TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sup­re­cur Na­zal Sprey     Sanofi-Aventis

Bu­se­re­lin ase­tat0.15 mg/doz

Ambalaj: 1 adet do­zaj pom­pa­sı ve 10 mL su­lu çö­zel­ti içe­renflakon.

End.:Pri­mercer­ra­hi gi­ri­şi­mi ge­rek­tir­mi­yor­sa en­do­met­ri­ozis­te; ovü­las­yon in­dük­si­yo­nu­naha­zır­lık­ta, go­na­dot­ro­fin uy­gu­la­ma­sı­na yar­dım­cı ola­rak hi­po­fizde­sen­si­ti­zas­yo­nun­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Bu­se­re­li­nekar­şı aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da ve kli­nik ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­mişva­ji­nal ka­na­ma­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Ge­be­lik sü­re­sin­ce kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Bu­se­re­lin kü­çük mik­tar­lar­da an­ne sü­tü­ne ge­çer; em­zi­ren an­ne­ler­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Kan ba­sın­cı­nın art­ma ris­kin­den ötü­rü hi­per­tan­sifhas­ta­lar­da, kan ba­sın­cı dü­zen­li ola­rak iz­len­me­li­dir. Me­ta­bo­likkont­ro­lün bo­zu­la­bi­le­ce­ği göz önün­de tu­tul­ma­lı ve di­ya­be­tik has­ta­lar­da,kan şe­ke­ri dü­ze­yi dü­zen­li ola­rak kont­rol edil­me­li­dir. Ba­zı ad­verset­ki­ler (örn. baş dön­me­si), kon­sant­ras­yon ve re­ak­si­yon ye­te­ne­ği­niet­ki­le­ye­bi­le­ce­ğin­den, araç ve­ya ma­ki­ne kul­la­nan has­ta­lar uya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Est­ro­jenin­hi­bis­yo­nu­nun gös­ter­ge­si ola­rak, ço­ğu has­ta­da, ge­nel­lik­le te­da­vi­ninilk haf­ta­la­rın­da menst­rü­as­yo­nu tak­lit eden bir ute­rin ka­na­ma olur.Ay­rı­ca sı­cak bas­ma­sı, faz­la ter­le­me, va­ji­na­da ku­ru­luk, cin­seliliş­ki sı­ra­sın­da ağ­rı, cin­sel is­te­ğin azal­ma­sı ve bir­kaç ay­lık bu­se­re­linte­da­vi­sin­den son­ra ke­mik yo­ğun­lu­ğu­nun azal­ma­sı gi­bi me­no­poz ben­ze­risemp­tom­lar ola­bi­lir.

Etkileş.:Bu­se­re­linile te­da­vi bo­yun­ca, an­ti­di­ya­be­tik ajan­la­rın et­ki­si aza­la­bi­lir.Cin­si­yet hor­mon­la­rıy­la bir­lik­te kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da, do­zaj, te­da­vi­ninba­şa­rı­sı­nı et­ki­le­me­ye­ce­ğin­den emin olu­na­cak şe­kil­de se­çil­me­li­dir.

Doz Önerisi: En­do­met­ri­ozis­te gün­lük doz 0.9 mg’dir (her bir bu­runde­li­ği­ne gün­de 3 kez 1 sprey do­zu). Te­da­vi sü­re­si ge­nel­lik­le 6 ay­dırve bu sü­re 9 ayı geç­me­me­li­dir. Ovü­las­yon in­dük­si­yo­nu­na yar­dım­cıola­rak, gün­lük baş­lan­gıç do­zu 0.6 mg olup, 0.15 mg’lik 4 eşit do­za bö­lü­ne­rekuya­nık olu­nan sa­at­ler­de uy­gu­la­nır. Ba­zı has­ta­lar­da 1.2 mg/gün’e(her bi­ri 0.15 mg olan 8 sprey do­zu) va­ran da­ha yük­sek doz­la­ra ge­rek­si­nimdu­yu­la­bi­lir.

Suprecur adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki