TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Seroquel FilmTabletAstraZeneca

Ketiapin

Ambalaj: 25 mgx30 tablet :: 100 mgx30 tablet :: 200mgx30 ve 60 tablet :: 300 mgx30 ve 60 tablet :: TedaviyeBaşlama Paketi: 25 mgx6 tablet ve 100 mgx2 tablet.

End.: Ke­ti­apin, çok sa­yı­da nö­rot­rans­mi­ter re­sep­tö­rüy­leet­ki­le­şi­me gi­ren, ati­pik bir an­tip­si­ko­tik­tir ve şizofrenitedavisinde endikedir.

Kontr.E.: Ketiapine kar­şı aşı­rı du­yar­lı olan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Özel­lik­le baş­lan­gıç­ta­ki doz tit­ras­yon dö­ne­min­deol­mak üze­re, or­to­s­ta­tik hi­po­tan­si­yon ya­pa­bi­lir. Ge­be­lik sı­ra­sın­dayal­nız­ca, bek­le­nen yarar­lar do­ğa­bi­le­cek risk­ler­den açık­ça da­ha üs­tünol­du­ğu tak­tir­de kul­la­nıl­ma­lı­dır. Be­be­ği­ni em­zi­ren an­ne­le­re,ketiapin kul­lan­dık­la­rı sü­re bo­yun­ca em­zir­me­me­le­ri öne­ril­me­li­dir.Ketiapin som­no­lan­sa ne­den ola­bil­di­ğin­den, has­ta­lar, teh­li­ke ya­ra­ta­bi­le­cekma­ki­ne­le­rin ve bu ara­da mo­tor­lu araç­la­rın kul­la­nıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­dauya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Som­no­lans,göz ka­rar­ma­sı, ka­bız­lık, pos­tü­ral hi­po­tan­si­yon, ağız ku­ru­ma­sı veka­ra­ci­ğer en­zim anor­mal­lik­le­ri görülebilir. Ba­ş ağ­rı­sı, as­te­ni, ka­rınağ­rı­sı, sırt ağ­rı­sı, ateş, gö­ğüs ağ­rı­sı, pos­tü­rel hi­po­tan­si­yon, ta­şi­kar­di,hi­per­tan­si­yon, ka­bız­lık, ağız ku­ru­ma­sı, dis­pep­si, is­hal, GGT ar­tı­şı,lö­ko­pe­ni, ALT (SGPT) yük­sel­me­si, AST (SGOT) yük­sel­me­si, vü­cut ağır­lı­ğın­daar­tış, mi­yal­ji, som­no­lans, göz ka­rar­ma­sı, ank­si­ye­te, ri­nit, de­ridö­kün­tü­sü, de­ri­de ku­ru­ma, ku­lak ağ­rı­sı, id­rar yo­lu en­fek­si­yo­nubildirilmiştir.

Etkileş.:Mer­ke­zisi­nir sis­te­mi­ni et­ki­le­yen di­ğer ilaç­lar­la ve al­kol­le bir­lik­te dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır. Ketiapinin fe­ni­to­in­le ve­ya kar­ba­ma­ze­pin, bar­bi­tü­rat­lar,ri­fam­pin gi­bi di­ğer ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nı­la­ca­ğı has­ta­lar­dapsi­ko­tik semp­tom­la­rın kont­rol al­tın­da kal­ma­sı­nı de­vam et­tir­mekiçin, ketiapin doz­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ge­re­ke­bi­lir. Ketiapinin, güç­lüCYP3A4 in­hi­bi­tör­le­riy­le, ör­ne­ğin sis­te­mik ke­to­ko­na­zol­le ve­yaerit­ro­mi­sin­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı sı­ra­sın­da dik­kat­li olun­ma­sıöne­ri­lir.

Doz Önerisi: Aç ve­ya tok kar­nı­na ol­mak üze­re gün­de 2 kere alın­ma­lı­dır.Eriş­kin­ler: Te­da­vi­nin ilk 4 gü­nün­de alı­na­cak top­lam gün­lükdoz­lar 1. gün 50 mg, 2. gün 100 mg, 3. gün 200 mg’dir. 4. gün­de kul­la­nı­la­cakmak­si­mum gün­lük doz 300 mg’yi geç­me­me­li­dir 4. gün­den son­ra doz, ge­nel­lik­leet­ki­li doz sı­nır­la­rı olan gün­de 300-450 mg ara­sın­da ka­la­cak şe­kil­detit­re edil­me­li­dir. Kli­nik yanıta ve has­ta­nın to­le­ran­sı­na bağ­lı ola­rakdoz, gün­de 150-750 mg ara­sın­da de­ği­şe­bi­lir. Yaş­lı­lar: Yaş­lı­lar­da,özel­lik­le de baş­lan­gıç­ta­ki do­zaj dö­ne­min­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Yaş­lı has­ta­lar­da te­da­vi­ye, gün­de 25 mg Se­ro­qu­el ile baş­la­makge­re­kir. Da­ha son­ra doz, her­gün 25-50 mg ka­dar ar­tı­rıl­ma­lı ve so­nun­da,genç has­ta­lar­da­kin­den da­ha dü­şük ol­ma­sı muh­te­mel et­ki­li doz bu­lun­ma­lı­dır.

Seroquel adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki