TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Su­da­fed Şu­rup     GSK

Psö­do­e­fed­rin HCI

Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:EksofedŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL (Hüsnü Arsan).

Su­da­fed Tab­let

Psö­do­e­fed­rin HCI

Ambalaj: 60 mgx30 tablet.

Eşdeğeri:EksofedTablet: 60 mgx30 tablet (Hüsnü Arsan).

End.:Özel­lik­lena­zal mu­ko­za, si­nüs­ler ve ge­nel ola­rak üst so­lu­num yol­la­rı mu­ko­za­sın­dade­kon­jes­tan et­ki ya­par ve aler­jik ri­nit, va­zo­mo­tor ri­nit, nez­le,grip, so­ğuk al­gın­lı­ğı gi­bi du­rum­lar­da bur­nu aça­rak ve bu­run akın­tı­sı­nıdur­du­ra­rak semp­to­ma­tik bir iyi­leş­me sağ­lar.

Kontr.E.:Da­ha ön­cepsö­do­efed­ri­ne kar­şı to­le­rans gös­ter­me­miş olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Cid­di hi­per­tan­si­yon ve şid­det­li ko­ro­ner ar­ter has­ta­lık­la­rı olan­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Da­ha ön­ce­ki 2 haf­ta için­de MAO in­hi­bi­tö­rü al­mışve­ya al­ma­ya de­vam eden has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Psö­do­efed­rin vebu tip bir ila­cın ay­nı za­man­da kul­la­nıl­ma­sı ba­zan kan ba­sın­cı­nınyük­sel­me­si­ne ne­den ola­bi­lir.

Uyar.: Hi­per­tan­si­yon, kalp has­ta­lık­la­rı, şe­ker has­ta­lı­ğı,hi­per­ti­ro­idizm, yük­sek int­ra­okü­ler ba­sınç ve pros­ta­tik bü­yü­me gö­rü­lenhas­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Şid­det­li re­nal ve/ve­ya he­pa­tikfonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rı­nın bu­lun­ma­sı ha­lin­de dik­kat­li olun­ma­lı­dır.Ge­be ka­dın­lar­da ila­cın sağ­la­ya­ca­ğı ya­rar i­le ge­liş­mek­te olan fe­tü­seola­bi­le­cek teh­li­ke­li et­ki­le­ri den­ge­le­mek şar­tıy­la ila­cın kul­la­nı­mı­naka­rar ve­ril­me­li­dir. Psö­do­efed­rin an­ne sü­tü­ne az mik­tar­da ge­çer,fa­kat bu­nun em­zi­ri­len be­bek­ler­de­ki et­ki de­re­ce­si bi­lin­me­mek­te­dir.

Yan E.:Uy­ku bo­zuk­luk­la­rıve na­di­ren ha­lu­si­nas­yon da­hil SSS uya­rım semp­tom­la­rı gö­rü­le­bi­lir.Cilt­te ir­ri­tas­yon­la bir­lik­te ve­ya ir­ri­tas­yon­suz dö­kün­tü­ler ba­zangö­rül­mek­te­dir. Psö­do­efed­rin alan er­kek­ler­de na­di­ren üri­ner re­tan­si­yo­narasla­nır.

Etkileş.:De­kon­jes­tan­lar,tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar, iş­tah ke­si­ci­ler ve am­fe­ta­min ben­ze­ripsi­kos­ti­mü­lan­lar gi­bi sem­pa­to­mi­me­tik amin­le­rin ka­ta­bo­liz­ma­sı­nıen­gel­le­yen MAO in­hi­bi­tör­le­riy­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı ba­zan kanba­sın­cı­nın yük­sel­me­si­ne ne­den ola­bi­lir. Psö­do­efed­rin; bre­til­yum,be­ta­ni­din, gu­ane­ti­din, deb­ri­zo­kin, me­til­do­pa ve a ve b-ad­re­ner­jikblo­ker ilaç­lar gi­bi sem­pa­tik ak­ti­vi­te­yi en­gel­le­yen hi­po­tan­sifilaç­la­rın et­ki­si­ni kıs­men ter­si­ne çe­vi­rir.

Doz Önerisi:SudafedŞurup: 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar ve ye­tiş­kin­le­regün­de 3 kez 10 mL (2 öl­çek); 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra gün­de 3 kez 5 mL(1 öl­çek) ve 2-5 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra gün­de 3 kez 2.5 mL (ya­rım öl­çek)şu­rup ve­ri­lir.Sudafed Tablet: 12 ya­şın­üze­rin­de­ki ço­cuk­lar ve ye­tiş­kin­le­re gün­de 3-4 kez 1 tab­let; 6-12 yaşara­sın­da­ki ço­cuk­la­ra gün­de 3-4 kez ya­rım tab­let; 6 ya­şın­dan kü­çükço­cuk­lar için şu­rup for­mu ter­cih edil­me­li­dir.

Su­da­fed Eks­pek­to­ran Şu­rup

Psö­do­e­fed­rin HCI30 mg, gaya­fe­ne­sin 100 mg/5 mL

Ambalaj: 150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:EksofedEkspektoran Şurup: 150 mL (Hüsnü Arsan).

End.:Pro­dük­tif(bal­gam­lı, gö­ğü­se in­miş) ök­sü­rük­le bir­lik­te gö­rü­len üst so­lu­numyo­lu ra­hat­sız­lık­la­rın­da semp­to­ma­tik bir ra­hat­la­ma sağ­lar. Bur­nua­çar, a­kın­tı­sı­nı dur­du­rur ve eks­pek­to­ras­yo­nu sağ­la­ya­rak has­ta­yıra­hat­la­tır.

Kontr.E.:Bu kom­bi­nas­yo­nave­ya bi­le­şik­le­ri­ne kar­şı to­le­rans gös­ter­me­miş o­lan­lar i­çin kont­ren­di­ke­dir.Şid­det­li hi­per­tan­si­yon ve ko­ro­ner ar­ter has­ta­lık­la­rı o­lan­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Da­ha ön­ce­ki 2 haf­ta i­çin­de MA­O in­hi­bi­tö­rüal­an ve­ya al­ma­ya de­vam e­den has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Psö­do­e­fed­rinve bu tip i­laç­la­rın bir­lik­te kul­la­nı­mı kan ba­sın­cın­da yük­sel­me­le­rene­den o­la­bi­lir.

Uyar.: Tüm sem­­pa­to­mi­me­tik i­laç­lar­da ol­du­ğu gi­bi hi­per­tan­si­yon,kalp, şe­ker has­ta­lı­ğı, hi­per­ti­ro­i­dizm, yük­sek int­ra­o­kü­ler ba­sınçve pros­ta­tik bü­yü­me gö­rü­len has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ge­belerde sağ­la­ya­ca­ğı ya­rar­la ge­liş­mek­te o­lan fe­tu­sa o­la­bi­le­cekteh­li­ke­li et­ki­le­ri den­ge­le­mek şar­tıy­la i­la­cın kul­la­nı­mı­na ka­rarve­ril­me­li­dir. Psö­do­e­fed­rin an­ne sü­tü­ne az mik­tar­da ge­çer, fa­katbu­nun em­zi­ri­len be­bek­ler­de­ki et­ki de­re­ce­si bi­lin­me­mek­te­dir. Gu­a­i­fe­ne­sin,be­bek ü­ze­rin­de hiç­bir et­ki­si ol­ma­dı­ğı tah­min e­di­len kü­çük mik­tar­lar­daan­ne sü­tün­den a­tıl­mak­ta­dır.

Yan E.:Uy­ku bo­zuk­luk­la­rıve na­di­ren ha­lü­si­nas­yon­lar da­hil SSS ek­si­tas­yon semp­tom­la­rı gö­rü­le­bi­lir.İr­ri­tas­yo­na bağ­lı o­lan ve­ya ol­ma­yan de­ri dö­kün­tü­le­ri na­di­renbil­di­ril­miş­tir. Psö­do­e­fed­rin a­lan er­kek has­ta­lar­da ba­zan ü­ri­nerre­tan­si­yon da bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Psö­do­e­fed­rini­çer­iği nedeniyle bre­til­yum, be­ta­ni­din, gu­a­ne­ti­din, deb­ri­zo­kin,me­til­do­pa ve a ve b-ad­re­ner­jik blo­kerler gi­bi sem­pa­tikak­ti­vi­te­yi en­gel­le­yen hi­po­tan­sif i­laç­la­rın et­ki­si­ni kıs­men ter­si­neçe­vi­rir. Fu­ra­zo­li­don­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Gün­lük doz e­riş­kin­ler­de ve 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da3 kez 2 öl­çek; 6-12 yaş a­ra­sı ço­cuk­lar­da 3 kez 1 öl­çek ve 2-5 yaş a­ra­sıço­cuk­lar­da 3 kez ½ öl­çek­tir.

Sudafed adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki