TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Aralık 2019, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sit­raks D­ra­jeSanofi-Aventis

Le­va­mi­zol

Ambalaj: 40 mgx6 dra­je.

Eşdeğeri:ParaksTablet: 40 mgx6 tablet (Adeka).

Sit­raks Şu­rup

Le­va­mi­zol

Ambalaj: 40 mg/5 mLx30 mL’lik şişe.

End.:As­ca­rislumb­ri­co­ides, Ne­ca­tor ame­ri­ca­nus, En­te­ro­bi­us ver­mi­cu­la­ris, Ancy­los­to­madu­ode­na­le te­da­vi­le­rin­de endikedir. An­ti­ne­op­las­tik-Yar­dım­cı Et­ki­si: Ko­lo­rek­tal kar­si­nom­da, ko­lo­nun Du­kes C ade­no­kar­si­no­mun­da,fl­oro­ura­sil ile bir­lik­te; pri­mer re­sek­si­yon ile yay­gın ve lo­kal me­tas­taz­la­rınblok ha­lin­de çı­ka­rıl­ma­dı­ğı ke­sin de­ğil­se, has­ta­lık ar­tı­ğı kal­dı­ğımik­ros­ko­pik ola­rak bel­li ise, pri­mer tü­mö­rün komp­le re­zek­si­yo­nun­danson­ra, levamizol HCl kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Cid­di ka­ra­ci­ğer ve/ve­ya böb­rek ra­hat­sız­lı­ğıolan­lar­da, kan disk­ra­zi­si olan­lar­da ve duyarlı kişilerde kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ke­mik ili­ği dep­res­yo­nu (ar­ta­bi­lir); en­fek­si­yon(ke­mik ili­ği dep­res­yo­nu so­nu­cu en­fek­si­yon kö­tü­le­şe­bi­lir); krizdü­zen­siz­li­ği (te­da­vi­ye eş­lik eden kriz­le­rin sık­lı­ğı­nı le­va­mi­zolhid­rok­lo­rür ar­tı­ra­bi­lir) gibi durumlarda tıb­bi so­run­lar mev­cut­sa,ya­rar/za­rar du­ru­mu göz­den ge­çi­ril­me­li­dir. Bu ilaç­la bir­lik­te al­kolalın­ma­ma­lı­dır. He­kim ta­ra­fın­dan ke­sin ge­rek­sin­me gö­rül­me­dik­çege­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Ka­şın­tı, bu­lan­tı, iş­tah­sız­lık, ka­rın ağ­rı­sı, başdön­me­si, kas ağ­rı­la­rı, ateş ve uy­ku­suz­luk gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­lür­sede bun­lar ilaç alı­mı­nın ke­sil­me­si ile ta­ma­men kay­bo­lur. En­der ola­raksant­ral si­nir sis­te­mi tok­si­si­te­si, özel­lik­le atak­si, bu­la­nık gö­rüş,kon­füz­yon, pa­res­te­zi, ge­cik­miş dis­ki­ne­zi, tit­re­me, se­reb­ros­pi­nalsı­vı­da ple­yo­si­toz ve he­pa­to­tok­si­si­te gö­rü­le­bi­lir. Da­ha sık ola­rakis­hal, me­ta­lik tat ve kus­ma, göz­le­nen yan et­ki­ler­den­dir.

Etkileş.: An­ti­ko­agü­lan ilaç­lar­la, ör­ne­ğin ku­ma­rin ile bir­lik­tekul­la­nıl­dı­ğın­da prot­rom­bin sü­re­sin­de ar­tış görülür. Ke­mik ili­ğidep­re­san­la­rı ile bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da trom­bo­si­to­pe­nik ve/ve­yalö­ko­pe­nik et­ki­ler­de art­ma ol­ur.

Doz Önerisi: Sit­raks Dra­je: Tek dozola­rak ağız­dan ve­ri­lir. Bir kerelik eriş­kin do­zu 120-150 mg’dir. Özel­lik­leok­si­yür te­da­vi­sin­de bir haf­ta ara ile 2. kez ay­nı doz tek­rar­lan­ma­lı­dır.Sit­raks Şurup: Ço­cuk­lar­da doz ki­lo ba­şı­na2.5 mg’dir. Te­da­vi do­zu bir kerede uy­gu­la­nır. İkin­ci bir do­za ge­rek du­yul­du­ğun­da1 haf­ta son­ra ay­nı doz tek­rar­la­nır.

Sitraks adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki