TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sul­pe­ra­zon Fla­kon IM, IM/IV    Pfi­zer

Sul­bak­tam 1g, se­fo­pe­ra­zo­n1 g

Ambalaj: IM: 1 fla­kon, 5 mL ste­ril su ve %2 li­do­ka­in içe­ren1 e­ri­ti­ci am­pul : IM/IV: 1 flakon.

End.:Duyarlıbakterilerin et­ken ol­du­ğu üst ve alt so­lu­num yo­lu, üst ve alt id­rar yo­luen­fek­si­yon­la­rı, pe­ri­to­nit, ko­le­sis­tit, ko­lan­jit ve di­ğer ka­rınboş­lu­ğu en­fek­si­yon­la­rı, sep­ti­se­mi, me­nen­jit, cilt, yu­mu­şak do­ku,ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rı, enf­la­ma­tu­var pel­vik has­ta­lık­lar,en­do­met­rit, go­no­re ve di­ğer ge­ni­tal yol en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. En­fek­si­yon­la­rın ço­ğu ge­niş spekt­ru­mun­dan ötü­rü tek ba­şı­naSul­pe­ra­zon ile ye­ter­lişe­kil­de te­da­vi edi­le­bi­lir. Bu­nun­la be­ra­ber, kom­bi­ne te­da­vi en­di­kas­yo­nuvar­sa, Sul­pe­ra­zon di­ğer an­ti­bi­yo­tik­ler­lebir­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­rinve­ya pe­ni­si­lin sı­nı­fı an­ti­bi­yo­tik­le­re aler­ji­si ol­du­ğubilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: b-lak­tam ilaç­lar­late­da­vi uy­gu­la­nan has­ta­lar­da, cid­di ve ara sı­ra fa­tal aşı­rı du­yar­lık(ana­fi­lak­tik) re­ak­si­yon­lar bil­di­ril­miş­tir. Şid­det­li bi­li­yer obst­rük­si­yon,şid­det­li ka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı ve­ya re­nal dis­fonk­si­yon var­sa doz mo­di­fi­kas­yo­nuge­re­ke­bi­lir. Ge­be­lik dö­ne­min­de bu ilaç yal­nız ke­sin­lik­le ih­ti­yaçvar­sa kul­la­nıl­ma­lı­dır. Sul­bak­tam ve se­fo­pe­ra­zon em­zi­ren an­ne­le­rinsü­tü­ne çok az mik­tar­da geç­se de, em­zi­ren an­ne­ler­de ih­ti­yat­la kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:En çok is­halve yu­mu­şak ga­ita, bun­la­rı ta­ki­ben bu­lan­tı ve kus­ma bil­di­ril­miş­tir.Ma­kü­lo­pa­pü­ler de­ri dö­kün­tü­le­ri, ür­ti­ker, eo­zi­no­fi­li ve ila­cabağ­lı ateş gi­bi aşı­rı du­ya­rlık be­lir­ti­le­ri bil­di­ril­miş­tir. Nöt­ro­fil­ler­deha­fif bir azal­ma ra­por edil­miş­tir. Uzun sü­re­li kul­la­nım­dan son­ra re­ver­siblnöt­ro­pe­ni gö­rü­le­bi­lir. Çok na­dir ola­rak baş ağ­rı­sı, ateş ve tit­re­megi­bi yan et­ki­ler gö­rül­müş­tür.

Etkileş.:Ara­la­rın­dage­çim­siz­lik ol­du­ğu için ami­nog­li­ko­zid so­lüs­yon­la­rıy­la doğ­ru­danka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır. Gün için­de­ki doz­la­rın uy­gu­la­ma­la­rı­nın ami­no­gli­ko­ziduy­gu­la­ma­la­rın­dan ola­bil­di­ğin­ce uzak tu­tul­ma­la­rı da öne­ri­lir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler­de olağan gün­lük do­z 12 sa­at­lik ara­lar­laeşit bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de, sa­bah ve ak­şam ½-1 fla­kon 1 g uy­gu­la­nır.Şid­det­li ve inat­çı en­fek­si­yon­lar­da gün­lük to­tal Sul­pe­ra­zon do­zu 8g’ye (4 g se­fo­pe­ra­zon ak­ti­vi­te­si­ne) ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir ve has­ta­la­rage­re­kir­se da­ha faz­la se­fo­pe­ra­zon ve­ri­le­bi­lir. Sul­pe­ra­zon ço­cuk­lar­da6 ve­ya 8 sa­at­lik ara­lık­lar­la uy­gu­lan­ma­lı­dır. Cid­di ve­ya tek­rar­la­yanen­fek­si­yon­lar­da Sul­pe­ra­zon doz­la­rı 2-4 eşit do­za bö­lün­mek üze­re gün­de 160mg/kg’ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir. Ye­ni do­ğan be­bek­ler­de ya­şam­la­rı­nınilk haf­ta­sın­da ilaç 12 sa­at­te bir uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Sulperazon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki