TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Si­mel­gat Plus Çiğ­ne­me Tab­le­tiMü­nir Şa­hin

Ma­gald­rat 480 mg, si­me­ti­kon20 mg

Ambalaj: 30 ve 60 tab­let­.

Eşdeğeri:AsidopanPlus Çiğneme Tableti: 30 ve 60tablet (Wyeth).

Si­mel­gat Plus Süspansiyon

Ma­gald­rat 540 mg, si­me­ti­kon20 mg/5 mL

Ambalaj: 200 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:AsidopanPlus Süspansiyon: 200 mL (Wyeth).

End.:Gast­rit,pep­tik özo­fa­jit, gast­rik hi­pe­ra­si­di­te, hi­atal her­ni ve pep­tik ül­serteş­his­le­ri ile il­gi­li hi­pe­ra­si­di­te ve gaz ra­hat­sız­lık­la­rı­nınsemp­to­ma­tik ola­rak gi­de­ril­me­sin­de kul­la­nı­lır. Ay­rı­ca, ame­li­yatson­ra­sı olu­şan gaz san­cı­la­rı­nı gi­de­ri­ci ola­rak ve en­dos­ko­pik mu­aye­ne­ler­dede kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Mag­nez­yumiçe­ren an­ta­sit­le­rin ile­ri saf­ha­da böb­rek yet­mez­liği olan has­ta­lar­dakul­la­nıl­ma­sı kont­ren­di­ke­dir. Alü­min­yum ya da mag­nez­yum içe­ren an­ta­sit­lerapan­di­sit ya­kın­ma­sı olan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Alü­min­yum içe­ren(alü­min­yum fos­fat içe­ren­ler dı­şın­da) an­ta­sit­le­rin hi­po­fos­fa­te­mihas­ta­la­rı ta­ra­fın­dan kul­la­nı­mı, alü­min­yum tuz­la­rı­nın fos­fa­tıbağ­la­yı­cı et­ki­le­ri ne­de­niy­le kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Uzun sü­re ya da yük­sek doz­da alü­min­yum içe­ren an­ta­sit­le­rinkul­la­nı­mı (alü­min­yum fos­fat içe­ren­ler dı­şın­da) hi­po­fos­fa­te­mi olu­şu­mu­nane­den ola­bi­lir. Alü­min­yum ve mag­nez­yum içe­ren an­ta­sit­ler yük­sek doz­lar­danka­çı­nıl­dığı sü­re­ce ge­be­liğin son al­tı ayın­da kul­la­nı­la­bi­lir; fa­katger­çek­ten ge­re­ki­yor­sa kul­la­nıl­ma­lı­dır. Lak­tas­yon­da ve­ril­me­me­si­nige­rek­ti­ren bir ka­nıt yok­tur. Fa­kat em­zir­mek­te olan an­ne­le­re ve­ri­lir­ken,ge­rek­li uya­rı­lar ya­pıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Mag­nez­yumiçe­ren an­ta­sit­ler di­ya­re­ye; alü­min­yum içe­ren­ler ise kons­ti­pas­yo­nane­den ola­bi­lir­ler.

Etkileş.:Ge­nelbir ku­ral ola­rak an­ta­sit alı­mı­nın ilk bir-iki sa­ati için­de ağız yo­lun­danhiç bir ilaç alın­ma­ma­lı­dır. An­ti­mus­ka­ri­nik­ler, fe­no­ti­ya­zin­ler,di­gok­sin, flo­rür, dif­lu­ni­sal, in­do­me­ta­sin (as­pi­rin ve tol­me­tin ha­riç),nap­rok­sen, izo­ni­azid, fos­fat, pred­ni­zon, H2 an­ta­go­nist­le­ri,sül­fa­di­azin, tet­ra­sik­lin­ler, de­mir tuz­la­rı, di­aze­pam, klor­di­aze­pok­sit,di­ku­ma­rol, fe­no­bar­bi­tal, am­fe­ta­min, efed­rin, psö­do­efed­rin, me­ka­mi­la­min,ki­ni­din, le­vo­do­pa, nit­ro­fu­ran­to­in ve yağ­da çö­zü­nen vi­ta­min­leran­ta­sit­ler­le et­ki­le­şe­bi­lir­ler.

Doz Önerisi:Simelgat ÇiğnemeTableti: Hi­pe­ra­si­di­te du­rum­la­rın­dara­hat­la­ma için gün­de 3-4 kez ye­mek ara­la­rın­da ve yat­ma­dan ön­ce 1-2tab­let çiğ­ne­ne­rek alı­nır. Gün­lük mak­si­mum doz 20 tab­let­tir ve ge­rek­ligö­rül­me­dik­çe bu doz aşıl­ma­ma­lı­dır. Mak­si­mum doz­da iki haf­ta­dan faz­lasü­re­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Simelgat Süspansiyon: Hiperasidite durumlarında rahatlama için günde 3-4 kez 1-2ölçek (5-10 mL) yemek aralarında veya yatmadan önce alınır. 24 saatlik süreiçinde 18 ölçekten fazla alınmamalıdır. 12 yaşından büyük çocuklarda yetişkindozların yarısı verilir. 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Simelgat adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki