TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tan­tum Dra­jeÇınay

Benz­ida­mi­n HC

Ambalaj: 50 mgx20 dra­je­.

Eşdeğeri:Ben­zi­danFilm Tab­let: 50 mgx20tablet (De­va); TanF­lexDra­je: 50 mgx20 dra­je­ (Abdiİbrahim).

End.: İl­ti­hap­lı do­ku ame­li­yat­la­rı; bur­kul­ma, çı­kık,ezik, ten­di­nit, bur­sit, ya­nık ve ben­ze­ri du­rum­lar; diş ve di­ş e­tiy­leil­gi­li il­ti­hap ve ame­li­yat­lar­da ve plas­tik cer­ra­hi uy­gu­la­ma­la­rın­da;ton­sil­lit, si­nü­zit gi­bi enf­la­mas­yon­lu du­rum­lar­da, ku­lak ve bu­runame­li­yat­la­rın­da; üro­lo­ji ve ji­ne­ko­lo­ji­de il­ti­hap­lı du­rum­lar veame­li­yat­lar­da; so­lu­num yol­la­rı has­ta­lık­la­rın­da ve ve­no­pa­ti­ler­deanti­enf­la­ma­tu­var ve anal­je­zik ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ben­zi­da­mi­nekar­şı da­ha ön­ce­den oluş­muş aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.Ge­be­ler­de gü­ve­nir­li­ği ka­nıt­lan­ma­dı­ğın­dan, kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar ka­ra­ci­ğerbo­zuk­lu­ğu olan ki­şi­ler­de an­cak çok ge­rek­li ol­du­ğun­da kul­la­nıl­ma­lıve uzun sü­re­li te­da­vi gö­ren­ler­de ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­ri ya­pıl­ma­lı­dır.

Yan E.: En çok gö­rü­len yan et­ki­ler bu­lan­tı, epi­gast­rik ba­sınçve yan­ma his­si­dir. Nons­te­ro­id ilaç­la­rın yan et­ki­le­ri yaş­lı has­ta­lar­dada­ha sık gö­rül­dü­ğün­den, bun­lar­da en dü­şük et­ki­li doz kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Etkileş.: Bü­tün nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var­lar gi­bi, di­ğerilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Bir ke­re­lik doz 0.7-1 mg/kg’dir. Gün­de or­ta­la­ma 3kez 1 dra­je tok kar­nı­na alı­nır. Ge­re­kir­se ge­ce yat­ma­dan 2 sa­at ön­ce1 dra­je da­ha alı­na­bi­lir. Bir ke­re­lik aza­mi doz 2 dra­je, gün­lük mak­si­mumdoz 4 dra­je­dir. Te­da­vi sü­re­si or­ta­la­ma 7-15 gün­dür.

Tan­tum Jel

Benz­ida­mi­n HCI

Ambalaj: %5x50 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:BenzidanJel: %5x50 g (Deva); TernexJel: %5x50 g (TriPharma).

End.:Çe­şit­line­den­le­re bağ­­­lı (cer­ra­hi, trav­ma­tik, fi­zik vs.) yu­mu­şak do­ku ze­de­len­me­le­ri­neiliş­kin lo­kal ödem, enf­la­mas­yon ve bu­nun­la iliş­ki­li ağ­rı­lı du­rum­la­rın(bur­sit, ten­di­nit, mi­yal­ji, lum­ba­go, bur­kul­ma, ezik, kas ge­ri­le­me­sivs) ve pe­ri­fe­rik ve­no­pa­ti­le­rin (va­ri­ko­sit, fi­le­bit, trom­bo­fi­le­bit)te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ben­zi­da­mi­ne kar­şı ön­ce­den oluş­muş aşı­rı du­yar­lıkdu­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Açık ya­ra­ya sü­rül­me­me­li­dir. Uzun sü­re kul­la­nıl­ma­sıdu­yar­lı­ğa ne­den ola­bi­lir. Ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: En­der ola­rak cilt tah­ri­şi­ne bağ­lı ka­şın­tı, eri­temve­ya pa­pü­lo-ve­zi­kü­ler re­ak­si­yon gö­rü­le­bi­lir­se de, bu be­lir­ti­lerilaç ke­si­lin­ce kay­bo­lur.

Doz Önerisi: Gün­de 2-3 kez has­ta­lık­lı böl­ge­ye uy­gu­la­nır.

Tan­tum Ver­de Gar­ga­ra

Ben­zi­da­min HCl

Ambalaj: 22.5 mg/15 mLx120 mL’lik ambalaj.

Eşdeğeri:Ben­zi­danGar­ga­ra: 22.5 mg/15 mLx120 mL (De­va); FarengilGar­ga­ra: 22.5 mg/15 mLx120 mL (Eczacıbaşı); TanFlexGar­ga­ra: 22.5 mg/15 mLx120 mL (Abdi İbrahim); Ter­nexGar­ga­ra: 22.5 mg/15 mLx120 mL (TriP­har­ma).

Tan­tum Ver­de Spray

Benz­ida­mi­n HCI

Ambalaj: 0.27 mg/dozx30 mL’lik sprey başlıklı şişe.

Eşdeğeri:BenzidanOral Sprey: 0.27mg/dozx30 mL (Deva); Farengil Oral Sprey:0.27 mg/dozx30 mL (Eczacıbaşı); TanFlexOral Sprey: 0.27mg/dozx30 mL (Abdi İbrahim).

End.:Ağız içi­nelo­kal ola­rak uy­gu­lan­dı­ğın­da aşa­ğı­da­ki du­rum­lar­da en­di­ke­dir: Ağız ve Diş Eti Has­ta­lık­la­rı: Gin­gi­vit, aft, glos­sit, pa­ra­den­tal has­ta­lık­lar veaşı­rı zor­lan­ma­ya bağ­lı pa­ra­den­toz­lar­da; yar­dım­cı te­da­vi ola­rakdiş çe­ki­mi ve te­da­vi­le­rin­de. Bo­ğazHas­ta­lık­la­rı: An­jin, fa­ren­jit, la­ren­jitve ton­sil­lit­te ge­rek­li an­ti­bak­te­ri­yel te­da­vi­ye yar­dım­cı ola­rak;ke­mo­te­ra­pi, rad­yo­te­ra­pi ve di­ğer ne­den­ler­den (ör­ne­ğin tra­ke­alen­tü­bas­yon) kay­na­kla­nan ağız boş­lu­ğu mu­ko­zit­le­rin­de, en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ge­be­ler­de ve ben­zi­da­min HCl’ye aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Yan E.: Bu­lan­tı, kus­ma, ağız ku­ru­lu­ğu ve­ya sal­ya ar­tı­şı,tat bo­zuk­lu­ğu, iş­tah kay­bı, baş dön­me­si, mi­de-ba­ğır­sak bo­zuk­lu­ğu,na­di­ren al­ler­ji, uy­ku bo­zuk­lu­ğuy­la kar­şı­la­şı­la­bi­lir.

Doz Önerisi:TantumVerde Gargara: Bir çor­ba ka­şı­ğı (15 mL) gar­ga­raso­lüs­yo­nu ile 20-30 sa­ni­ye ağız­da çal­ka­la­ma ve/ve­ya gar­ga­ra ya­pıl­dık­tanson­ra ka­lan kı­sım dı­şa­rı atı­lır, yu­tul­maz. Ge­rek­si­nmeye gö­re bu iş­lemge­nel­lik­le gün­de 2-3 kez 3-4 sa­at aray­la tek­rar­la­nır; ge­re­ğin­de 5ke­re­ye çı­ka­bi­lir. Te­da­vi sü­re­si, ol­gu­ya gö­re or­ta­la­ma 2-7 günara­sın­da­dır; rad­yas­yon mu­ko­zit­le­rin­de te­da­vi he­kim de­ne­ti­min­de15-20 gün sü­re­bi­lir. 6 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.Tantum Verde Spray: Birkerede 4 püskürtme, günde 2-6 kez tekrarlanarak kullanılır. Tedavi süresiortalama 4-5 gündür.

Tantum adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki