TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Syklo­fos­fa­mid Ata­farm Fla­konAta­farm

Sik­lo­fos­fa­mid

Ambalaj: 500 mgx1 fla­kon :: 1 gx1 flakon.

Eşdeğeri: Alkyloxan İnj. Flakon:500 mgx1 fla­kon (Koçsel); Endoxan Flakon: 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 flakon (Eczacıbaşı-Baxter).

End.:Hodg­kin ve non-Hodg­kin len­fo­ma, Bur­kitt len­fo­ma­sı,mul­tipl mye­­lo­ma, Ewing sar­ko­mu, rab­do­mi­yo­sar­kom, re­ti­no­blas­tom,nö­ro­blas­tom, mi­ko­zis fun­go­ides, lö­se­mi­ler ay­rı­ca tes­tis, me­me, ak­ci­ğer,en­do­met­ri­um ve over kar­­si­no­ma­la­rı, ma­lign ol­ma­yan has­ta­lık­lar­danro­ma­to­id art­rit, We­ge­ner gra­nü­lo­ma­to­zi­si, lu­pus nef­ri­ti, mul­tiplskle­­roz, Gra­ves of­tal­mo­pa­ti­si, çe­şit­li vas­kü­lit send­rom­la­rın­daen­di­ke­dir. Ay­rı­ca ke­mik ili­ği transp­lan­tas­yo­nun­dan ön­ce tam ap­la­zisağ­la­mak ama­cıy­la kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Kemik iliği depresyonu olan hastalarda siklofosfamidinkullanımına devam edilmesi kontr­endi­ke­dir. Daha önceden siklofosfamide karşıaşırı du­yarlığı oldu­ğu bilinen hastalara da uygulanmamalıdır.

Uyar.: Sik­lo­fos­fa­mid uy­gu­la­ma­sı sı­ra­sın­da kan tab­lo­sudü­zen­li ola­rak kont­rol edil­me­li­dir. Özel­lik­le yük­­sek doz­lu te­da­visı­ra­sın­da lö­ko­sit­le­rin azal­dık­la­rı gö­rü­le­bi­lir. Bu gi­bi du­rum­lar­dadoz azal­tıl­ma­lı, ge­re­kir­se te­da­vi dur­du­rul­ma­lı­dır. Gebe kadınlarauygulandı­ğında, fetusa za­rar verebilir. Siklo­fos­famid her iki cinstesteriliteye yol açabilir. Siklo­fosfamide bağlı ste­rilite bazı hastalardairreversibl olabilir. Yüksek doz siklofosfamid uygulanan bazı sey­rekolgularda, ilk dozdan birkaç gün sonra şiddetli, bazan da fatal olabilenkonjestif kalp yetmezliği ge­lişmiştir. Siklofosfamid anne sütüne geç­tiğinden,emzi­ren annelerde ila­cın anne için önemi hesaba katıla­rak karar verilmelidir.

Yan E.:Lökopeni, nöt­ro­peni, trombositopeni veya anemigelişebilir. Bulantı ve kusma, iştah­sız­lık, batında rahatsızlık hissi ve­yaağrı, diyare görülebilir. Tedavi süresince hemo­ra­jik kolit, ağızda mu­kozaülseras­yo­nu ve sarılık geli­şen nadir olgular vardır. Alopesi sık görü­lür.Tedavi sonrasında çoğunlukla saç yeni­den çı­kar. Ancak şekli ve rengi farklıolabilir. Seyrek olarak deri döküntüleri görülebilir. Deride pigmentasyon vetır­nak­larda değişiklikler de görülebilir. Uzun sürey­le yüksek dozsiklofosfamid uy­gu­lananlarda interstis­yel pulmoner fibroz geliş­tiğibildiril­miştir. Çok nadiren anafilaktik reaksiyon bildiril­miştir.

Etkileş.:Dok­so­ru­bi­si­nin kar­di­yo­tok­sik et­ki­si­ni art­tı­rır.Siklofosfamidin metabolize olma oranı ve löko­penik aktivitesinin, yüksekdozlarda fenobarbital ile arttığı bil­di­ril­miştir. Siklofosfamid kolinesterazaktivi­tesini uzun süre ve belirgin seviyede azalttığından, ilacı aldığıtarihten iti­baren 10 gün içinde genel anestezi verilecek hastalarda anes­te­zis­tinuyarılması gerekir. Adre­nalektomi ya­pılmış hastalarda gerek steroid­ler,gerekse siklofosfa­midin doz­larının ayarlanması gerekebilir. Sik­lofosfamidayrıca yara iyileşmesini yavaş­la­tabilir.

Doz Önerisi: Her 100 mg sik­lo­fos­fa­mid 5 mL en­jek­si­yon­luk suile di­lüe edil­me­li­dir (20 mg/mL ve iyi­ce çal­ka­la­na­rak ha­zır­lan­ma­lı­dır).El­de edi­len so­lüs­yon he­men kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ma­lign Has­ta­lık­la­rın Te­da­vi Edil­me­sin­de: Ço­cuk­lar ve eriş­kin­ler­de, on­ko­li­tik te­da­vi ola­raktek ba­şı­na kul­la­nıl­dı­ğın­da he­ma­to­lo­jik has­ta­lı­ğı ol­ma­yan has­ta­lar­dakul­la­nı­mı 2-5 gün için­de bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de 40-50 mg/kg’nin IV ve­ril­me­siy­lebaş­lar. 10-15 mg/kg’nin 7-10 gü­n­de bir ve­ya 3-5 mg/kg’nin haf­ta­da iki kezve­ril­di­ği re­jim­ler de var­dır. Oral sik­lo­fos­fa­mid te­da­vi­si hem baş­lan­gıç­tahem de sü­rek te­da­vi­sin­de 1-5 mg/kg uy­gu­la­na­rak ya­pı­la­bi­lir. Doz­laran­ti­tü­mör ak­ti­vi­te ve/ve­ya lö­ko­pe­nik ak­ti­vi­te­ye ba­kı­la­rak ayar­lan­ma­lı­dır.Kom­bi­ne si­to­tok­sik re­jim­le­rin­de sik­lo­fos­fa­mid ve/ve­ya kom­bi­needil­di­ği ajan­la­rın doz­la­rı­nın dü­şü­rül­me­si ge­re­ke­bi­lir. Ma­lign Ol­ma­yan Has­ta­lık­la­rın Te­da­vi­si: Ço­cuk­lar­da bi­yop­siy­le ka­nıt­lan­mış mi­ni­mal de­ği­şik­likgös­te­ren nef­ro­tik send­­rom: 60-90 gün sü­rey­le oral 2.5-3 mg/kg öne­ri­lir.

SyklofosfamidAtafarm adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki