TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Synpi­tan For­te Am­pulDe­va

Ok­si­to­sin

Ambalaj: 5 IU/1 mLx3 ampul.

Eşdeğeri:PostuitrinFort Ampul: 5 IU/1mLx3 ampul (İ.E.Ulagay).

End.: Do­ğum­da pri­mer ve se­kon­der ağ­rı za­afı (iner­sia);ge­ci­ken do­ğum­da ağ­rı­la­rı baş­lat­mak, ge­be­lik tok­si­ko­zu ve Rh uyuş­maz­lı­ğın­dafe­tu­sun ya­şa­mı teh­li­ke­ye gi­rer­se ya­pay ola­rak do­ğu­mu baş­lat­mak,fe­tu­sun ute­rus için­de ölü­mü du­ru­mun­da ge­be­li­ği son­lan­dır­mak, do­ğumson­ra­sı ato­ni­si ve ka­na­ma­la­rı, in­kom­let abor­tus, abor­tus in­si­pi­ensve em­zi­ren ka­dın­lar­da süt bo­şal­tı­mı­nı sağ­la­ma­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ok­si­to­si­neaşı­rı du­yar­lı ki­şi­ler­de, ute­ru­sun hi­per­to­nik fonk­si­yon bo­zu­klu­ğun­da,ute­ru­sun yır­tıl­ma ola­sı­lı­ğı faz­la ol­du­ğun­da (özel­lik­le da­ha ön­cese­zar­yen ame­li­ya­tı ge­çir­miş ka­dın­lar­da), to­tal pla­sen­ta pre­via gi­biva­ji­nal do­ğu­mun kont­ren­di­ke ol­du­ğu du­rum­lar­da, ma­jör se­fa­lo­pel­vikdisp­ro­por­si­yon­da, fe­tu­sun malpo­zis­yo­nun­da, cer­ra­hi gi­ri­şi­min an­neve fe­tu­sun le­hi­ne ol­du­ğu du­rum­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ok­si­to­sin ke­sin­lik­le he­kim kont­ro­lün­de uy­gu­lan­ma­lı­dır.Ağ­rı za­afın­da ve ağır tok­se­mi­de uzun sü­re­li ola­rak kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Fe­talbra­di­kar­di, ne­ona­tal sa­rı­lık, post­par­tum he­mo­ra­ji, kar­di­yak arit­mi,fa­tal afib­ro­je­ne­mi, bu­lan­tı, kus­ma, pre­ma­tür vent­ri­kü­ler kont­rak­si­yon­larve pel­vik he­ma­tom gö­rül­dü­ğü bil­di­ril­miş­tir. Aşı­rı doz­da kul­la­nıl­ma­sı­nınute­rus­ta hi­per­to­ni­si­teye, spazm ve te­ta­nik kont­rak­si­yon­la­ra hat­tarüp­tü­re yol aça­bil­di­ği ra­por edil­miş­tir.

Etkileş.:Ok­si­to­sin,sem­pa­to­mi­me­tik pre­sör amin­le­rin et­ki­si­ni ar­tı­rır. Ağır ve sü­rek­lihi­per­tan­si­yon hat­ta se­reb­ral da­mar rüp­tü­rü gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:Do­ğu­munBaş­la­tıl­ma­sı: IV en­füz­yon şek­lin­de ve­ril­me­­li­dir.De­vam­lı IV en­füz­yo­na saf %5’lik dekst­roz so­lüs­yo­nu ile baş­la­nır,20-30 da­ki­ka son­ra en­füz­yo­na 1000 mL’lik %5’lik dekst­roz so­lüs­yo­nu ve10 IU Synpi­tan ka­rı­şı­mı ile de­vam edi­lir. Kont­rak­si­yon­lar ve be­be­ğinkalp ses­le­ri sü­rek­li kont­rol edi­le­rek 1 da­ki­ka­da ve­ri­len dam­la sa­yı­sı,do­ğum pro­se­si­nin nor­mal do­ğu­ma ben­zer bir hal­de ger­çek­leş­me­si sağ­la­na­cakşe­kil­de ayar­lan­ma­lı, fe­tus­ta ve­ya an­ne­de nor­mal dı­şı bir du­rum sap­tan­dı­ğın­dailaç he­men ke­sil­me­li, an­ne­ye ok­si­jen ve­ril­me­li­dir. In­komp­let Abor­tus ve Abor­tus In­­si­­pi­yens: 500 mL %5’lik dekst­roz so­lüs­yo­nu­na 10 IU Synpi­tan ka­tı­la­rakha­zır­la­nan so­lüs­yon, da­ki­ka­da 20-40 dam­la ola­rak en­füz­yon şek­lin­deve­ri­lir. Do­ğum Son­ra­sı Ka­na­ma­la­rı:100 mL kan (plaz­ma) için­de 10-40 IU Synpi­tan ute­rusato­ni­si­ni kont­rol ede­cek bir hız­la en­füz­yon şek­lin­de ve­ri­lir ve­yapla­sen­ta gel­dik­ten son­ra 10 IU Syn­pi­­tan IM uy­gu­la­nır. Süt Bo­şal­tı­mı: Ga­la­tos­taz­da,mas­ti­tis teh­li­ke­si­ni gi­der­mek için 2 IU Synpi­tan IM uy­gu­la­nır.

Synpitan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki