TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sta­fi­ne FilmTab­let    Ko­çak

Sod­yum fu­si­dat

Ambalaj: 500 mgx15 tab­let­.

End.:Ge­nelola­rak sta­fi­lo­kok en­fek­si­yon­la­rın­da tek ba­şı­na ve­ya di­ğer ajan­lar­labir­lik­te kul­la­nı­lır. Sta­fi­lo­kok­sik sep­ti­se­mi, pnö­mo­ni, be­yin ap­se­si,ke­mik ve ek­lem il­ti­hap­la­rı (akut ve kro­nik os­te­om­ye­lit, sep­tik art­rit),kis­tik fib­ro­zis, en­do­kar­dit gi­bi en­fek­si­yon­lar­da en­di­ke­dir. Ay­rı­caan­ti­bi­yo­tik­le­rin ne­den ol­du­ğu ve Clost­ri­di­um dif­fi­ci­le ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan psö­do­memb­ra­nöz ko­lit­tevan­ko­mi­sin ve met­ro­ni­da­zol ka­dar et­ki­li­dir.

Kontr.E.: Fu­si­dat­la­ra kar­şı du­yar­lı ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Uzun sü­re yük­sek doz­da kul­la­nı­lan ki­şi­ler­de pe­ri­yo­dikola­rak ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­ri ya­pıl­ma­lı­dır. Her­han­gi bir te­ra­to­je­niket­ki sap­tan­ma­mış ol­ma­sı­na rağ­men, ge­be­ler­de zo­run­lu ol­ma­dık­çakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. An­ne sü­tü­ne çok az mik­tar­da ge­çer.

Yan E.: Na­di­ren ha­fif gast­ro­in­tes­ti­nal ya­kın­ma­lar (epi­gast­rikağ­rı, kus­ma, is­hal), uzun ve yük­sek doz te­da­vi­de re­ver­sibl sa­rı­lıkgö­rü­le­bi­lir, ilaç bı­ra­kın­ca dü­ze­lir. Na­di­ren ha­fif al­ler­jik re­ak­si­yon­lar,lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Ku­ma­rin tü­rev­le­ri­nin an­ti­ko­agü­lan et­ki­le­ri­nipo­tan­si­ye­li­ze eder.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler­de gün­de 3 kez 500 mg (top­lam 1.5 g/gün)8 sa­at­te bir uy­gu­la­nır. Doz en­fek­si­yo­nun şid­de­ti­ne gö­re 2 ka­tı­naka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir. Ço­cuk­lar­da gün­lük top­lam doz 30-50 mg/kg/günolup, gün­lük doz üçe bö­lü­ne­rek ve­ril­me­li­dir.

Sta­fi­ne Po­mat

So­dyum fu­si­dat

Ambalaj: 20 mg/gx15 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:FucidinPomat: 20 mg/gx15 g (Abdi İbrahim).

End.: Du­yar­lı or­ga­niz­ma­la­rın oluş­tur­du­ğu im­pe­ti­go,en­fek­te ya­ra­lar, en­fek­te ek­ze­ma, fo­li­kü­lit, en­fek­te olan ak­ne, ap­se,ak­ne vul­ga­ris, pa­ro­niş­ya, si­ko­sis bar­bea, hid­ro­za­de­nit ve erit­ras­ma­nınte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Fu­si­dikasit ve tuz­la­rı­na kar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Göz­de ir­ri­tas­yo­na ne­den ola­bi­le­ce­ğin­den gö­zekaç­ma­ma­sı­na özen gös­te­ril­me­li­dir. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren­ler­de kul­la­nı­mıy­lail­gi­li ye­ter­li bil­gi yok­tur. An­cak, ya­rar/za­rar iliş­ki­si et­raf­lı­cade­ğer­len­di­ril­mek ko­şu­luy­la kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Etkinmadde­ye kar­şı çok en­der ola­rak cilt dö­kün­tü­le­ri ve uy­gu­la­ma­nın ar­dın­danha­fif yan­ma ve ir­ri­tas­yon bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Lez­yon­la­ra gün­de 2-3 kez ve ge­nel­lik­le 7 gün sü­rey­leuy­gu­la­nır.

Stafine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki