TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Se­ro­zil FilmTab­letBMS

Se­fpro­zil

Ambalaj: 500 mgx10 tablet.

Se­ro­zil Oral Süs­pan­si­yon İçin Toz

Se­fpro­zil 250 mg/5mL

Ambalaj: 250 mg/5 mLx60 mL’lik şişe.

End.: Du­yar­lı bak­te­ri suş­la­rı­nın ne­den ol­du­ğu fa­ren­jit,ton­si­lit, si­nü­zit ve oti­tis me­dia gi­bi üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı;bron­şit, pnö­mo­ni gi­bi alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı; de­ri ve yu­mu­şakdo­ku en­fek­si­yon­la­rı (ap­se­ler­de cer­ra­hi dre­naj ge­re­kir); akut sis­titda­hil komp­li­ke ol­ma­yan id­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rının tedavisindeendikedir.

Kontr.E.: Se­fa­los­po­rin gru­bu an­ti­bi­yo­tik­le­re aler­ji­siolan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Sefp­ro­zil te­da­vi­si uy­gu­la­ma­dan ön­ce, has­ta­nında­ha ön­ce­den sefp­ro­zi­­le, se­fa­los­po­rin­le­re, pe­ni­si­lin­le­re vedi­ğer ilaç­la­ra aşı­rı du­yar­lı olup ol­ma­dı­­ğı be­lir­len­me­li­dir. b-lak­tam an­ti­bi­yo­tik­ler ara­sın­daçap­raz du­yar­lık ol­du­ğu ke­sin­lik­le ka­nıt­lan­dı­ğın­dan, pe­ni­si­li­nedu­yar­lı ki­şi­le­re dik­kat­le uy­gu­lan­­ma­lı­dır. Cid­di böb­rek ye­ter­siz­li­ğiolan has­ta­lar­da sefp­ro­zi­lin to­tal gün­lük do­zu azal­tıl­ma­lı­dır. Ge­beka­dın­lar­da ye­ter­li ve kont­rol­lü ça­lış­ma­lar ol­ma­dı­ğın­dan, ge­be­lik­tezo­run­lu ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Do­zun ‰3’ün­­­­den da­ha azıan­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­den, em­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Di­ya­re, bu­lan­tı, kus­ma,ka­rın ağ­rı­sı, AST (SGOT) yük­sel­me­s, ALT (SGPT) yük­sel­me­si, al­ka­linfos­fa­taz yük­sel­me­si, bi­li­ru­bin yük­sel­me­si, dö­kün­tü, ür­ti­ker, başdön­me­si, hi­pe­rak­ti­vi­te, baş ağ­rı­sı, si­nir­li­lik, uy­ku­suz­luk, kon­füz­yon,uyuk­la­ma, eo­zi­no­fi­li, di­aper dö­kün­tü, sü­pe­ren­fek­si­yon, ge­ni­talka­şın­tı ve va­ji­nit görülebilir.

Etkileş.: Ami­nog­li­ko­zit­le­rin se­fa­los­po­rin­ler­le bir­lik­teuy­gu­lan­ma­sın­dan son­­­ra nef­ro­tok­si­si­te bil­di­ril­miş­tir. Pro­be­ne­si­dinay­nı an­da uy­gu­lan­ma­sı sefp­ro­zi­lin AUC de­ğe­ri­ni iki ka­tı­na çı­karır.

Doz Önerisi: 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da ve ye­tiş­kin­ler­dedoz, üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rın­da gün­de bir kez 500 mg, si­nü­zit­te12 sa­at­te bir 250-500 mg, alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rın­da 12 sa­at­tebir 500 mg, komp­li­ke ol­ma­yan id­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rın­da gün­de 1kez 500 mg, de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rın­da 12 sa­at­te bir250 mg ve­ya 24 sa­at­te bir 500 mg’dir. Ço­cuk­lar­da (Se­ro­zil kli­nikça­lış­ma­lar­da en az 6 ay­lık has­ta­la­ra uy­gu­lan­mış­tır) oti­tis me­di­ada12 sa­at­te bir 15 mg/kg, üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, fa­ren­jitve­ya ton­si­lit­te gün­de bir kez 20 mg/kg ve­ya 12 sa­at­te bir 7.5 mg/kg, si­nü­zit­te12 sa­at­te bir 7.5 mg/kg-15 mg/kg, komp­li­ke ol­ma­yan de­ri ve yu­mu­şak do­kuen­fek­si­yon­la­rın­da gün­de bir kez 20 mg/kg. Mak­si­mum gün­lük pe­di­yat­rikdoz, ye­tiş­kin­ler için öne­ri­len gün­lük mak­si­mum do­zu geç­me­me­li­dir.Be­ta he­mo­li­tik strep­to­kok en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­de, Se­ro­zil 10 günsü­rey­le uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Serozil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki