TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  04 Nisan 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Synacthen Depot Am­pul IM    NovartisPharma

Tet­ra­ko­sak­tid

Ambalaj: 1 mg/1 mLx1 am­pul.

En­d.:Nö­ro­lo­jikhas­ta­lık­lar: Mul­tipl skle­roz­lu has­ta­lar­da­kiakut alev­len­me­ler, hip­sa­rit­mi­li in­fan­til mi­yok­lo­nik en­se­fa­lo­pa­ti.Ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­lar: Glu­ko­kor­ti­ko­id­le­rin ke­sin en­di­ke ol­duğu, an­cakkı­sa sü­re­li bir te­da­vi­nin ta­sar­lan­dığı du­rum­lar; glu­ko­kor­ti­ko­id­lerile oral te­da­vi al­tın­da­ki gast­ro­in­tes­ti­nal to­le­ra­bi­li­te­si dü­şükhas­ta­lar, glu­ko­kor­ti­ko­id­le­rin ma­kul doz­la­rı­nın ye­ter­siz kal­dığıdu­rum­lar. De­ri has­ta­lık­la­rı: Glu­ko­kor­ti­ko­id­le­re yanıt ve­ren de­ri has­ta­lık­la­rı­nınuzun sü­re­li te­da­vi­le­ri, ör­neğin pem­fi­gus, şid­det­li kro­nik ek­ze­ma,erit­ro­der­mal ve­ya püs­tül­lü psöriazis. Sin­di­rim sis­te­mi has­ta­lık­la­rı: Ül­se­ra­tif ko­lit, Crohn has­ta­lığı. On­ko­lo­ji: Ke­mo­te­ra­pi­ninto­le­ra­bi­li­te­si­ni ar­tır­mak ve has­ta­nın ge­nel du­ru­mu­nun iyi­leş­me­siiçin yar­dım­cı te­da­vi ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Tet­ra­ko­sak­tidve/ve­ya ACTH’a aşı­rı du­yar­lık, akut psi­koz­lar, en­fek­si­yöz has­ta­lık­lar,pep­tik ül­ser, ref­rak­ter kalp yet­mez­liği, Cus­hing send­ro­mu, ad­re­no­kor­ti­kalye­ter­siz­lik, ad­re­no­ge­ni­tal send­rom ve ge­be­lik­te kont­ren­di­ke­dir.Ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon ris­ki­nin art­ma­sı ba­kı­mın­dan as­tım ve diğeraler­jik has­ta­lık­la­rın te­da­vi­sin­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Yal­nız dok­tor gö­ze­ti­min­de kul­la­nıl­ma­lı­dır. Tet­ra­ko­sak­tid,aler­jik has­ta­lığı (özel­lik­le as­tım) olan has­ta­lar­da aşı­rı du­yar­lı­lıkre­ak­si­yon­la­rı­nı provoke ede­bi­lir.

Yan E.:Su ve tuzre­tan­si­yo­nu, tan­si­yon yük­sel­me­si, hi­po­ka­le­mi, hi­perg­li­se­mi, os­te­opo­roz,Cus­hing send­­ro­mu, en­fek­si­yon­la­ra kar­şı di­ren­cin azal­ma­sı, psi­şikdeği­şik­lik­ler, pep­tik ül­ser, de­ri pig­men­tas­yo­nu gi­bi yan et­ki­lergö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:Ye­tiş­kin­ler:Baş­lang­ıç­ta gün­lük doz 1 mg (İM)’dir. Akut ol­gu­lar­dave on­ko­lo­jik en­di­kas­yon­lar­da te­da­vi, her 12 sa­at­te bir 1 mg doz­labaş­la­tı­la­bi­lir. Akut du­rum geç­tik­ten son­ra te­da­vi­nin de­va­mı içinalı­şıl­mış doz 2-3 gün­de bir 1 mg’dir. Te­da­vi­ye iyi ya­nıt ve­ren has­ta­lar­dadoz 2-3 gün aray­la ve­ya haf­ta­da 1 kez 0.5 mg’ye ka­dar azal­tı­la­bi­lir. Be­bek­ler: Baş­lan­gıç­tagün­lük IM doz 0.25 mg, sürek do­zu 2-8 gün­de bir 0.25 mg’dir. Kü­çük ço­cuk­lar: Baş­lan­gıç­ta­kigün­lük IM doz 0.25-0.50 mg, sürek do­zu 2-8 gün­de bir 0.25-0.50 mg’dir. Okulçağın­da­ki ço­cuk­lar: Baş­lan­gıç­ta­ki gün­lük IM doz 0.25-1 mg, sürek do­zu2-8 gün­de bir 0.25-1 mg’dir. Da­mar içi­ne ve­ril­me­me­li­dir. Synact­hen De­pot 10 mg ben­zilal­kol içerdiğinden, ağır ze­hir­len­me­le­re ne­den ola­bi­lir. Ye­ni­doğan be­bek­ler­de(özel­lik­le pre­ma­tü­re) kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Synacthen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Kanserle Savaş Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki