TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sir­da­lud Tab­let    No­var­tis Phar­ma

Ti­za­ni­di­n

Ambalaj: 2 mgx30 tablet.

Sir­da­lud-MR Mik­ro­pel­letKap­sül

Ti­za­ni­di­n

Ambalaj: 6 mgx10 kapsül.

End.:Omur­ga­da­kista­tik ve fonk­si­yo­nel bo­zuk­luk­lar­la be­ra­ber gö­rü­len (ser­vi­kal velom­ber send­rom­lar) ve in­ter­ver­teb­ral disk her­ni­si ve­ya kal­ça­da­kios­te­oart­rit gi­bi du­rum­la­rın ame­li­ya­tı son­ra­sın­da gö­rü­len ağ­rı­lıkas spazm­la­rı ile mul­tipl skle­roz, kro­nik mye­lo­pa­ti, omu­ri­li­ğin de­je­ne­ra­tifhas­ta­lık­la­rı, se­reb­ro­vas­kü­ler ve se­reb­ral pal­si gi­bi nö­ro­lo­jikbo­zuk­luk­la­ra bağ­lı spas­ti­si­te­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ti­za­ni­di­nekar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lık ve be­lir­gin ola­rak bo­zul­muş ka­ra­ci­ğeriş­le­vi, kont­ren­di­kas­yon­la­rı­dır.

Uyar.: Ya­ra­rın açık­ça risk­ten yük­sek ol­du­ğu du­rum­lar dı­şın­dage­be­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Em­zir­me dö­ne­min­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ti­za­ni­din kul­la­nı­mıy­la ser­sem­lik his­si olan has­ta­la­rın ara­ba vema­ki­ne kul­lan­ma gi­bi aza­mi dik­kat ge­rek­ti­re­cek fa­ali­yet­ler­den ka­çın­ma­la­rıöne­ri­lir.

Yan E.:Uy­ku ha­li,baş dön­me­si, yor­gun­luk, ser­sem­lik his­si, ha­fif tan­si­yon düş­me­si,ağız ku­ru­lu­ğu, bu­lan­tı, gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık, hi­po­tan­si­yon,bra­di­kar­di, kas za­yıf­lı­ğı, uy­ku­suz­luk, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı, hal­lü­si­nas­yon­lar,se­rum tran­sa­mi­naz dü­zey­le­rin­de ge­çi­ci ar­tış­lar. görüle­bilir.

Etkileş.:Di­üre­tik­lerde da­hil ol­mak üze­re, an­ti­hi­per­tan­sif­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­dana­dir ola­rak hi­po­tan­si­yon ve bra­di­kar­di­ye ne­den ola­bi­lir. Al­kolve se­da­tif­ler ti­za­ni­di­nin se­da­tif et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir­ler.

Doz Önerisi:SirdaludTablet: Ağ­rı­lı kas spazm­la­rı­nın te­da­vi­sin­de gün­de3 kez 2-4 mg, cid­di ol­gu­lar­da ge­ce yat­ma­dan ön­ce 2-4 mg’lik ek bir dozalı­na­bi­lir. Nö­ro­lo­jik bo­zuk­luk­la­ra bağ­lı spas­ti­si­te­de po­zol­ojihas­ta­nın ki­şi­sel ge­rek­si­ni­mi­ne gö­re ayar­la­nır. Baş­lan­gıç­ta gün­lükdoz, 3 ke­re­de alı­na­cak top­lam 6 mg’yi geç­me­me­li­dir. Bu doz gi­de­rekher ya­rım haf­ta­da ve­ya her haf­ta­da 2-4 mg ar­tı­rı­la­bi­lir. Te­da­vi­deop­ti­mum et­ki­ye, ge­nel­lik­le eşit ara­lık­lar­la 3 ve­ya 4 ke­re­de alı­nangün­lük top­lam 12-24 mg ara­sın­da doz­la eri­şi­lir. Gün­lük doz 36 mg’yi geç­me­me­li­dir.Sirdalud-MR Mikro­pellet Kapsül: Nö­ro­lo­jikbo­zuk­luk­la­ra bağ­lı spas­ti­si­te­de po­zo­lo­ji has­ta­nın ki­şi­sel ge­rek­si­ni­mi­negö­re ayar­la­nır. Öne­ri­len baş­lan­gıç do­zu gün­de bir kez 6 mg’lik bir kap­sül­dür;ge­rek­ti­ğin­de gün­lük doz her ya­rım haf­ta­da ve­ya her haf­ta 6 mg’lik 1kap­sül ar­tı­rı­la­bi­lir. Ola­ğan doz gün­de 6-24 mg ara­sın­da de­ğiş­mek­te­dir.

Sirdalud adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki