TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  31 Mayıs 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Synagis Flakon     Ab­bott

Pa­li­vi­zu­mab

Ambalaj: 50 mgx1 fla­kon ve 1 mL’lik en­jek­si­yon­luk su am­pu­lü:: 100 mgx1fla­kon ve 1 mL’lik en­jek­si­yon­luk su am­pu­lü.

End.: ük­sek res­pi­ra­tu­var sin­sis­yal vi­rü­s (RSV) has­ta­lı­ğıris­ki ta­şı­yan pe­di­yat­rik has­ta­lar­da res­pi­ra­tu­var sin­sis­yal vi­rü­sün(RSV) ne­den ol­du­ğu cid­di alt so­lu­num yo­lu has­ta­lı­ğı­nın ön­len­me­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.: Da­ha ön­ce pa­li­vi­zu­ma­ba ve­ya di­ğer hü­ma­ni­ze mo­nok­lo­nalan­ti­kor­la­ra kar­şı ağır re­ak­si­yon öy­kü­sü olan pe­di­yat­rik has­ta­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Pa­li­vi­zu­mab gi­bi pro­te­in­le­rin en­jek­si­yo­nun­danson­ra ana­fi­lak­to­id ve al­ler­jik re­ak­si­yon­lar mey­da­na ge­le­bi­lir.Pa­li­vi­zu­ma­bın oluş­muş RSV has­ta­lı­ğın­da gü­ve­nir­li­ği ve et­kin­li­ğigös­te­ril­me­miş­tir. Or­ta de­re­ce­de ve­ya ağır en­fek­si­yon ve­ya ateş­lihas­ta­lık var­lı­ğın­da ila­cı uy­gu­la­yan he­kim, pa­li­vi­zu­ma­bın uy­gu­lan­ma­sı­nındur­du­rul­ma­sı­nın bü­yük bir risk ol­ma­dı­ğı­na ka­rar ve­rir­se, pa­li­vi­zu­ma­bınuy­gu­lan­ma­sı er­te­le­ne­bi­lir.

Yan E.: Üst so­lu­num yo­­lu en­fek­si­yo­nu, oti­tis me­dia, ri­nit,dö­kün­­tü, ağ­rı, her­ni, SGOT ar­tı­şı, fa­ren­jit görülebilir. Ök­sü­rük, hı­rıl­tı­lıne­fes, bron­şi­yo­lit, pnö­mo­ni, bron­şit, as­tım, krup, disp­ne, si­nü­zit,ap­ne, bü­yü­me-ge­liş­me ge­ri­li­ği, si­nir­li­lik, di­ya­re, kus­­ma ve gast­ro­en­te­rit,SGPT ar­tı­şı, ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon anor­mal­li­ği, ila­cın en­jek­si­yonye­rin­de re­ak­si­yon, kon­junk­ti­vit, vi­ral en­fek­si­yon, oral mo­ni­li­yaz,fun­gal der­ma­tit, ek­ze­ma, se­bo­re, ane­mi ve flu send­ro­mu­ dagörülebilir.

Etkileş.: İlaç et­ki­leş­me ça­lış­ma­la­rı ya­pıl­ma­mış­tır ve buko­nu­da bir ra­por bil­di­ril­me­miş­tir. Faz III kli­nik ça­lış­ma­sın­da,pla­se­bo ve pa­li­vi­zu­mab grup­la­rın­da ru­tin ço­cuk­luk aşı­la­rı, inf­lu­en­zaaşı­sı, bron­ko­di­la­tör­ler ve­ya kor­ti­kos­te­ro­id­ler kul­la­nan has­ta­la­rınoran­la­rı ben­zer­dir ve bu ajan­la­rı kul­la­nan has­ta­lar ara­sın­da ad­versre­ak­si­yon­lar­da bir ar­tış göz­len­me­miş­tir. Mo­nok­lo­nal an­ti­kor RSViçin spe­si­fik ol­du­ğun­dan, pa­li­vi­zu­ma­bın can­lı vi­ral aşı­lar da­hil,aşı­la­ra im­mün ya­nıt­ta et­ki­leş­me bek­len­me­mek­te­dir.

Doz Önerisi: Öne­ri­len do­zu vü­cut ağır­lı­ğı­na gö­re 15 mg/kgolup, top­lum­da­ki RSV risk se­zo­nu bo­yun­ca ay­da bir uy­gu­lan­ma­lı­dır.İlk doz, RSV se­zo­nu baş­la­ma­dan ön­ce uy­gu­lan­ma­lı­dır ve iz­le­yen doz­larRSV se­zo­nu bo­yun­ca ay­lık ola­rak uy­gu­lan­ma­lı­dır. Asep­tik bir tek­nikkul­la­nı­la­rak, ter­ci­hen uy­lu­ğun an­te­ro­la­te­ral ya­nı­na IM yol­dan15 mg/kg do­zun­da ve­ril­me­li­dir. Glu­te­al kas ru­tin en­jek­si­yon ye­riola­rak kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır, çün­kü si­ya­tik si­ni­re ha­sar ver­me ris­kivar­dır. 1 mL’nin üze­rin­de olan en­jek­si­yon ha­cim­le­ri, bö­lün­müş doz­larha­lin­de uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ste­ril en­jek­si­yon­luk su dı­şın­da baş­kabir bir ilaç­la ve­ya di­lü­ent­le ka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır. Kul­la­nı­ma ha­zır­lan­dık­tanson­ra 3 sa­at için­de uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Synagis adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Sigarayı Bırakma Günü  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki