TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  30 Ekim 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Se­ro­nil Kap­sülDrog­san

F­lu­o­kse­ti­n HCI

Ambalaj: 20 mgx16 kapsül.

Eşdeğeri:Dep­reksKap­sül: 20 mgx16 kapsül (TriPharma); DepsetKapsül: 20 mgx16 kapsül (Eczacıbaşı); Flo­rakKap­sül: 20 mgx16 kapsül (De­va); Ful­sacKap­sül: 20 mgx16 kapsül (Bi­ofar­ma); Lok­se­tinKap­sül: 20 mgx16 kapsül (No­bel); Pro­zacKap­sül: 20 mgx16 kapsül (Lilly).

End.:Dep­res­yonve bu­na eş­lik ede­n ank­si­ye­te­nin, ay­rı­ca bu­li­mia nevro­za ve ob­se­sif-kom­pul­sifhas­ta­lık te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Flu­ok­se­ti­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Flu­ok­se­tin te­da­vi­si sı­ra­sın­da eti­yo­lo­ji­si bi­lin­me­yende­ri dö­kün­tü­sü ge­liş­ti­ği tak­dir­de ila­cın kul­la­nı­mı dur­du­rul­ma­lı­dır.Flu­ok­se­tin ile te­da­vi edi­len has­ta­la­rın %10-15’in­de ank­si­ye­te, si­nir­li­likve uy­ku­suz­luk gö­rül­müş ve has­ta­la­rın %5 ka­da­rı bu ad­vers et­ki­lerne­de­niy­le te­da­vi­yi ya­rı­da kes­miş­tir. Şid­det­li böb­rek yet­mez­li­ğiolan has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir. Bir MAO in­hi­bi­tö­rü­nün kul­la­nı­mı­nason ve­ril­dik­ten son­ra flu­ok­se­tin te­da­vi­si­ne baş­la­na­ca­ğı za­man,ara­dan en az 14 gün geç­miş ol­ma­sı ge­re­kir. Da­ha gü­ven­li baş­ka bir se­çe­nekvar­sa ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Be­be­ği­ni em­zi­ren an­ne­le­reve­ril­me­me­li­dir. Her­han­gi bir psi­ko­ak­tif ila­cın, mu­ha­ke­me ye­te­ne­ği­nive be­ce­ri­le­ri olum­suz yön­de et­ki­le­ye­bi­le­ce­ği ko­nu­sun­da has­ta­laruya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tı,di­ya­re, ağız ku­ru­ma­sı, iş­tah kay­bı, dis­pep­si, kus­ma, baş ağ­rı­sı, si­nir­li­lik,uy­ku­suz­luk, uyu­şuk­luk, ank­si­ye­te, tre­mor, göz ka­rar­ma­sı, yor­gun­luk,li­bi­do azal­ma­sı, kon­vül­si­yon­lar görülebilir. Hi­po­ma­ni ya da ma­ni degö­rül­müş­tür. Dis­ki­ne­zi, ha­re­ket bo­zuk­luk­la­rı ve nö­ro­lep­tik ha­bissend­rom-ben­ze­ri olay­lar bil­di­ril­miş­tir. Fa­ren­jit, disp­ne, de­ri dö­kün­tü­süve/ve­ya ür­ti­ker, aşı­rı ter­le­me, se­rum has­ta­lı­ğı ve ana­fi­lak­to­idre­ak­si­yon­lar­dan söz edil­miş­tir. Ge­nel­lik­le re­ver­sibl ka­rak­ter ta­şı­yansaç dö­kül­me­si bil­di­ril­miş­tir. Cin­sel fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu da (or­gazmge­cik­me­si ya da in­hi­bis­yo­nu) bildirilmiştir.

Etkileş.:Lit­yu­muflu­ok­se­tin­le bir­lik­te kul­la­nan has­ta­lar­da lityum tok­si­si­te­si bil­di­ril­miş­tir.Fle­ka­inid, en­ka­inid, vinb­las­tin, kar­ba­ma­ze­pin ve tri­sik­lik an­ti­dep­re­sangi­bi ilaç­lar­la bir­lik­te flu­ok­se­tin kul­la­nı­la­ca­ğı za­man, bu ilaç­la­raen dü­şük do­zaj­da baş­lan­ma­lı ya da ilaç­la­rın doz­la­rı müm­kün olan endü­şük mik­ta­ra in­di­ril­me­li­dir. Trip­to­fan ile bir­lik­te flu­ok­se­tinkul­­la­nan az sa­yı­da has­ta­da aji­tas­yon, hu­zur­suz­luk ve gast­ro­in­tes­ti­nalsemp­tom­lar bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Ge­nel­lik­le gün­de tek kap­sül ola­rak oral yol­dan alı­nır.Baş­lan­gıç ve sü­rek do­zu, ge­nel­lik­le sa­bah­la­rı alı­nan 20 mg’dir. Bir­kaçhaf­ta için­de be­lir­gin bir te­ra­pö­tik ya­nıt gö­rül­mez­se, doz ka­de­me­liola­rak ar­tı­rı­la­bi­lir. Öne­ri­len mak­si­mum gün­lük doz 80 mg ol­mak­labe­ra­ber, dep­res­yon te­da­vi­sin­de 40 mg’den yük­sek gün­lük doz­lar ge­nel­lik­lete­ra­pö­tik ya­nı­tı ar­tır­ma­mak­ta­dır. 20 mg’den yük­sek doz­lar, ge­nel­lik­lesa­bah ve ak­şam ol­mak üze­re gün­de iki do­za bö­lün­me­li­dir.

Seronil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Kızılay Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki