TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Se­ro­xat FilmTab­letNo­var­tis Phar­ma

Pa­rok­se­tin HCl

Ambalaj: 20 mgx14 film tablet.

End.:Re­ak­tifve şid­det­li dep­res­yon ve ank­si­ye­te­nin eş­lik et­ti­ği dep­res­yon da­hilol­mak üze­re, tüm dep­res­yon tip­le­rin­de; ob­se­sif kom­pul­sif bo­zuk­luksemp­tom­la­rı­nın te­da­vi­sin­de; ago­ra­fo­bi ile bir­lik­te ve­ya ago­ra­fo­biol­mak­sı­zın pa­nik has­ta­lı­ğı semp­tom­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pa­rok­se­ti­nekar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Kar­di­yak prob­lem­le­ri olan has­ta­la­ra uy­gu­la­nır­kendik­kat­li olun­ma­sı öne­ri­lir. Epi­lep­si has­ta­la­rı­nın te­da­vi­sin­de,pa­rok­se­tin kul­la­nı­lır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Pa­rok­se­tin­le te­da­vike­sil­dik­ten son­ra 2 haf­ta sü­rey­le MAO in­hi­bi­tör­le­ri kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ma­ni öy­kü­sü olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Oral an­ti­ko­agü­lanalan has­ta­la­ra pa­rok­se­tin bü­yük bir dik­kat­le ve­ril­me­li­dir. Ge­be­likve­ya süt ver­me dö­nem­le­rin­de kul­la­nıl­ma­sı­na po­tan­si­yel ya­rar­larve ola­sı za­rar­lar göz önü­ne alı­na­rak ka­rar ve­ril­me­li­dir. Has­ta­larara­ba ve­ya ma­ki­ne kul­lan­ma ye­te­nek­le­ri hak­kın­da uya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Mi­de bu­lan­tı­sı,uy­ku­lu hal, ter­le­me, tit­re­me, as­te­ni, ağız ku­ru­lu­ğu, uy­ku­suz­lukve im­po­tens ve eja­kü­las­yon bo­zuk­luk­la­rı gi­bi cin­sel fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu­görülebilir. Ay­rı­ca, baş dön­me­si, kus­ma, di­ya­re, hu­zur­suz­luk, hal­lü­si­nas­yon­larve hi­po­ma­ni ol­gu­la­rı bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Pa­rok­se­tin,al­ko­lün yol aç­tı­ğı men­tal ve mo­tor be­ce­ri kay­bı­nı ar­tır­ma­ma­sı­nakar­şın, dep­res­yon­lu has­ta­lar­da al­kol­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.Pa­rok­se­tin­le lit­yu­mun bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı du­ru­mun­da dik­kat­liolun­ma­lı ve lit­yum dü­zey­le­ri iz­len­me­li­dir. Fe­ni­to­in­le bir­lik­teuy­gu­lan­ma­sıy­la pa­rok­se­ti­nin plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rın­da azal­mave yan et­ki­ler­de art­ma gö­rü­lür. Pa­rok­se­ti­nin di­ğer an­ti­kon­vül­zan­lar­labir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı da yan et­ki in­si­dan­sın­da ar­tı­şa yol aça­bi­lir.Pa­rok­se­tin, oral an­ti­ko­agü­lan alan has­ta­lar­da bü­yük bir dik­kat­leuy­gu­lan­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Dep­res­yon te­da­vi­sin­de öne­ri­len doz gün­de 20mg’dir. Doz, has­ta­nın ya­nı­tı­na gö­re, ka­de­me­li ola­rak, 10 mg’lik ar­tış­larile gün­de 50 mg’ye yük­sel­ti­le­bi­lir. Ob­se­sif kom­pul­sif has­ta­lık­taöne­ri­len doz, gün­de 40 mg’dir. Has­ta­lar 20 mg ile baş­la­ma­lı­dır ve dozhaf­ta­da 10 mg’lik ar­tış­lar­la yük­sel­ti­le­bi­lir. Ba­zı has­ta­lar­da dozgün­de 60 mg’ye yük­sel­til­di­ğin­de ya­rar sağ­la­nır. Pa­nik has­ta­lı­ğın­daöne­ri­len doz gün­de 40 mg’dir. Has­ta­lar gün­de 10 mg ile baş­la­ma­lı vedoz has­ta­nın ya­nı­tı­na gö­re haf­ta­da 10 mg’lik ar­tış­lar­la yük­sel­til­me­li­dir.Ba­zı has­ta­lar­da do­zu gün­de mak­si­mum 50 mg’ye yük­selt­mek ge­re­ke­bi­lir.Baş­lan­gıç do­zu­nun dü­şük tu­tul­ma­sı öne­ri­lir. Sa­bah­la­rı gün­de tekdoz, ye­mek­le bir­lik­te yu­tu­la­rak alın­ma­sı öne­ri­lir.

Seroxat adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki