şa­rı­lı olur.

Seroderm adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki