TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tar­go­cid Fla­kon IM/IV     Sanofi-Aventis

Te­ikop­la­nin

Ambalaj: 200 mgx1 fla­kon ve 3 mL’lik 1 çö­zü­cü am­pul :: 400 mgx1fla­kon ve 3 mL’lik 1 çö­zü­cü ampul.

End.: De­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı, id­rar yol­la­rınen­fek­si­yon­la­rı, alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, ek­lem ve ke­miken­fek­si­yon­la­rı, sep­ti­se­mi, en­do­kar­dit ve ayak­ta pe­ri­ton di­ya­li­ziya­pı­lan has­ta­lar­da­ki pe­ri­to­nit. Ay­rı­ca, Gram-po­zi­tif en­fek­si­yonris­ki ta­şı­yan or­to­pe­dik ope­ras­yon­lar­da an­ti­bi­yo­tik pro­fi­lak­siama­cıy­la kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.: Da­ha ön­ce­den te­ikop­la­ni­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lıkgös­te­ren has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir.

Uyar.: Çap­raz du­yar­lık gö­rü­le­bi­le­ce­ği için, di­ğer gli­ko­pep­tid­le­rekar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bi­li­nen has­ta­la­ra te­ikop­la­nin ve­ril­me­me­li­dir.Ke­sin­leş­miş ya da ola­sı ge­be­lik du­rum­la­rın­da, po­tan­si­yel ya­rar­la­rınola­sı risk­le­re ağır bas­tı­ğı dü­şü­nül­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Eri­tem, lo­kal ağ­rı, trom­bo­fi­le­bit, de­ri dö­kün­tü­sü,ka­şın­tı, ateş, bron­kos­pazm, ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon­lar, bu­lan­tı, kus­ma,di­ya­re, eo­zi­no­fi­li, lö­ko­pe­ni, nöt­ro­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni, trom­bo­si­toz,art­mış se­rum tran­sa­mi­naz­la­rı ve/ve­ya al­ka­len fos­fa­taz, se­rum kre­ati­nin­dege­çi­ci yük­sel­me­ler, baş dö­me­si ve baş ağ­rı­sı bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Nö­ro­tok­sik ve­ya nef­ro­tok­sikilaç­la­rın bir­lik­te ya da ar­dı­şık kul­la­nıl­ma­sı du­ru­mun­da böb­rek veişit­me test­le­ri ya­pıl­ma­lı­dır. Ami­nog­li­ko­zit­ler, ko­lis­tin, am­fo­te­ri­sinB, sik­los­po­rin, sisp­la­tin, fu­ro­se­mid ve etak­ri­nik asit gi­bi ilaç­larbu­na da­hil­dir.

Doz Önerisi: Su­lan­dı­rıl­mış Tar­go­cid en­jek­si­yo­nu IV ya da IM yol­dan uy­gu­la­na­bi­lir.IV doz­lar, 1 da­ki­ka i­çin­de ya­pı­lan hız­lı en­jek­si­yon­la ya da 30 da­ki­kai­çin­de ya­pı­lan en­füz­yon­la uy­gu­la­na­bi­lir. Do­zaj ge­nel­lik­le gün­debir kez uy­gu­la­nır, an­cak ilk gün i­kin­ci bir do­zun ve­ril­me­si de uy­guno­la­bi­lir. An­ti­bi­yo­ti­ğe du­yar­lı or­ga­niz­ma­lar­la en­fek­te ol­muşhas­ta­la­rın ço­ğu 48-72 sa­at i­çin­de te­ra­pö­tik ya­nıt ve­rir­ler. Te­da­vi­nintop­lam sü­re­si en­fek­si­yo­nun ti­pi ve şid­de­ti i­le has­ta­nın ver­di­ğiya­nı­ta gö­re be­lir­le­nir. En­do­kar­dit ve os­te­o­mi­ye­lit i­çin ö­ne­ri­lente­da­vi sü­re­si 3 haf­ta ya da da­ha u­zun­dur. Olguların çoğunda 12 ya da 24saatte bir 400 mg’lik dozlar yeterlidir.

Targocid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki