TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  25 Ocak 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ta­lot­ren Pel­let Kap­sül     No­var­tis Phar­ma

Te­ofi­lin

Ambalaj: 200 mgx30 kap­sül :: 350 mgx30 kapsül.

Eşdeğeri:TeokapSR Mikropellet Kapsül: 200 mgx30kapsül (Nobel).

End.:Bron­şi­yalas­tım, kro­nik bron­şit ve am­fi­ze­me bağ­lı bron­ko­spazm semp­tom­la­rı­nınön­len­me­si ve te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Her­han­gibir ksan­tin müs­tah­za­rı­na kar­şı aşı­rı du­yar­lığı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Kalp yet­mez­liği, kar­di­yak arit­mi, ye­ni ge­çi­ril­mişmi­yo­kard en­fark­tü­sü, kor­pul­mo­na­le, hi­per­ti­ro­idi, uzun sü­ren ateş,so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı (vi­ral da­hil), pros­tat hi­pert­ro­fi­siya da pep­tik ül­ser ol­gu­la­rın­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ka­ra­ciğerhas­ta­lığı (me­ta­bo­liz­ma ya­vaş­la­ma­sı) ya da böb­rek has­ta­lığı (eli­mi­nas­yonazal­ma­sı) bu­lu­nan­lar­da ve yaş­lı­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ge­be­le­re mut­lak ge­rek­si­nim ol­ma­dık­ça ve­ril­me­me­li­dir. Te­ofi­linan­ne sü­tü­ne ge­çer. Em­zi­ren an­ne­ler, be­bek­te or­ta­ya çı­ka­bi­le­cekis­ten­me­yen et­ki­ler ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.:En sıkbil­di­ri­len yan et­ki­ler gast­ro­in­tes­ti­nal ir­ri­tas­yon ve sant­ral si­nirsis­te­mi sti­mü­las­yo­nu­dur. Bu­lan­tı, kus­ma, ka­rın ağ­rı­sı, uy­ku­suz­luk,hu­zur­suz­luk, ta­şi­kar­di ya da hi­po­tan­si­yon gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Diğerksan­tin ya da sem­pa­to­mi­me­tik­le­rin tok­sik yan et­ki po­tan­si­ye­li­niar­tı­ra­bi­lir. Fu­ro­se­mi­din et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Te­ofi­lin ilebir­lik­te kul­la­nıl­dığın­da, lit­yu­mun te­ra­pö­tik et­ki­si aza­la­bi­lir.Bir­lik­te al­lo­pü­ri­nol, an­ta­sit­ler, b-blo­ker­ler,si­me­ti­din, sip­rof­lok­sa­sin, oral kont­ra­sep­tif­ler, erit­ro­mi­sin, tro­le­an­do­mi­sin,ra­ni­ti­din, ve­ra­pa­mil ya da grip aşı­sı­nın kul­la­nıl­ma­sı te­ofi­li­ninplaz­ma dü­ze­yi­ni ar­tı­ra­bi­lir. Bar­bi­tü­rat­lar, kar­ba­ma­ze­pin, fe­ni­to­in,ri­fam­pi­sin ve si­ga­ra kul­la­nıl­ma­sı te­ofi­li­nin plaz­ma dü­ze­yi­niazal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi:Ta­lot­ren200 mg Kap­sül: 6 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­larve te­ofi­li­ne kar­şı du­yar­lı ol­duğu bi­li­nen eriş­kin­ler. Ta­lot­ren 350 mg Kap­sül: 40 kg’nın üze­rin­de­ki er­gen ve eriş­kin­ler. Te­da­vi­ninilk 3 gü­nü için 12 sa­at aray­la bir kap­sül­lük baş­lan­gıç do­zu öne­ri­lir.Te­da­vi­nin 3. gü­nün­de et­kin­lik ve to­le­rans değer­len­di­ri­lir. Has­ta­nınila­ca ya­nı­tı uy­gun­sa, ay­nı doz­la sü­rek te­da­vi­si­ne ge­çi­lir. Ya­nı­tıye­ter­li ol­ma­yan ve to­le­ran­sı iyi olan has­ta­lar­da sü­rek te­da­vi­sin­dedoz gün­de 3 kap­sü­le yük­sel­ti­le­bi­lir. Esas ola­rak ge­ce atak­la­rın­danya­kı­nan has­ta­lar­da baş­lan­gıç te­da­vi­si ola­rak 3 gün sü­rey­le yat­ma­danön­ce tek kap­sül (24 sa­at aray­la) ve­ri­le­rek 3. gün­de et­kin­lik ve to­le­ransdeğer­len­di­ri­le­bi­lir.

Talotren adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Cüzzam Günü  Cüzzam Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki