TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

TRH En­jek­si­yonÇö­zel­ti­si   ErKim

Pro­ti­re­lin

Ambalaj: 0.2 mg/1 mLx1 ampul.

End.:Hi­po­fiz-ti­ro­idsis­te­mi fonk­si­yon­la­rı­nın in­ce­len­me­si için TRH-tes­ti uy­gu­lan­ma­sın­dakul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Pro­ti­re­lin,ila­ca aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir. Akut kar­di­yaken­fark­tüs­lü, uns­ta­bil an­gi­na pek­to­ris­li, ar­tan spaz­mo­fi­li ve cid­dibron­şi­yal obst­rük­si­yon­lu has­ta­lar­da pro­ti­re­lin kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ge­be­lik­te TRH-tes­ti en­di­ke de­ğil­dir.

Uyar.: Le­vo­ti­rok­sin ve/ve­ya li­oti­rok­sin te­ra­pi­sin­de,se­rum­da­ki ti­ro­id hor­mon kon­sant­ras­yo­nu­nun be­lir­len­me­si içinTRH-tes­tin­den 24 sa­at ön­ce ilaç ke­sil­me­li­dir.

Yan E.:İnt­ra­ve­nözen­jek­si­yo­nun he­men ar­dın­dan sı­caklık his­si, baş dön­me­si, id­ra­raçık­ma is­te­ği, ha­fif baş ağ­rı­sı, kı­zar­ma-semp­tom­la­rı, ka­rın ve pel­visra­hat­sız­lı­ğı, na­di­ren kus­ma, gö­ğüs­te sı­kış­ma his­si ve ga­rip tathis­si, na­di­ren gö­ğüs­te ve­ya el-ayak­lar­da ra­hat­sız­lık, aç­lık his­si,ağız ku­ru­lu­ğu, tan­si­yon ve na­bız ar­tı­şı gi­bi be­lir­ti­ler gö­rü­le­bi­lirve 1-3 da­ki­ka sü­rer.

Etkileş.:Le­vo­ti­rok­sin,dekst­ro­ti­rok­sin, li­oti­ro­nin ve TRI­AC gi­bi di­ğer ti­ro­id hor­mon­la­rıana­log­la­rı, TRH-test­le­rin­de TSH’nin do­zu­na ba­ğım­lı ar­tı­şı­nı en­gel­ler.Glu­ko­kor­ti­ko­id­ler, so­ma­tos­ta­tin, do­pa­min, bro­mok­rip­tin, li­zu­rid,le­vo­do­pa, sa­li­si­lat­lar, mor­fin ve rönt­gen kont­rast mad­de­le­riy­lear­tış aza­lır; GnRH, GH-RH, CRH, est­ro­jen, klo­mi­fen, spi­ro­no­lak­ton,iyo­dür, ami­oda­ron, lit­yum, te­ofi­lin, me­tok­lop­ra­mid­le ay­nı za­man­dave­ril­di­ğin­de i­se ar­tış bi­raz faz­la­la­şa­bi­lir, an­cak bu et­ki­leş­me­ler­dendo­la­yı tes­tin yo­rum­lan­ma­sı an­cak na­dir du­rum­lar­da bo­zu­la­bi­lir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler­de ve 50 kg/vü­cut ağır­lı­ğı­nın üs­tün­de­kigenç­ler­de 0.2 mg TRH IV ola­rak uy­gu­la­nır. Be­bek­ler­de ve ço­cuk­lar­dakg/vü­cut ağır­lı­ğı ba­şı­na 1 mg ye­ter­li­dir.5 mL kan top­lan­dık­tan son­ra se­rum­da­ki ba­zal TSH kon­sant­ras­yo­nu be­lir­le­nir.TRH IV en­jek­si­yo­nuya­vaş (en az 1 da­ki­ka) ya­pı­lır. En­jek­si­yon­dan 30 da­ki­ka son­ra tek­rar5 mL kan alı­nır ve se­rum TSH’de­ki ar­tış be­lir­le­nir (pik de­ğer). Tes­tinso­nu­cu ba­zal ve pik de­ğer­ler ara­sın­da­ki fark­tır. T3’ün be­lir­len­me­sige­re­ki­yor­sa, 3 sa­at son­ra bir da­ha kan alın­ma­sı ya­rar­lı­dır.

TRH adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki