TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Su­mat­ran FilmTab­let   Fa­ko

Su­mat­rip­tan

Ambalaj: 100 mgx2 film tablet.

Eşdeğeri:İmigranFilm Tablet: 100 mgx2film tablet (GSK).

Su­mat­ran Me­di­ject

Su­mat­rip­tan

Ambalaj: 6 mg/0.5 mLx2 adet şı­rın­ga kar­tu­şu :: 6 mg/0.5 mLx2 adet şı­rın­ga kar­tu­şu ve 1 adetoto­en­jek­tör.

Eşdeğeri:İmigranSubject: 6 mg/0.5 mLx2 adet şı­rın­gakar­tu­şu ve 1 adet oto­en­jek­tör (GSK).

End.: Oral ve intra­nazal topikal formlar auralı veya aurasızmigren ataklarının akut tedavisinde, parenteral formlar ise migren ataklarınınyanı sıra demet baş ağrısı (cluster headache) nöbetlerinin akut tedavisinde deendikedir. Profilaktik ola­rak kullanılmaz.

Kontr.E.:Su­mat­rip­ta­nakar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da, is­ke­mik kalp ra­hat­sız­lı­ğın­da, mi­yo­karden­fark­tü­sü ge­çi­ren­ler­de, Prinz­me­tal an­ji­na/ko­ro­ner va­zos­pazmolan­lar­da, kont­rol al­tı­na alın­ma­mış hi­per­tan­si­yon­da kont­re­ndi­ke­dir.Er­go­ta­min ve tü­rev­le­ri­ni içe­ren müs­tah­zar­lar­la su­mat­rip­ta­nınbir­lik­te kul­la­nı­mı kont­ren­di­ke­dir. Su­mat­rip­ta­nın MAO in­hi­bi­tör­le­riy­lebir ara­da ve­ril­me­si ve MA­Oİ te­da­vi­si­nin ke­sil­me­si­nin ar­dın­dan 2haf­ta için­de kul­la­nıl­ma­sı kont­ren­di­ke­dir. Ay­rı­ca, he­mip­le­jik, of­tal­mop­le­jikmig­ren­de, se­lek­tif 5-HT re­up­ta­ke in­hi­bi­tör­le­ri ve lit­yum ile te­da­vigö­ren has­ta­lar­da da kont­ren­di­ke­dir. Su­mat­rip­tan ay­nı za­man­da kalphas­ta­lık­la­rın­da kont­ren­di­ke olup, ko­ro­ner kalp has­ta­lı­ğı içinklinik olarak önem­li risk fak­tör­le­ri ta­şı­yan (hi­per­li­pi­de­mi, obe­zi­te,di­abe­tes mel­li­tus, si­ga­ra iç­me) asemp­to­ma­tik has­ta­lar­da dik­kat­libir de­ğer­len­dir­me­den son­ra kul­la­nıl­ma­lı­dır. Su­mat­rip­tan mig­ren­lebir­lik­te tek ta­raf­lı za­yıf­lık ve­ya felç, göz kas­la­rı­nın fel­ci ve­yaçift gör­me ve­ya kör nok­ta­lar şek­lin­de ge­çi­ci gör­me bo­zuk­lu­ğu olanhas­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Su­mat­rip­tan sa­de­ce açık ola­rak mig­ren ta­nı­sı ko­nul­muş­sakul­la­nıl­ma­lı­dır. İlk su­mat­rip­tan do­zu­na ya­nıt ver­me­yen has­ta­la­ra,ikin­ci bir doz ver­me­den ön­ce ta­nı tek­rar göz­den ge­çi­ril­me­li­dir.Alın­ma­nın ar­dın­dan, su­mat­rip­tan ile gö­ğüs­te ağ­rı ve sı­kış­ma his­se­di­le­bi­lirki, bu ağ­rı ba­zan yo­ğun ola­bi­lir ve bo­ğaz­da da his­se­di­le­bi­lir. Busemp­tom­lar anjina pek­to­ri­si an­dır­sa da an­cak sa­de­ce is­tis­nai du­rum­lar­dako­ro­ner va­zos­pazm­dan ile­ri ge­le­bi­lir. Ta­nı­sı ko­nul­ma­mış kalp has­ta­lı­ğıbu­lun­ma ola­sı­lı­ğı olan post­me­no­poz­da­ki ka­dın has­ta­la­ra, 40 yaşüze­ri er­kek has­ta­la­ra ve ko­ro­ner ar­ter has­ta­lı­ğı ris­ki ta­şı­yanhas­ta­la­ra, alt­ta ya­tan kar­di­yo­vas­kü­ler bir has­ta­lı­ğı olup ol­ma­dı­ğıin­ce­le­nip de­ğer­len­di­ril­me­den ve­ril­me­me­li­dir. Epi­lep­si öy­kü­süolan­lar­da ve­ya kon­vül­zi­yon eşi­ği­ni dü­şü­re­bi­len ya­pı­sal bir be­yinlez­yo­nu olan has­ta­lar­da dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Sül­fo­na­mid­le­rekarşı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerde su­mat­rip­tan alı­mı­nın ar­dın­danaler­jik re­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir. Mig­ren ve­ya su­mat­rip­tan­la te­da­viso­nu­cu uyu­şuk­luk ola­bi­le­ce­ğin­den, mo­tor­lu ta­şıt ve­ya ma­ki­ne kul­la­nı­mıgi­bi özel be­ce­ri ge­rek­ti­ren du­rum­lar­da has­ta­la­ra dik­kat­li ol­ma­la­rısöy­len­me­li­dir. Ge­be­lik­te kul­la­nı­mı, an­cak an­ne­ye sağ­lan­ma­sı bek­le­nenya­rar­la­rı fe­tü­se olan ola­sı ris­kin­den bü­yük­se dü­şü­nül­me­li­dir. Em­zi­renan­ne­le­re uy­gu­lan­ma­sın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Hi­po­tan­si­yon,bra­di­kar­di, cilt­te hi­per­sen­si­ti­vi­te re­ak­si­yon­la­rın­dan ana­fi­lak­si­yeka­dar de­ği­şen aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı, ta­şi­kar­di, pal­pi­tas­yonbil­di­ril­miş­tir. Ağ­rı, ka­rın­ca­lan­ma, sı­cak­lık, ağır­lık, ba­sınç ve­yası­kı­lık duy­gu­la­rı gi­bi semp­tom­lar ge­nel­lik­le ge­çi­ci­dir ve yo­ğunola­bi­lir, gö­ğüs ve bo­ğaz da­hil vü­cu­dun her­han­gi bir bö­lü­mü­nü et­ki­le­ye­bi­lir.Yüz­de kı­zar­ma, baş dön­me­si ve hal­siz­lik duy­gu­su gi­bi be­lir­ti­ler ço­ğun­luk­laha­fif ve­ya or­ta de­re­ce­de olup ge­çi­ci­dir. Bit­kinl­ik ve ser­sem­­likha­li bil­di­ril­miş­tir. Ba­zı has­ta­lar­da bu­lan­tı ve kus­ma gö­rül­müş­tür.Nadiren nöbetler bildirilmiştir. Bu hastaların çoğunda önceden bir epilepsiöyküsü veya epilepsiye yol açan yapısal lez­yonlar bulunmuştur.

Etkileş.:Er­go­ta­minve tü­rev­le­riy­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı kont­ren­di­ke­dir. Su­mat­rip­tanve se­ro­to­nin me­ta­bo­liz­ma­sı­nı et­ki­le­yen ilaç­lar (MAO in­hi­bi­tör­le­ri,se­ro­to­nin re-up­ta­ke in­hi­bi­tör­le­ri, klo­mip­ra­min ve lit­yum) bir­lik­tekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Sumatran Film Tablet: Mig­ren­de ye­tiş­kin­ler için baş­lan­gıç oral su­mat­rip­tando­zu 100 mg’lik 1 tab­let­tir. Ge­rek­ti­ğin­de bir son­ra­ki 24 sa­at­te ekdoz­lar ve­ri­le­bi­lir, an­cak her­han­gi bir 24 sa­at­lik sü­re için­de 3 tab­let­tenda­ha faz­la ve­ril­me­me­li­dir ve her bir doz ara­sın­da en az iki sa­at ol­ma­lı­dır.Tab­let­ler su ile bir bü­tün ola­rak yu­tul­ma­lı­dır. Su­mat­rip­ta­nın mig­rennö­be­ti­nin baş­la­ma­sın­dan son­ra ola­bil­di­ğin­ce er­ken ve­ril­me­si öne­ri­lir,fa­kat kri­zin han­gi saf­ha­sın­da ve­ri­lir­se ve­ril­sin, eşit de­re­ce­deet­ki­li­dir. Pro­fi­lak­tik ola­rak kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Sumatran Mediject: Mig­ren­deye­tiş­kin­ler için baş­lan­gıç do­zu SC ola­rak 6 mg’dir. Eğer semp­to­lar nük­se­der­se,ek bir 6 mg’lik SC en­jek­si­yon, ilk do­zu iz­le­yen 24 sa­at için­de her­han­gibir za­man­da ya­pı­la­bi­lir. An­cak ilk doz­dan son­ra ara­dan en az 1 sa­atgeç­me­li­dir. 24 sa­at için­de­ki mak­si­mum doz 2 kez 6 mg’lik en­jek­si­yon­dur(12 mg). Su­mat­ran Me­di­ject te­da­vi­si­ne mig­ren ba­şağ­rı­sı­nın ilk be­lir­ti­sive­ya kus­ma, bu­lan­tı, fo­to­fo­bi gi­bi ağ­rı ile bir­lik­te olan semp­tom­largö­rü­lün­ce baş­lan­ma­lı­dır. Mig­ren nö­be­ti­nin baş­la­ma­sın­dan son­raola­bil­di­ğin­ce er­ken ve­ril­me­si öne­ri­lir, fa­kat nö­be­tin han­gi saf­ha­sın­dave­ri­lir­se ve­ril­sin, eşit de­re­ce­de et­ki­li­dir De­met ba­şağ­rı­sın­da(Clus­ter he­adac­he) öne­ri­len ye­tiş­kin do­zu her “clus­ter” kri­zi içintek bir 6 mg’lik SC en­jek­si­yon­dur. Mak­si­mum doz 24 sa­at­te 2 kez 6mg’lik Su­mat­ran en­jek­tabl­dır (12 mg). İki doz ara­sın­da en az 1 sa­atara ol­ma­lı­dır.

Sumatran adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki