TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Eylül 2019, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Synax FilmTab­letBi­ofar­ma

Nap­rok­sen sod­yum

Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 tab­let :: Fort tab­let550 mgx10 ve 20 tablet.

Eşdeğeri:A-NoxFort Tab­let: 550 mgx10ve 20 tablet (Aro­ma); Apraljin Film Tab­let: 275 mgx10 ve 20 tab­let, Fort tab­let 550 mgx10 ve 20tablet (Deva); Ap­ra­nax Tab­let:275 mgx10 ve 20 tab­let, Fort tab­let 550 mgx10 ve20 tablet (Abdi İbrahim); Ap­rol Tab­let: 275 mgx10 ve 20 tab­let, Fort tab­let 550 mgx10 ve 20tablet (Bi­lim); Ap­romed Film Tab­let: 275 mgx20 tablet (Koçak); Ap­ro­well Tab­let:275 mgx10 ve 20 tab­let, Fort tab­let 550 mgx10 ve20 tablet (aris); Ka­pnax Tab­let: 275 mgx10 ve 20 tab­let, Fort tab­let 550 mgx10 ve 20tablet (İlsan); Ka­rok­sen Tab­let:275 mgx10 ve 20 tab­let, Fort tab­let 550 mgx10 ve20 tablet (Mü­nir Şa­hin); Nap­ra­dol Fort Film Tab­let:550 mgx10 ve 20 tablet (Ab­far); Nap­ren-STab­let: 275 mgx10 ve 20 tab­let,Fort Tab­let 550 mgx10 ve 20 tablet (İl­san); Op­raks Film Tab­let:275 mgx10 ve 20 tab­let, Fort tab­let 550 mgx10 ve20 tablet (Top­rak); Relokap Film Tab­let:275 mgx20 tablet, Fort tablet 550 mgx10 ve 20tablet (Yeni İlaç); SyndolFilm Tab­let: 275 mgx10ve 20 tablet, Fort tablet 550 mgx10 ve 20 tablet (Hüsnü Arsan).

End.:Mig­renpro­fi­lak­si­si ve akut mig­ren kri­zi te­da­vi­si, nev­ral­ji, si­ya­tal­ji,mi­yal­ji; dis­me­no­re ve ra­him içi araç uy­gu­la­ma­sın­da, ute­rus re­lak­sas­yo­nuve anal­je­zi sağ­la­mak ama­cıy­la; ağ­rı­­lı den­tal prob­lem­ler, diş çe­ki­mison­ra­sı gö­rü­len ağ­rı­lar­da anal­je­zik ve an­ti­enf­la­ma­tu­var ola­rak;bur­kul­ma, ge­ril­me gi­bi spor ka­za­la­rı ve pos­t­o­pe­ra­tif ağ­rı­lar­da;bur­sit, ten­di­nit, si­no­vit, te­no­si­no­vit, lum­ba­go; enfeksiyözhastalıklarda spe­si­fik te­da­vi­ye ila­ve ola­rak anal­je­zik, an­ti­enf­la­ma­tu­varve an­ti­pi­re­tik amaç­la; ro­ma­to­id art­rit, os­te­oart­rit, an­ki­lo­zanspon­di­lit ve gut te­da­vi­sin­de endikedir.

Kontr.E.:Nap­ro­ksensod­yu­ma du­yar­lı ki­şi­ler­de ve ak­tif mi­de ve­ya du­o­de­num ül­se­ri bu­lu­nan­lar­da,ül­se­ras­yo­na ve ka­na­ma­ya eği­li­mi olan­lar­da, ase­til­sa­li­si­lik asitve/ve­ya di­ğer nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var­lar­dan her­han­gi bi­ri­nekar­şı as­tım, ri­nit ya da ür­ti­ker gi­bi re­ak­si­yon gös­te­ren­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Mi­de-ba­ğır­sak ka­na­ma­sı­na ve ül­se­ras­yo­nu­na ne­denola­bi­lir. Böb­rek fonk­si­yon­la­rı ile­ri de­re­ce­de bo­zuk olan­lar­da nap­rok­sensod­yum çok dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lıdır. Kalp yet­mez­li­ği bu­lu­nan has­ta­larya­kın­dan iz­len­me­li, ge­re­kir­se doz ayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­lı­dır. 16 ya­şın­dankü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. An­cak ju­ve­nil art­rit­te, 5 ya­şın­danbü­yük ço­cuk­lar­da 10 mg/kg/gün doz­da 12 sa­at aray­la kul­la­nı­la­bi­lir.Ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı, ge­be­li­ğin son dö­nem­le­rin­de ke­sin­lik­lekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tı,ha­fif pe­ri­fe­ral ödem, ku­lak çın­la­ma­sı, baş dön­me­si gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Hi­dan­to­in,sül­fo­na­mid­ler, sül­fo­ni­lü­re, fu­ro­se­mid, b-blo­ker­ler, lit­yum tuz­la­rının et­ki­le­ri­ni güç­len­di­re­bi­lir.Oral an­ti­ko­agü­lan­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da doz ayar­la­ma­sıge­re­ke­bi­lir. Pro­be­ne­sid ile bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da, plaz­ma kon­sant­ras­yo­nuve ya­rı­lan­ma öm­rü ar­tar. Me­tot­rek­sat ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­tiği­ndeçok dik­kat­li dav­ra­nıl­ma­lı­dır; me­tot­rek­sa­tın tü­bü­ler sek­res­yo­nu­nuazalt­tı­ğın­dan tok­si­si­te­si ar­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Baş­lan­gıç do­zu ge­nel ola­rak 2x1 tab­let­tir. Da­hason­ra her 6-8 sa­at­te bir 1 tab­let­le de­vam edi­lir. Gün­lük mak­si­mal doz5 tab­let­tir.

Synax adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki