TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Haziran 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sulbaksit Flakon IMTüm-Ekip

Ampisilin, sulbaktam

Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125 mg)x1 fla­kon ve 1 mL ‰5 li­do­ka­inçö­zü­cü :: 0.5 g (500 mg/250 mg)x1 fla­kon ve 1.8 mL ‰5 li­do­ka­inçö­zü­cü :: 1 g (1 g/500 mg)x1 fla­kon ve 3.5 mL ‰5 li­do­ka­in çö­zü­cü.

Eşdeğeri:Al­fa­sidFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Fa­ko); Am­pi­sid En­jek­tabl: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Mus­­­tafa Nevzat); Com­bi­cidFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); Du­obak­ Fla­kon:0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ko­çak); Du­obak­tamFla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ec­za­cı­ba­şı); Du­o­cid Flakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Pfi­zer); NobecidFla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Nobel); Sul­cid Fla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (İ.E.Ulagay); Sul­ta­sidFla­kon: 1 gx1 fla­kon (Top­rak).

Sulbaksit Flakon IM/IV

Ampisilin, sulbaktam

Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125 mg)x1 fla­kon ve 1 mL’lik çö­zü­cü :: 0.5 g(500 mg/250 mg)x1 fla­kon ve 1.8 mL’lik çö­zü­cü :: 1 g (1g/500 mg)x1 fla­kon ve 3.5 mL’lik çö­zü­cü.

Eşdeğeri:Al­fa­sidFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Fako); Am­pi­sid En­jek­tabl:0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Mustafa Nevzat); Com­bi­cidFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); Du­obak­ Fla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ko­çak); Du­obak­tamFla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ec­za­cı­ba­şı); Du­o­cid Flakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Pfi­zer); NobecidFla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Nobel); Sul­cid Fla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (İ.E.Ulagay); Sul­ta­sidFla­kon: 1 gx1 fla­kon (Top­rak).

End.:Duyarlıbak­te­ri­le­rin et­ken ol­du­ğu si­nü­zit, oti­tis me­dia, ton­sil­lit da­hil ol­maküze­re üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı; bak­te­ri­yel pnö­mo­ni, bron­şitda­hil ol­mak üze­re alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı; üri­ner sis­temen­fek­si­yon­la­rı ve pi­ye­lo­nef­rit; de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rıve go­no­kok en­fek­si­yon­la­rı ti­pik en­di­kas­yon­lar­dır. Enjektablformlar ay­rı­ca, ab­do­mi­nal ve­ya pel­vik cer­ra­hi mü­da­ha­le ya­pı­lan vepe­ri­ton kon­ta­mi­nas­yo­nu ih­ti­ma­li olan has­ta­lar­da pos­to­pe­ra­tifya­ra en­fek­si­yo­nu in­si­den­si­ni azalt­mak üze­re pe­ri­ope­ra­tif ola­rakda kul­la­nı­la­bi­lir. Pos­to­pe­ra­tif sep­si­si azalt­mak ama­cıy­la, ge­be­li­ğinson­lan­dı­rıl­ma­sı ve­ya se­zar­yen ame­li­ya­tı son­ra­sı pro­fi­lak­tik ola­rakkul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Öz­geç­miş­le­rin­deher­han­gi bir pe­ni­si­li­ne kar­şı aler­jik re­ak­si­yon bu­lu­nan has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si ya­pı­lan has­ta­lar­da cid­di,hat­ta ba­zan fa­tal aşı­rı du­yar­lık (ana­fi­lak­tik) re­ak­si­yon­lar bil­di­ril­miş­tir.Bir pe­ni­si­lin te­da­vi­sin­den ön­ce, geç­miş­te pe­ni­si­lin, se­fa­los­po­rinve di­ğer al­ler­jen­le­re du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı olup ol­ma­dı­ğı dik­kat­leso­ruş­tu­rul­ma­lı­dır. Böb­rek yet­mez­li­ğin­de doz ara­lı­ğı uza­tı­lır. Ge­be­likdö­ne­min­de kul­la­nım gü­ven­li­ği he­nüz sap­tan­ma­mış­tır. An­ne sü­tün­dedü­şük kon­sant­ras­yon­lar­da sul­bak­tam ve am­pi­si­lin bu­lu­nur. Em­zi­renan­ne­ler­de sul­ta­mi­si­lin ve­ril­di­ğin­de dik­kat edil­me­li­dir.

Yan E.:En sık gö­rü­lenyan et­ki di­ya­re/yu­mu­şak ga­ita­dır. Bu­lan­tı, kus­ma, epi­gast­rik ra­hat­sız­lık,ka­rın ağ­rı­la­rı/­kramp­la­rı na­di­ren göz­len­miş­tir. En­te­ro­ko­lit vepsö­do­memb­ra­nöz ko­lit en­der olu­şa­bi­lir. De­ri dö­kün­tü­sü ve ka­şın­tısey­rek ola­rak göz­len­miş­tir. Ser­sem­lik ha­li/se­das­yon, yor­gun­luk/hal­siz­likve baş ağ­rı­sı en­der ola­rak göz­len­miş­tir. Özel­lik­le int­ra­mus­kü­leruy­gu­la­ma­ya bağ­lı olan en­jek­si­yon ye­rin­de­ki ağ­rı, çok az sa­yı­da has­ta­daint­ra­ve­nöz kul­la­nım­dan son­ra fi­le­bit ve­ya en­jek­si­yon ye­rin­de re­ak­si­yonmey­da­na ge­le­bi­lir.

Etkileş.:Al­lo­pu­ri­nolve am­pi­si­li­nin bir­lik­te kul­la­nı­mı, has­ta­lar­da de­ri dö­kün­tü­sü in­si­dan­sı­nı,yal­nız am­pi­si­lin alan has­ta­la­ra gö­re, önem­li de­re­ce­de ar­tı­rır.

Doz Önerisi:Hafifenfeksiyonlarda: 1.5-3 g (1 g ampi­si­lin/0.5 gsulbaktam-2 g ampi­silin/1 g sulbaktam). Orta şiddetteki enfeksiyonlarda: Ençok 6 g (4 g ampisilin/2 g sulbaktam). Şiddetlienfeksiyonlarda: En çok 12 g (8 g ampi­si­lin/4 gsulbaktam). Günde toplam olarak 4 g’den fazla sulbaktam kullanılmamalıdır. Budozlar genellikle 4 ya da 3’e bülünerek 6 ya da 8 saat aralıklarla alınır. Çocuklar ve yenidoğanlar­da doz: Toplam günlük doz: Genel olarak 150 mg/kg/gün’dür (100mg/kg ampisilin ve 50 mg/kg sulbaktam). Bu doz 4 ya da 3’e bülünerek 6 ya da 8saat aralıklarla uygulanabilir. Zamanından önce doğanlarda ve 1 haftaya kadarolan bebeklerde 75 mg/kg’lik (50 mg/kg ampisilin ve 25 mg/kg sulbaktam) günlüktoplam doz 2’ye bölünerek 12 saat ara ile uygulanır. Böbrek fonksiyon bozukluğuolan hastalarda mutat günlük dozun uygulama aralığı böbrek yetmezliğininderecesine göre uzatılır. İntravenözuygulama: Flakon içeriği çözücüsüenjeksiyonluk su ile çözündürüldükten sonra, yavaş İV enjeksi­yonla (en az10-15 dakikada) veya 50-100 mL kadar uygun bir enjeksiyonluk çözelti içindeseyreltilerek intravenöz infüzyon ile (15-30 dakikada) uygulanabilir. Çö­zü­­cüsüile çözündü­rül­müş flakon içeriğinin İV enfüzyoniçin seyreltilebileceği uygun parenteral çözeltiler: Steril enjeksiyonluk su, %0.9’luk sodyum klorürsolüsyonu, %5 dekstroz ve %0.45 sodyum klorür içinde %5 dekstroz solüsyonları,laktatlı ringer solüsyonu ve 1/6 molar sod­yum laktat çözeltisidir. İntramüsküler uygulama: Flakoniçeriği, çözücüsü enjeksiyonluk su ile çö­zün­­dü­rül­dükten sonra kas içinederin enjeksiyon ile uygulanır.

Sulbaksit adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki