TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sik­lo­cap Kap­sül     Ko­çak

Sik­lo­se­rin

Ambalaj: 250 mgx40 kapsül.

End.:Et­kenmik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın ken­di­si­ne kar­şı du­yar­lı ol­du­ğu ve pri­merilaç­lar­la (strep­to­mi­sin, izo­ni­azid, ri­fam­pin ve etam­bu­tol) uy­gu­la­nante­da­vi­nin ve böb­rek tü­ber­kü­lo­zu da­hil ak­ci­ğer-dı­şı tü­ber­kü­lo­zunte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Sik­lo­se­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lık, epi­lep­si, dep­res­yon,şid­det­li ank­si­ye­te ya da psi­koz, şid­det­li böb­rek yet­mez­li­ği ve bir­lik­teal­kol alın­ma­sı du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Aler­jik der­ma­tit ya da kon­vül­zi­yon­lar, psi­koz,som­no­lans, dep­res­yon, kon­füz­yon, hi­per­ref­lek­si, baş ağ­rı­sı, tre­mor,baş dön­me­si, pa­re­zi ya da di­zart­ri gi­bi SSS tok­si­si­te­si gös­te­rensemp­tom­lar gö­rül­dü­ğün­de sik­lo­se­rin kul­la­nı­mı­na son ve­ril­me­li yada ila­cın do­zu azal­tıl­ma­lı­dır. Kro­nik al­ko­lik­ler­de kon­vül­zi­yonris­ki ar­tar. Ge­be ka­dın­lar­da, an­cak ke­sin ge­rek­li ol­du­ğun­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.Sik­lo­se­rin, an­ne sü­tüy­le bes­le­nen be­bek­ler­de şid­det­li re­ak­si­yon­la­rayol aça­bi­le­ce­ğin­den, ilaç te­da­vi­si­ne ya da be­be­ğin an­ne sü­tüy­lebes­len­me­si­ne son ve­ril­me­li­dir.

Yan E.: Kon­vül­si­yon­lar, uyu­şuk­luk ve som­no­lans, baş ağ­rı­sı,tre­mor, di­zart­ri, baş dön­me­si, bel­lek kay­bıy­la bir­lik­te kon­füz­yonve di­so­ri­yen­tas­yon, psi­koz­lar (ola­sı­lık­la in­ti­har eği­li­miy­le bir­lik­te),ka­rak­ter de­ği­şik­lik­le­ri, hi­pe­rir­ri­ta­bi­li­te, ag­res­yon, pa­re­zi,hi­per­ref­lek­si, ma­jör ve mi­nör (lo­ka­li­ze) klo­nik nö­bet­ler, ko­ma,kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği, aler­ji, de­ri dö­kün­tü­le­ri görüle­bi­lir.

Etkileş.: Bir­lik­te eti­yo­na­mid ve­ril­me­si­nin nö­ro­tok­sikyan et­ki­le­ri şid­det­len­dir­di­ği bil­di­ril­miş­tir. Al­kol, epi­lep­tikatak ola­sı­lı­ğı­nı ve ris­ki­ni ar­tı­rır. Bir­lik­te izo­ni­azid ve­ril­me­si,sant­ral si­nir sis­te­mi­ni il­gi­len­di­ren göz ka­rar­ma­sı ya da uyu­şuk­lukgi­bi tok­sik et­ki­le­rin in­si­dan­sı­nı yük­sel­te­bi­lir.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler­de tü­ber­kü­loz te­da­vi­sin­de gün­lük doz500 mg ile 1 g ara­sın­da de­ği­şir. Baş­lan­gıç do­zu te­da­vi­nin ilk 2 haf­ta­sın­dage­nel­lik­le 12 sa­at aray­la 250 mg’dir. Gün­lük top­lam doz da­ima bö­lü­ne­rekve­ril­me­li ve gün­de 1 g’yi aş­ma­ma­lı­dır.

Siklocap adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki