TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Si­ne­met Tab­let     MSD

Le­vo­do­pa 250 mg,kar­bi­do­pa 25 mg

Ambalaj: 30 tablet.

End.:Par­kin­sonhas­ta­lı­ğı ve send­ro­mu te­da­vi­le­rin­de kul­la­nı­lır. Par­kin­son semp­tom­la­rı­nın(özel­lik­le ri­ji­di­te ve bra­di­ki­ne­zi ol­mak üze­re) ço­ğu­nun te­da­vi­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.:MAO in­hi­bi­tör­le­ri(dü­şük doz se­lek­tif MAO-B in­hi­bi­tör­le­ri ha­riç) ve bu kom­bi­nas­yonbir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Bu in­hi­bi­tör­ler, Sinemet te­da­vi­si­nebaş­lan­ma­dan en az iki haf­ta ön­ce bı­ra­kıl­ma­lı­dır. İla­cın bi­le­şen­le­rin­denher­han­gi bi­ri­ne kar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lı­ğı olan ve dar açı­lı glo­ko­muolan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Le­vo­do­pa ma­lign me­la­no­mu ak­ti­veede­bi­le­ce­ğin­den, teş­his edil­me­miş kuş­ku­lu cilt lez­yo­nu olan has­ta­lar­dave­ya me­la­nom öy­kü­sü olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.:Sinemet, ila­ca bağ­lı ekst­ra­pi­ra­mi­dal re­ak­si­yon­la­rınte­da­vi­sin­de öne­ril­me­mek­te­dir. Tek ba­şı­na le­vo­do­pa kul­lan­mak­taolan has­ta­la­ra ve­ri­le­bi­lir. An­cak te­da­vi baş­la­ma­dan en az 12 sa­atön­ce le­ve­do­pa kul­la­nı­mı ter­ke­dil­me­li­dir. Le­vo­do­pa ile ol­du­ğugi­bi, bu kom­bi­nas­yon da is­tem­siz ha­re­ket­le­re ve men­tal bo­zuk­luk­la­rayol aça­bi­lir. Tüm has­ta­lar, bir­lik­te in­ti­har eği­li­mi gö­rü­le­bi­lendep­res­yon olu­şu­mu açı­sın­dan dik­kat­le göz­len­me­li­dir. Sinemet, cid­dikar­di­yo­vas­kü­ler ve­ya pul­mo­ner has­ta­lı­ğı, bron­şi­yal as­tı­mı, re­nalhe­pa­tik ve­ya en­dok­rin bo­zuk­lu­ğu olan ve­ya pep­tik ül­ser (üst gast­ro­in­tes­ti­nalka­na­ma ola­sı­lı­ğı ne­de­niy­le) ve­ya kon­vül­zi­yon öy­kü­sü olan has­ta­lar­dadik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır. An­ti­par­kin­son ilaç­la­rın ani bı­ra­kıl­ma­sıhal­le­rin­de raslan­mış kas ri­ji­di­te­si, be­den ısı­sın­da ar­tış, men­talde­ği­şik­lik­ler ve se­rum kre­atin fos­fo­ki­na­zın­da ar­tış­la bir­lik­tenö­ro­lep­tik ma­lign send­ro­ma ben­ze­yen bir semp­tom­lar komp­lek­si bil­di­ril­miş­tir.Ge­be­lik po­tan­si­ye­li ta­şı­yan ka­dın­lar­da ilaç­tan bek­le­nen ya­rar­lar,ge­be­lik ha­lin­de söz ko­nu­su ola­bi­le­cek ola­sı za­rar­lar­la kar­şı­laş­tı­rı­la­rakbir de­ğer­len­dir­me ya­pıl­ma­lı­dır. Kar­bi­do­pa ve le­vo­do­pa­nın an­nesü­tüy­le atı­lıp atıl­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir. Em­zir­me­ye ve ilaç kul­la­nı­mı­nason ver­me ka­ra­rı, an­ne için ila­cın öne­mi de göz önü­ne alı­na­rak ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:En sıkrasla­nan yan et­ki­ler ko­re­iform, dis­to­nik ve di­ğer is­tem­siz ha­re­ket­le­riiçe­ren dis­ki­ne­zi­ler­dir. Kas se­ğir­me­si ve ble­fa­ros­pazm, doz azal­tı­mı­nıdü­şün­dü­re­cek er­ken be­lir­ti­ler ola­rak alın­ma­lı­dır. Diğe­r cid­di yanet­ki­ler; pa­ra­no­id he­ze­yan ve psi­ko­tik epi­zod­la­rı içe­ren men­tal de­ği­şik­lik­ler,in­ti­har eği­lim­le­ri ge­li­şi­mi ile bir­lik­te olan ve­ya ol­ma­yan dep­res­yonve de­mans­tır. Sık rasla­nan an­cak cid­di ol­ma­yan bir yan et­ki de bu­lan­tı­dır.

Etkileş.:Ba­zı an­ti­hi­per­tan­sifilaç­lar­la te­da­vi gö­ren has­ta­lar­da te­da­vi­ye Sine­met ek­len­di­ğin­desemp­to­ma­tik pos­tu­ral hi­po­tan­si­yon oluş­muş­tur. Sey­rek ola­rak tri­sik­likan­ti­dep­re­san­lar­la kar­bi­do­pa/le­vo­do­pa pre­pa­rat­la­rı­nın bir­lik­tekul­la­nı­mı so­nu­cun­da hi­per­tan­si­yon, dis­ki­ne­zi gi­bi is­ten­me­yenet­ki­ler bil­di­ril­miş­tir. Fe­no­ti­ya­zin­ler ve bu­ti­ro­fe­non­lar le­vo­do­pa­nınte­ra­pö­tik et­ki­le­ri­ni azal­ta­bi­lir. Bu­na ek ola­rak le­vo­do­pa­nınPar­kin­son has­ta­lı­ğın­da­ki ya­rar­lı et­ki­si­nin fe­ni­to­in ve pa­pa­ve­rinta­ra­fın­dan ön­len­di­ği bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Do­zaj bi­rey­sel has­ta ge­rek­sin­me­le­ri­ne gö­re tit­reedil­me­li­dir. Ola­ğan baş­lan­gıç do­zu gün­de 1 ve­ya 2 kez ya­rım tab­let Si­ne­met şek­lin­de­dir.An­cak, bu do­zaj, bir­çok has­ta­da ge­rek­li olan op­ti­mal kar­bi­do­pa mik­ta­rı­nısağ­la­ma­ya­bi­lir. Ge­rek­li gö­rül­dü­ğün­de, op­ti­mal ya­nıt el­de edi­lin­ce­yeka­dar te­da­vi­ye her gün ve­ya günaşırı ya­rım tab­let ek­le­ne­bi­lir. Birgün için­de, ba­zan tek bir doz­dan son­ra ya­nıt el­de edi­le­bil­mek­te­dir.Tam et­kin­lik­te doz­la­ra, tek ba­şı­na le­vo­do­pa ile haf­ta­lar ve­ya ay­larson­ra eri­şi­lir­ken, Si­ne­met ile ge­nel­lik­le 7 gün için­de eri­şi­le­bil­mek­te­dir.

Sinemet adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki