TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ekim 2023, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ste­o­cin Am­pulDrog­san

Sal­mon kal­si­to­nin

Ambalaj: 50 IU/2 mLx 6 am­pul :: 100 IU/2 mLx5 ampul.

Eşdeğeri:Mi­a­cal­cicAm­pul: 100 IU/1 mLx5 ampul (No­var­tis Phar­ma); TonocalcinAmpul: 100 IU/1 mLx5 ampul (Gürel); Uce­calAm­pul: 100 IU/1 mLx5 ampul (UCB).

Ste­o­cin Na­zal Sprey

Sal­mon kal­si­to­nin50 İÜ/doz

Ambalaj: 2 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:Cal­ci­to­ni­naHub­ber Na­sal Spray: 50IU/dozx2 mL (On­ko).

End.:Os­te­opo­roz;os­te­oliz ve/ve­ya os­te­ope­ni­ye bağ­lı ke­mik ağ­rı­la­rı; ke­mi­ğin pa­gethas­ta­lı­ğı (os­te­otis de­for­mans), özel­lik­le ke­mik ağ­rı­sı, nö­ro­lo­jikkomp­li­kas­yon­lar, prog­re­sif ke­mik lez­yon­lu ol­gu­lar, tam ol­ma­yan yada tek­rar­la­nan kı­rık­lar, se­rum al­ka­li fos­fa­taz ve üri­ner hid­rok­sip­ro­linatı­lı­mı ar­tı­şıy­la be­lir­gin­le­şen art­mış ke­mik dö­nü­şüm­lü ol­gu­larvar­lı­ğın­da; hi­per­kal­se­mi (me­me, ak­ci­ğer ve­ya böb­rek kar­si­no­mu,mi­ye­lom ve di­ğer ma­lig­ni­te­le­re se­kon­der du­rum­da tü­mo­ral os­te­oli­zebağ­lı; hi­per­pa­ra­ti­ro­idizm, im­mo­bi­li­zas­yon ve D vi­ta­mi­ni in­tok­si­kas­yon­la­rı­nabağ­lı olu­şan kro­nik ol­gu­la­rın et­kin­lik sağ­la­na­na ka­dar uzun sü­re­lite­da­vi­si); nö­ro­dist­ro­fik has­ta­lık­lar (Al­go­dist­ro­fi ve­ya Su­deckhas­ta­lı­ğı da de­ni­len) ve akut pan­k­re­atit­te en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Kal­si­to­ni­nekar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Uzun sü­re­li kul­la­nı­mı öne­ril­mez. Ge­be ka­dın­lar­daye­ter­li de­ne­yim yok­tur. An­ne sü­tü­ne geç­ti­ği­ne da­ir ba­zı bul­gu­larol­du­ğun­dan te­da­vi sı­ra­sın­da em­zir­me öne­ril­mez. Ço­cuk­lar­da uzunsü­re­li kul­la­nı­ma da­ir ye­ter­li ve­ri bu­lun­ma­dı­ğın­dan, tıb­bi açı­danzo­run­lu gö­rül­me­dik­çe ço­cuk­lar­da bir­kaç haf­ta­dan faz­la uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tı,baş dön­me­si, sı­cak­lık his­si­nin eş­lik et­ti­ği ha­fif al bas­ma­sı ve na­di­renpo­li­üri ve tit­re­me­ler gö­rü­le­bi­lir. Bu et­ki­ler do­za bağ­lı olup, IMve­ya SC uy­gu­la­ma­lar­dan çok IV uy­gu­la­ma­da da­ha sık­tır. Sal­mon kal­si­to­ninint­ra­na­zal uy­gu­la­ma­la­rın­da da­ha az yan et­ki oluş­mak­ta­dır.

Etkileş.: Kal­si­to­nin en­jek­si­yo­nun­dan son­ra, se­rum kal­si­yumdü­zey­le­ri ge­çi­ci ola­rak nor­ma­lin al­tı­na ine­bi­lir. Bu du­rum komp­li­kas­yon­la­rayol aç­ma­sa da, kar­di­yak gli­ko­zit­le­rin doz­la­rı­nın ayar­lan­ma­sı ge­rek­liola­bi­le­ce­ğin­den, bu tür­den ilaç­la­rı bir­lik­te alan has­ta­lar­da dik­katge­re­kir.

Doz Önerisi:SteocinAmpul: Hi­per­kal­se­mik acil kriz­ler­de 10 üni­te/kg he­sa­bıy­laIV en­füz­yon şek­lin­de en az 6 sa­at ve kro­nik hi­per­kal­se­mik du­rum­lar­dagün­de 5-10 üni­te/kg he­sa­bıy­la SC ve­ya IM ola­rak uy­gu­la­nır. Os­te­o­po­roz,pa­get has­ta­lı­ğı, nö­ro­dist­ro­fik bo­zuk­luk­lar ve ke­mik me­tas­ta­zın­dabaş­lan­gıç­ta SC ve­ya IM ola­rak gün­de 100 üni­te ve sü­rek doz ola­rak haf­ta­da2-3x100 üni­te uy­gu­la­nır. Os­te­o­li­ze eş­lik eden ke­mik ağ­rı­sın­da gün­de100-200 üni­te IV en­füz­yon şek­lin­de ve­ya IM ya­da SC ola­rak uy­gu­la­nır.Akut pank­re­a­tit­te gün­de 300 üni­te IV en­füz­yon şek­lin­de 6 gün sü­rey­leuy­gu­la­nır. Su­deck has­ta­lı­ğın­da gün­de 100 üni­te SC ve­ya IM yol­la 2-4haf­ta sü­rey­le uy­gu­la­nır. Steo­cin Nazal Sprey: Gün­lükdoz 200-400 üni­te­dir.

Steocin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki