TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Si­li­na Fla­kon IM/IVBi­lim

Am­pi­si­lin sod­yum

Ambalaj: 250 mgx1 fla­kon ve 2 mL’lik eri­ti­ci :: 500 mgx1fla­kon ve 2 mL’lik eri­ti­ci :: 1 gx1 fla­kon ve 5 mL’lik eri­ti­ciampul.

Eşdeğeri:Al­fa­si­linF­la­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon (Fa­ko); Am­pi­si­na F­la­kon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon (Mustafa Nevzat); Pen­bi­sinFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon (İ.E.Ulagay).

Si­li­na Kap­sül

Am­pi­si­lin tri­hid­rat

Ambalaj: 250 mgx16 kapsül.

Eşdeğeri:Am­pi­si­naKap­sül: 250 mgx16 kap­sül (Mustafa Nevzat).

Si­li­na Oral Süs­pan­si­yon

Am­pi­si­lin tri­hid­rat

Ambalaj: 125 mg/5 mLx80 mL :: 250 mg/5 mLx80 mL şişe.

Eşdeğeri:Al­fa­si­linOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx80 mL (Fa­ko); Am­pi­si­na Oral Süs­pan­si­yon:125 mg/5 mLx 80 mL, 250 mg/5 mLx80 mL (Mustafa Nev­zat); Mak­­ro­si­linOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx80 mL (Ata­bay).

Si­li­na Tab­let

Am­pi­si­lin tri­hid­rat

Ambalaj: 500 mgx16 film tab­let, :: 1 gx16tab­let­.

Eşdeğeri:Al­fasi­linTab­let: 1 gx16 tablet (Fa­ko); Am­pi­si­naTab­let: 1 gx16 tablet (Mustafa Nevzat); Mak­ro­si­linFort Tab­let: 500 mgx16tablet (Ata­bay).

End.:Duyarlıbakterilerin et­ken ol­du­ğu ton­si­lit, fa­ren­jit, akut ve kro­nik bron­şit,pnö­mo­ni, si­nü­zit ve or­ta ku­lak il­ti­ha­bı gi­bi so­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı;sis­tit, üret­rit, pi­ye­lo­nef­rit, pros­ta­tit, go­no­re, sep­tik abor­tus vepu­er­pe­ral en­fek­si­yon­lar gi­bi üro­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar; en­te­rit,ko­lan­jit, en­te­ro­ko­lit gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal en­fek­si­yon­lar; file­bit,ap­se, eri­zi­pel, im­pe­ti­go ve en­fek­te ak­ne gi­bi de­ri ve yu­mu­şak do­kuen­fek­si­yon­la­rıyla sep­ti­se­mi ve bak­te­ri­yel me­nen­jit te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pe­ni­si­li­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si uy­gu­la­nan has­ta­lar­da cid­dihat­ta ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len ana­fi­lak­tik aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rıbil­di­ril­miş­tir. Am­pi­si­li­nin ge­be­ler­de kul­la­nım gü­ven­li­ği ka­nıt­lan­ma­mış­tır.Am­pi­si­lin an­ne sü­tü­ne ge­çer, bu ne­den­le em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­dı­ğın­dabu du­rum göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

Yan E.:Glo­sit,sto­ma­tit, bu­lan­tı, kus­­ma, di­ya­re, psö­do­memb­ra­nöz ko­lit gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal;eri­tem, ma­kü­lo­pa­pü­ler kı­zar­tı, ür­ti­ker, mul­ti­form ve ba­­zan eks­fo­li­ya­tifder­ma­tit gi­bi der­ma­to­lo­jik; ane­mi, trom­bo­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nikpur­pu­ra, eo­zi­no­fi­li, lö­ko­pe­ni ve ag­ra­nü­lo­si­toz gi­bi he­ma­to­po­etiksis­te­mi il­gi­len­di­ren yan et­ki­ler iz­le­ne­bi­lir.

Etkileş.:Am­pi­si­lin,al­lo­pu­ri­nol ile kom­bi­ne edil­di­ğin­de cilt re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:SilinaFlakon: So­lu­num yo­lu ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rın­da,40 kg’nin üze­rin­de­ki has­ta­lar­da 6 sa­at­te bir 250-500 mg, şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da6 sa­at aray­la 1 g. 40 kg ve­ya al­tın­da­ki has­ta­lar­da, eşit doz­la­ra bö­lün­müşola­rak 6 ya da 8 sa­at aray­la 25-50 mg/kg/gün. Gast­ro­in­tes­ti­nal ve üro­ge­ni­talen­fek­si­yon­lar­da, 40 kg üze­rin­de­ki has­ta­lar­da 6 sa­at­te bir 500 mg,şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da 6 sa­at aray­la 1 g. 40 kg ve­ya al­tın­da­kihas­ta­lar­da, eşit doz­la­ra bö­lün­müş ola­rak 6 sa­at­te bir 50-100mg/kg/gün. Eriş­kin er­kek­ler­de. N. go­norr­ho­eae ile olu­şan üret­rit te­da­vi­sin­de 8 ya da 12 sa­ataray­la 500 mg uy­gu­lan­ma­lı­dır. Bak­te­ri­yel me­nen­jit­te, ço­cuk­lar veeriş­kin­ler­de eşit doz­la­ra bö­lün­müş ola­rak 3-4 sa­at­te bir 150-200mg/kg/gün, te­da­vi en az 3 gün sü­re­cek olan IV en­füz­yon ile baş­lan­dık­tanson­ra IM ola­rak sür­dü­rü­le­bi­lir. Sep­ti­se­mi­de, ço­cuk­lar ve eriş­kin­ler­deeşit doz­la­ra bö­lün­müş ola­rak 3-4 sa­at­te bir 150-200 mg/kg/gün te­da­vien az 3 gün sü­re­cek olan IV uy­gu­la­ma­dan son­ra IM ola­rak sür­dü­rü­le­bi­lir. SilinaKapsül/Süspansiyon/Tablet: Yu­mu­şakdo­ku ve so­lu­num sis­te­mi en­fek­si­yon­la­rın­da 20 kg ve da­ha üs­tün­de­ki­leri­çin 6 sa­at a­ray­la 250-500 mg, şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da 6 sa­at a­ray­la1 g; 20 kg’nin al­tın­da­ki­ler i­çin en­fek­si­yo­nun şid­de­ti­ne gö­re 25-50mg/kg gün­lük doz 6 ya da 8 sa­at a­ray­la uy­gu­la­na­bi­lir. Gast­ro­in­tes­ti­nal ve ü­ro­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar­da 20 kg ve da­ha üs­tün­de­ki­ler i­çin 6 sa­at a­ray­la500 mg; şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da 6 sa­at a­ray­la 1 g, vü­cut a­ğır­lı­ğı20 kg’nin al­tın­da o­lan has­ta­lar vü­cut a­ğır­lı­ğı­nın her kg’si i­çin 100mg gün­lük doz 6 ya da 8 sa­at a­ray­la uy­gu­lan­ma­lı­dır. E­riş­kin er­kek­ler­deN. go­norr­ho­e­a­e i­le o­lu­şan ü­ret­ri­tin te­da­vi­sin­de Si­li­na 8 ya da12 sa­at a­ray­la 500 mg o­la­rak uy­gu­lan­ma­lı­dır. A­kut go­no­re te­da­vi­sin­de3.5 g tek doz ö­ne­ril­mek­te­dir. Uy­gu­la­ma 1 g o­ral pro­be­ne­sid i­le ya­pıl­ma­lı­dır.20 kg’nin al­tın­da­ki­ler i­çin 50 mg/kg/­gün’lük doz 6 ya da 8 sa­at a­ray­lauy­gu­la­na­bi­lir

Silina adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki