TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Şubat 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ta­ri­vid IV En­füz­yon Çö­zel­ti­si    Sanofi-Aventis

Of­lok­sa­sin HCl

Ambalaj: 200 mg/100 mLx1 en­füz­yon fla­ko­nu.

Eşdeğeri:Me­nef­loksIV En­füz­yon Fla­ko­nu: 200mg/100 mLx1 fla­ko­n (MustafaNevzat).

Ta­ri­vid FilmTab­let

Of­lok­sa­sin

Ambalaj: 200 mgx10 tab­let :: 400 mgx5 tablet.

Eşdeğeri:Dro­vidFilm Tab­let: 200 mgx10tablet (Drog­san); Gi­ra­sid Film Tab­let:200 mgx10 tab­let, 400 mgx5 tablet (Ab­far); Me­nef­loksFilm Tab­let: 200 mgx10tab­let, 400 mgx5 tablet (MustafaNevzat); Of­ko­zinFilm Tab­let: 200mgx10 tablet (Ko­çak); Of­lo­ci­de Film Tab­let:200 mgx10 tab­let, 400 mgx5 tablet (TriPharma); OfloksFilm Tab­let: 200 mgx10tablet (Eczacıbaşı); Urosin Film Tab­let:200 mgx10 tablet (Yeni İlaç).

End.:Duyarlıbakterilerin ne­den ol­du­ğu akut, kro­nik ve­ya tek­rar­la­yı­cı alt so­lu­numsis­te­mi en­fek­si­yon­la­rı (bron­şit), pnö­mo­ni­ler, KBB en­fek­si­yon­la­rı,yu­mu­şak do­ku ve de­ri­nin en­fek­si­yon­la­rı, ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rı,bak­te­ri­yel en­te­rit­ler ve kü­çük pel­vis­te­ki en­fek­si­yon­lar da da­hilol­mak üze­re ab­do­mi­nal en­fek­si­yon­lar, böb­rek, id­rar yol­la­rı ve ge­ni­talor­gan­la­rın en­fek­si­yon­la­rı, go­no­re, en­fek­si­yon­la­ra di­ren­cin be­lir­ginola­rak azal­dı­ğı has­ta­lar­da (örn. nöt­ro­pe­nik du­rum­lar), of­lok­sa­si­nedu­yar­lı pa­to­jen­le­re bağ­lı en­fek­si­yon­la­rın ön­len­me­sindeendikedir.

Kontr.E.:Of­lok­sa­sinve di­ğer ki­no­lon­la­ra aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Epi­lep­si­li has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir. Se­reb­ral trav­ma­lar, sant­ralsi­nir sis­te­min­de il­ti­ha­bi lez­yon­lar ve­ya felç gi­bi kon­vül­zi­yoneşi­ği­ni dü­şü­ren ve da­ha ön­ce­den mev­cut olan sant­ral si­nir sis­te­milez­yon­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir. Ço­cuk­la­ra ve ge­li­şi­mi­ni he­nüz ta­mam­la­ma­mışolan (18 ya­şın al­tın­da­ki) genç­le­re, ge­be ve em­zi­ren ka­dın­la­ra uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Of­lok­sa­sin ba­zı ad­vers et­ki­le­riy­le, has­ta­nınkon­sant­ras­yon ve re­ak­si­yon gü­cü­nü bo­za­bi­le­ce­ğin­den, ara­ba kul­lan­makve iş ma­ki­na­la­rı­nı kul­lan­mak gi­bi ba­zı du­rum­la­rı risk­li ha­le ge­ti­re­bi­lir.Of­lok­sa­sin te­da­vi­si sı­ra­sın­da, has­ta­la­ra şid­det­li gü­neş ışı­ğı­nave ult­ra­vi­yo­le ışın­la­rı­na ma­ruz kal­ma­ma­ya özen gös­ter­me­le­ri bil­di­ril­me­li­dir.

Yan E.:Te­da­visü­re­sin­ce mi­de bo­zuk­luk­la­rı, ka­rın ağ­rı­sı, iş­tah­sız­lık, bu­lan­tı,kus­ma, is­hal gi­bi be­lir­ti­ler­le kar­şı­la­şı­la­bi­lir.

Etkileş.:Mi­de asi­di­niazal­tı­cı ilaç­lar (mi­ne­ral an­ta­sit­ler), suk­ral­fat ve­ya de­mir müs­tah­zar­la­rından2 sa­at ön­ce alın­ma­lı­dır. Kon­vül­zi­yon eşi­ği­ni dü­şü­ren ilaç­lar (örn.te­ofi­lin) ve­ya ba­zı nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar (örn. fen­bu­fen)ile bir­lik­te ve­ril­di­ğin­de ye­ni ki­no­lon­la­rın se­reb­ral kon­vül­zi­yoneşi­ği­ni dü­şür­dük­le­ri­ne da­ir bul­gu­lar var­dır. Of­lok­sa­sin ile bir­lik­teuy­gu­la­nan gli­benk­la­mi­din se­rum kon­sant­ras­yon­la­rı ha­fif­çe yük­se­lir.Özel­lik­le yük­sek doz ki­no­lon te­da­vi­sin­de, re­nal tü­bü­ler sek­res­yo­nauğ­ra­yan di­ğer ilaç­lar (pro­be­ne­sid, si­me­ti­din, fu­ro­se­mid, me­tot­rek­satgi­bi) da be­ra­ber kul­la­nı­lı­yor­sa, ki­no­lon­la­rın atı­lı­mın­da bo­zuk­lukve se­rum dü­ze­yin­de yük­sel­me ola­bi­lir. Ki­no­lon te­da­vi­si gö­ren ki­şi­ler­de,ku­ma­rin de­ri­ve­le­ri­nin et­ki­sin­de ar­tış ola­bi­lir.

Doz Önerisi:TarividIV Enfüzyon: İd­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rın­dagün­de 1 kez 100 mg-2 kez 200 mg (ve­ya 1 kez 200 mg); böb­rek ve ü­re­me or­gan­la­rı­nınen­fek­si­yon­la­rın­da gün­de 2 kez 100 mg-200 mg; so­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı,ku­lak, bu­run, bo­ğaz en­fek­si­yon­la­rın­da 2 kez 200 mg; de­ri ve yu­mu­şakdo­ku en­fek­si­yon­la­rın­da 2 kez 200 mg; ke­mik ve ek­lem­le­rin en­fek­si­yon­la­rın­da2 kez 200 mg; ka­rın boş­lu­ğu­nun en­fek­si­yon­la­rın­da 2 kez 200 mg; sep­ti­se­mi­de2 kez 200 mg. Doz­la­rın yak­la­şık o­la­rak e­şit a­ra­lık­lar­da ve­ril­me­siö­nem­li­dir. Has­ta­nın du­ru­mu dü­zel­dik­ten son­ra pa­ren­te­ral te­da­vi­deno­ral te­da­vi­ye ge­çi­le­bi­lir. Ta­ri­vidIV 200 uy­gu­la­ma­sı­na vü­cut ı­sı­sınor­mal­leş­tik­ten ve has­ta­lı­ğın be­lir­ti­le­ri kay­bol­duk­tan son­ra enaz 3 gün da­ha de­vam e­dil­me­li­dir. A­kut en­fek­si­yon­lar­da ol­gu­la­rınço­ğun­da 7-10 gün­lük te­da­vi ye­ter­li­dir.Tarivid Tablet: En­fek­si­yo­nun ti­pi­neve cid­di­ye­ti­ne gö­re, e­riş­kin­ler­de gün­lük of­lok­sa­sin do­zu 200 mg i­le800 mg a­ra­sın­da­dır. 400 mg’ye ka­dar o­lan gün­lük of­lok­sa­sin doz­la­rı,ter­ci­hen sa­bah­la­rı ol­mak ü­ze­re tek doz ha­lin­de ve­ri­le­bi­lir. Da­hayük­sek doz uy­gu­la­ma­la­rın­da, to­tal do­zun i­ki e­şit par­ça­ya bö­lü­ne­reke­şit a­ra­lık­lar­la uy­gu­lan­ma­sı ge­rek­li­dir. En­fek­si­yo­nun a­ğır­lı­ğı­nave komp­li­kas­yon ya­pan fak­tör­ler ve­ya du­yar­lı­ğı a­zal­tan pa­to­jen­lero­lup ol­ma­ma­sı­na bağ­lı o­la­rak, do­zu gün­de 2x400 mg’ye ka­dar yük­selt­mekge­re­ke­bi­lir. Ta­ri­vid Film Tab­let bir mik­tar sı­vı i­le çiğ­nen­me­den yu­tul­ma­lı­dır. Açkar­nı­na ve­ya ye­mek­ler­le bir­lik­te a­lı­na­bi­lir. Ta­ri­vid uy­gu­la­ma­sı­navü­cut ı­sı­sı nor­mal­leş­tik­ten ve has­ta­lı­ğın be­lir­ti­le­ri kay­bol­duk­tanson­ra en az 3 gün da­ha de­vam e­dil­me­li­dir. A­kut en­fek­si­yon­lar­da ol­gu­la­rınço­ğun­da 7-10 gün­lük te­da­vi ye­ter­li­dir. Te­da­vi sü­re­si ge­nel­lik­le,Sal­mo­nel­loz’da te­da­vi sü­re­si 7-8 gün, şi­gel­loz­da 3-5 gün, E. co­li’nin ne­denol­du­ğu ba­ğır­sak en­fek­si­yon­la­rın­da or­ta­la­ma 3 gün­dür. b-he­mo­li­tik strep­to­kok en­fek­si­yon­la­rın­da(ör­ne­ğin pü­rü­lan ton­si­lit ve­ya e­ri­zi­pel) has­ta­yı ro­ma­tiz­mal a­teş,glo­me­rü­lo­nef­rit gi­bi geç komp­li­kas­yon­lar­dan ko­ru­mak i­çin en az 10gün­lük bir te­da­vi uy­gu­lan­ma­lı­dır. Komp­li­ke ol­ma­yan alt id­rar yo­luen­fek­si­yon­la­rı­na 3 gün­lük te­da­vi ye­ter­li­dir.

Tarivid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki