TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sporex Mik­ro­pel­letKap­sülTop­rak

İt­ra­ko­na­zol

Ambalaj: 100 mgx4, 15 ve 28 kapsül.

Eşdeğeri:FunitMikro­pel­let Kapsül: 100 mgx4ve 15 kapsül (Nobel); İtraspor Mikro­pel­letKapsül: 100 mgx4, 15 ve 28 kapsül (Eczacıbaşı).

End.:Der­ma­to­fit­le­rin,ma­ya ve man­tar­la­rın ne­den ol­duk­la­rı vul­vo­va­ji­nal kan­di­doz, pi­ti­ri­ya­zisver­si­ko­lor, der­ma­to­mi­koz, fun­gal ke­ra­tit ve oral kan­di­doz, der­ma­to­fitve/ve­ya ma­ya­la­rın ne­den ol­du­ğu oni­ko­mi­koz, sis­te­mik as­per­gil­lozve kan­di­doz, krip­to­kok­ko­zis (krip­to­kok­sik me­nen­jit da­hil), his­top­laz­mo­zis,spo­rot­ri­ko­zis, pa­ra­kok­ki­di­yo­ido­mi­ko­zis, blas­­­­t­o­mi­ko­zis veda­ha en­der gö­rü­len sis­te­mik ya da to­pi­kal mi­koz­lar­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:İt­ra­ko­na­zo­leaşı­rı du­yar­lı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sis­te­mik mi­koz­lar ha­riç,ge­be ka­dın­lar­da kont­r­en­di­ke­dir. Bu du­rum­da da, te­da­vi­den sağ­la­na­cakya­rar ile fe­tus­ta gö­rü­le­bi­le­cek olum­suz et­ki­ler de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.Terfenadin, astemizol, sisaprid, kinidin, simvastatin, lovastatin, triazolam veoral midazolam, itrakonazol ile kontrendikedir.

Uyar.: 1 ay­dan da­ha uzun sü­re­li dü­zen­li te­da­vi gö­ren­ler­deve iş­tah­sız­lık, bu­lan­tı, kus­ma, hal­siz­lik, ka­rın ağ­rı­sı ve­ya id­rarren­gin­de ko­yu­laş­ma gö­rü­len has­ta­lar­da ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon­la­rı­nınkont­rol edil­me­si öne­ri­lir. İt­ra­ko­na­zol te­da­vi­si ile iliş­ki­li ola­bi­le­cekbir nö­ro­pa­ti gö­rül­dü­ğü tak­dir­de, it­ra­ko­na­zol te­da­vi­si ke­sil­me­li­dir.İt­ra­ko­na­zol ön­ce­lik­le ka­ra­ci­ğer­de me­ta­bo­li­ze olur. Si­roz­lu has­ta­lar­daoral bi­yo­ya­rar­la­nı­mı bir mik­tar aza­lır. Böb­rek yet­mez­lik­li has­ta­lar­daoral yol­dan kul­la­nı­lan it­ra­ko­na­zo­lün bi­yo­ya­rar­la­nı­mı aza­la­bi­lir.İt­ra­ko­na­zol çok az mik­tar­da an­ne sü­tü­ne ge­çtiğinden, it­ra­ko­na­zolte­da­vi­sin­den bek­le­nen ya­rar ile em­zir­me so­nu­cu do­ğa­bi­le­cek risk­lerçok iyi de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.

Yan E.:En çokdis­pep­si, bu­lan­tı, ka­rın ağ­rı­sı ve kons­ti­pas­yon gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nalsis­te­me ait yan et­ki­ler­ görülebilir. Da­ha sey­rek ola­rak baş ağ­rı­sı,ka­ra­ci­ğer en­zim­le­rin­de ge­çi­ci yük­sel­me, menst­rü­el dü­zen­siz­lik­lerile ka­şın­tı, de­ri dö­kün­tü­sü, ür­ti­ker ve an­ji­yo­ödem gi­bi aler­jik re­ak­si­yon­lar­görülebilir.

Etkileş.:Ri­fam­pi­sin,rifabutin, fe­ni­to­in, terfenadin, astemizol, sisaprid, triazolam ve oralmidazolam, kinidin, pimozid, lovastatin ve simvastatin ile kullanılmasıönerilmez. Oral antikoagülanlar, ritonavir, indinavir, sakinavir, Vincaalkaloidler, busulfan, dosetaksel, trimetreksat, dihidropiridin, verapamil,siklosporin, takroli­mus, rapamisin itrakonazol ile birlikte kullanılıyorsa,bunların dozu düşürülmelidir.

Doz Önerisi: Pul­mo­ner/­ekst­­ra­pul­mo­ner blas­to­mi­koz, non­me­nen­ji­alhis­top­laz­moz gi­bi cid­di man­tar en­fek­si­yon­la­rın­da baş­lan­gıç eriş­kindo­zu gün­de bir kez 200 mg’dir. Ye­ter­li ya­nı­tın alı­na­ma­ma­sı ha­lin­debu do­zaj 100 mg’lik ar­tış­lar­la 400 mg’ye ka­dar çı­ka­bi­lir. Bu ko­şul­dagün­lük doz iki­ye bö­lün­me­li­dir. Pi­ti­ri­ya­zis ver­si­ko­lorda 7 gün sü­rey­legün­de 1x2 kap­sül. T. kor­po­ris, T. kru­ris, T. pe­dis gi­bi ke­ra­ti­ni­zedo­ku der­ma­to­fi­toz­la­rında 15 gün sü­rey­le gün­de 1 kap­sül. İle­ri de­re­ce­deke­ra­ti­ni­ze do­ku­lar­da bu te­da­vi ay­nı doz­da 30 gün sür­dü­rül­me­li­dir.Oral kan­di­di­ya­ziste 15 gün sü­rey­le gün­de 1 kap­sül. Mi­ko­tik ke­ra­titte21 gün sü­rey­le, gün­de bir ke­re­de 2 kap­sül. Oni­ko­mi­kozda 3 ay sü­rey­legün­de bir ke­re­de 2 kap­sül. Vul­vo­va­ji­nal kan­di­di­ya­zis­te 1 gün sü­rey­lesa­bah ve ak­şam iki­şer kap­sül ya da üç gün sü­rey­le gün­de 1 kez 2 kap­süldoz­la­rın­da oral ola­rak alın­ma­sı öne­ri­lir.

Sporex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki