TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Aralık 2019, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Spaz­mol Am­pul   De­va

Sko­po­la­min bu­tilbro­mür

Ambalaj: 20 mg/1 mLx3 ampul.

End.:Mi­de, du­ode­num,in­ce ve ka­lın b­a­ğır­­sak, ure­ter, me­sa­ne ve saf­ra yol­la­rı­nın spazm, spas­tikağ­rı ve ko­lik­le­rin­de; spas­tik dis­me­no­re, pos­to­pe­ra­tif bu­lan­tı vekus­ma­la­rın te­da­vi­sin­de; do­ğum­da kol­lum spazm­la­rı­nın gi­de­ril­me­sive pla­sen­ta­nın çı­ka­rıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­mak için; en­dos­ko­pik mu­aye­ne­ler­de,kü­çük üro­lo­jik ve ji­ne­ko­lo­jik gi­ri­şim­ler­de spazm­la­rın ön­len­me­siiçin kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Sko­po­la­mi­ne du­yar­lı­ğı olan­lar­da, dar açı­lı glo­kom­da,pros­tat hi­pert­ro­fi­si ve obst­rük­tif üro­pa­ti­ler­de, pi­lor ste­no­zu vein­tes­ti­nal ato­ni­de, mi­yas­te­nia gra­vis­te, kalp yet­mez­li­ği ve hi­per­ti­ro­idiz­mebağ­lı ta­şi­kar­di­ler­de kont­ren­di­ke­dir. Ge­be­ler­de ve 1 ya­şın­dan kü­çükço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ço­cuk­lar, sa­rı­şın­lar, Down send­ro­mu (mon­go­lizm)has­ta­la­rı, yaş­lı­lar, za­yıf ve de­bil has­ta­lar, kar­di­yo­vas­kü­ler, re­nalve he­pa­tik hastalığı olanlar, spas­tik pa­ra­li­zi has­ta­la­rı an­ti­mus­ka­ri­niket­ki­le­re aşı­rı du­yar­lık gös­te­re­bi­lir. Baş­ta ser­sem­lik, uyuk­la­mave gör­me­de bu­la­nık­lık ya­pa­bi­le­ce­ğin­den oto­mo­bil ve ma­ki­ne kul­la­nan­laruya­rıl­ma­lı­dır. An­ti­mus­ka­ri­nik­ler lak­tas­yo­nu in­hi­be eder, an­caksko­po­la­mi­nin an­ne sü­tü­ne geç­me ola­sı­lı­ğı za­yıf­tır.

Yan E.: Ağız ku­ru­lu­ğu, kons­ti­pas­yon, id­rar zor­lu­ğu, ta­şi­kar­di,gör­me­de bu­la­nık­lık, mid­ri­ya­zis, mu­ko­za ve de­ri ku­ru­lu­ğu, an­hid­ro­zis,uyuk­la­ma, or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon, de­ri dö­kün­tü­sü, ür­ti­ker, kuv­vet­siz­lik,im­po­tens, yüz­de kı­zar­ma gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Se­kon­der an­ti­mus­ka­ri­nik et­ki gös­te­ren amit­rip­ti­lin,map­ro­ti­lin, pi­mo­zid gi­bi ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı, et­ki­sinar­tı­ra­rak tok­si­si­te po­tan­si­ye­li­ni yük­sel­te­bi­lir. Sik­lop­ro­pananes­te­zi­si ve­ri­len has­ta­lar­da kul­la­nıl­dı­ğın­da vent­ri­kü­ler arit­mi­lergö­rü­le­bi­lir. An­ta­sid­ler, sod­yum bi­kar­bo­nat, ase­ta­zo­la­mid id­ra­rıal­ka­ni­ze ede­rek sko­po­la­mi­nin atı­lı­mı­nı ge­cik­ti­re­bi­lir ve an­ti­mus­ka­ri­niket­ki­yi şid­det­len­di­re­bi­lir. Kor­ti­kos­te­ro­id­ler ve ACTH ile bir­lik­tekul­la­nıl­dı­ğın­da int­ra­okü­ler ba­sınç art­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Akut ko­lik­le­rin te­da­vi­sin­de, gün­de bir­kaç kezIV, IM ya da SC yol­dan 1-2 am­pul uy­gu­la­na­bi­lir. Gü­nlük en yük­sek dozolan 100 mg aşıl­ma­ma­lı­dır. Süt ço­cuk­la­rı ve kü­çük ço­cuk­la­rın ağır du­rum­la­rın­dagün­de 3 kez ¼ am­pul ve­ri­le­bi­lir.

Spaz­mol Plus FilmTab­let

Sko­po­la­min bu­tilbro­mür 10 mg, pa­ra­se­ta­mol 500 mg

Ambalaj: 20 film tablet.

Eşdeğeri:BuscopanPlus Film Tablet: 20 tablet(Eczacıbaşı); MolitPlus Film Tablet: 20 tablet(Adeka).

End.:Ka­rınboş­lu­ğun­da­ki düz kas­lı or­gan­lar­da (mi­de-ba­ğır­sak, saf­ra ve id­raryol­la­rı, ute­rus gi­bi) or­ta­ya çı­ka­bi­len pa­rok­sis­mal ağ­rı­la­rın te­da­vi­sin­deendikedir.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­kihi­yo­sin-N-bu­tilb­ro­mür ve pa­ra­se­ta­mo­le kar­şı aşı­rı du­yar­lık, me­ga­ko­lonve myast­he­nia gra­vis­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer iş­lev bo­zuk­lu­ğu ve böb­rek iş­lev bo­zuk­lu­ğubu­lu­nan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik sı­ra­sın­da,özel­lik­le ilk 3 ay­da, ilaç kul­la­nı­mıy­la il­gi­li ge­nel uya­rı­lar dik­ka­tealın­ma­lı­dır. Hi­yo­si­n-N-bu­tilb­ro­mü­rün em­zi­ren ka­dın­lar­da kul­la­nıl­ma­sı­nıngü­ve­ni­lir bir uy­gu­la­ma olup ol­ma­dı­ğı he­nüz gös­te­ril­me­miş­tir. Pa­ra­se­ta­molan­ne sü­tü­ne ge­çer­se de, te­ra­pö­tik doz­lar­da kul­la­nıl­dı­ğın­da be­beküze­rin­de bir et­ki­si gö­rül­me­miş­tir.

Yan E.: Pa­ra­se­ta­mo­le bağ­lı ola­rak ag­ra­nü­lo­si­toz ya dapan­si­to­pe­ni ge­li­şe­bi­lir. Ba­zı ol­gu­lar­da, pa­ra­se­ta­mo­le kar­şı olu­şanaşı­rı du­yar­lı­ğa bağ­lı ola­rak Qu­inc­ke öde­mi, disp­ne, ter­le­me, bu­lan­tı,kan ba­sın­cın­da düş­me ve hat­ta şok bil­di­ril­miş­tir. Na­dir ol­gu­lar­dada­ha ön­ce bronş ast­ma­sı ve­ya al­ler­ji öy­kü­sü bu­lu­nan pre­dis­po­ze as­tımhas­ta­la­rın­da bron­kos­pazm gö­rü­le­bi­lir. Hi­yo­sin-N-bu­tilb­ro­mü­rebağ­lı kse­ros­to­mi, dis­hid­roz, ta­şi­kar­di ve ola­sı id­rar re­tan­si­yo­nugi­bi an­ti­ko­li­ner­jik yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir­se de bu et­ki­ler ge­nel­lik­leha­fif­tir ve ken­di­li­ğin­den ge­çer. Çok na­dir ola­rak özel­lik­le de­ri re­ak­si­yon­la­rıgi­bi aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Hi­yo­sin-N-bu­tilb­ro­mür,tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar, an­ti­his­ta­mi­nik­ler, ki­ni­din, aman­ta­dinve di­zop­ra­mi­din an­ti­ko­li­ner­jik et­ki­le­ri­ni ar­tı­rır. Me­tok­lop­ra­midgi­bi do­pa­min an­ta­go­nist­le­riy­le be­ra­ber kul­la­nıl­dı­ğın­da her ikiila­cın gast­ro­in­tes­ti­nal ka­nal üze­rin­de­ki et­ki­le­ri aza­lır. Be­ta-ad­re­ner­jikilaç­la­rın ta­şi­kar­dik et­ki­le­ri­ni ar­tı­rır. Pa­ra­se­ta­mo­lün nor­mal­degü­ve­ni­lir olan doz­la­rı, ba­zı hip­no­tik ve an­ti­epi­lep­tik­ler (örn.glu­te­ti­mid, fe­no­bar­bi­tal, fe­ni­to­in, kar­ba­ma­ze­pin) ya da ri­fam­pi­singi­bi ilaç­lar­la bir­lik­te alın­dı­ğın­da, ka­ra­ci­ğer ha­sa­rı­na ne­denola­bi­lir. Ay­nı du­rum, al­kol alı­mı için de ge­çer­li­dir. Pro­pan­te­lingi­bi ilaç­lar­la mi­de bo­şal­ma­sı­nın ya­vaş­la­tıl­dı­ğı du­rum­lar­da, pa­ra­se­ta­mo­lünemi­lim hı­zı­nın azal­ma­sı so­nu­cu et­ki­nin baş­la­ma­sı ge­ci­kir. Me­tok­lop­ra­midgi­bi ilaç­la­rın uy­gu­lan­ma­sın­dan son­ra mi­de bo­şal­ma­sı­nın hız­lan­dı­ğıdu­rum­lar, emi­lim hı­zın­da ar­tı­şa ne­den olur. Klo­ram­fe­ni­kol­le kom­bi­needil­di­ğin­de, klo­ram­fe­ni­ko­lün ya­rı­lan­ma sü­re­si ar­ta­bi­le­ce­ğin­den,tok­si­si­te gö­rül­me ris­ki yük­sek­tir. Pa­ra­se­ta­mol ve AZT (zi­do­vu­din)’ninbir­lik­te kul­la­nı­mı lö­ko­sit sa­yı­sın­da azal­ma­ya yol aça­bi­lir. Bu ne­den­lebu kom­bi­nas­yon ve AZT, he­kim öne­ri­si ol­ma­dan, bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Günde 3-4 kez 1-2 tab­let verilebilir.

Spazmol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki