TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sur­gam Su­po­zi­tu­varSanofi-Aventis

Ti­ap­ro­fe­nik asit

Ambalaj: 300 mgx6 su­po­zi­tuv­ar­.

Sur­gam Tab­let

Ti­ap­ro­fe­nik asit

Ambalaj: 300 mgx30 tablet.

Sur­gam Re­tard Tab­let

Ti­ap­ro­fe­nik asit

Ambalaj: 300 mgx20 tablet.

End.:An­ti­enf­la­ma­tu­varözel­li­ği­ne bağ­lı anal­je­zik et­ki­si ne­de­niy­le ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­lar(art­roz­lar, ro­ma­to­id art­rit, po­li­art­rit, pe­ri­art­rit, ten­di­nit),bur­kul­ma­lar, kı­rık­lar, di­ğer trav­ma­lar, ge­nel ve özel cer­ra­hi dal­la­rın­dakar­şı­la­şı­lan se­kel­ler, or­to­pe­dik cer­ra­hi, yü­zey­sel fle­bit ve fle­bosk­le­roz,ton­sil­lit, fa­ren­jit, si­nü­zit ve oti­tin te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Mut­lakkont­ren­di­kas­yon­lar: Be­lir­ginba­zı ilaç­la­ra, ör­ne­ğin as­pi­rin ve­ya pros­tag­lan­din sen­te­ta­zı in­hi­beedi­ci di­ğer müs­tah­zar­la­ra kar­şı ast­ma k­ri­ziy­le re­ak­si­yon gös­te­renhas­ta­lar, ti­ap­ro­fe­nik asi­de kar­şı aşı­rı du­yar­lık, anam­nez­de mev­cutve­ya ge­çi­ril­mek­te olan mi­de ül­se­ri, ağır he­pa­to­se­lü­ler ve re­nalyet­mez­lik­ler. Nis­pikont­ren­di­kas­yon­lar: Baş­kabir an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la, ör­ne­ğin as­pi­rin­le bir­lik­te kul­la­nı­mı,oral an­ti­ko­agü­lan­lar­dan he­pa­rin­le, hi­pog­li­se­mi ya­pan sul­fa­mid­ler­leve lit­yum­la bir­lik­te kul­la­nı­mı.

Uyar.: Gast­ro­in­tes­ti­nal he­mo­ra­ji gö­rü­lür­se ilaç he­menke­sil­me­li­dir. Ti­ap­ro­fe­nik asit bir en­fek­si­yon has­ta­lı­ğı ve­ya ola­sı­lı­ğıvar­sa dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır; çün­kü or­ga­niz­ma­nın en­fek­si­yo­nakar­şı do­ğal di­ren­ci­ni azal­ta­bi­lir ve en­fek­si­yo­nun alı­şı­la­ge­lenarz ve be­lir­ti­le­ri­ni mas­ke­le­ye­bi­lir. Ti­ap­ro­fe­nik asit uy­gu­la­nanhas­ta­lar­da de­ri­de ve­zi­kül ti­pin­de lo­kal dö­kün­tü­ler gö­rü­le­bi­lir,böy­le bir du­rum­da ilaç he­men ke­sil­me­li­dir. Ti­ap­ro­fe­nik asit sod­yumre­tan­si­yo­nu ve bu­na bağ­lı ödem ya­pa­bi­lir. Kalp yet­mez­li­ği, si­roz,nef­ro­tik send­rom gi­bi has­ta­lık­la­rı olan­lar­da, di­üre­tik kul­la­nan­lar­da,kro­nik böb­rek yet­mez­li­ği olan­lar­da ve özel­lik­le yaş­lı has­ta­lar­date­da­vi­nin ba­şın­da çı­ka­rı­lan id­rar mik­ta­rı ve böb­rek fonk­si­yo­nuiz­len­me­li­dir. Ge­be­li­ğin ilk ve üçün­cü üç ayın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Em­zi­ren ka­dın­la­ra ve­ril­me­me­li­dir.

Yan E.:En çokras­la­nan yan et­ki­le­ri gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem­le il­gi­li bu­lan­tı,kus­ma, mi­de ağ­rı­sı, pa­saj bo­zuk­luk­la­rı, ül­ser, ül­ser per­fo­ras­yo­nu,sin­di­rim yo­lu ka­na­ma­la­rı ve giz­li ka­na­ma gi­bi bul­gu­lar­dır. Aşı­rıdu­yar­lık be­lir­ti­si ola­rak de­ri­de dö­kün­tü ve ür­ti­ker gö­rü­le­bi­lir,ka­şın­tı ola­bi­lir. Çok na­dir ola­rak ve­zi­kül ti­pin­de dö­kün­tü­ler­leve is­tis­nai hal­ler­de fo­to­sen­si­bi­li­tey­le kar­şı­la­şı­la­bi­lir.

Etkileş.:Oral an­ti­ko­agü­lan­la­rın,he­pa­ri­nin ve sül­fo­na­mid­le­rin et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Lit­yum­luilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Di­üre­tik­le­rin et­kin­li­ğiaza­la­bi­lir. Me­tot­rek­sa­tın he­ma­to­lo­jik tok­si­si­te­si­ni ve tik­lo­pi­di­ninan­ti­ag­re­gan et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Ül­se­ra­tif ve he­mo­ra­jik et­ki­le­riba­kı­mın­dan ad­di­tif bir po­tan­si­ye­li var­dır.

Doz Önerisi:Surgam Supozituvar: Sa­bah veak­şam bi­rer su­po­zi­tu­var uy­gu­la­nır ve­ya oral te­da­vi­yi ta­mam­la­maküze­re ge­ce ya­tar­ken sa­de­ce 1 su­po­zi­tu­var kul­la­nı­lır. Yal­nız ye­tiş­kin­le­reuy­gu­lan­ma­lı­dır.Surgam Tablet: Sa­bah veak­şam bi­rer tab­let ol­mak üze­re gün­de 2 tab­let, ter­ci­hen ye­mek­ler­denson­ra alı­nır.Surgam Retard Tablet: Ak­şam ye­me­ğin­den 2 ile 4 sa­at son­ra 300 mg’lik 2 tab­letalı­nır. Tab­let­ler kı­rıl­ma­ma­lı, çiğ­nen­me­den bir mik­tar sı­vıy­la yu­tul­ma­lı­dır.

Surgam adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki