TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tar­ka Ya­vaş Sa­lı­nım­lı Film TabletAbbott

Ve­ra­pa­mil HCl 180mg, tran­do­lap­ril 2 mg

Ambalaj: 28 tablet.

End.: Ve­ra­pa­mil ve tran­do­lap­rilin kombine kullanımınıngerektiği hipertansiyonda endikedir.

Kontr.E.: Tran­do­lap­ril ve­ya ve­ra­pa­mi­le aşı­rı du­yar­lık,ACE in­hi­bi­tör te­da­vi­si­ne bağ­lı an­ji­yo­nö­ro­tik ödem öyküsü, kar­di­yo­je­nikşok, ta­ze komp­li­ke en­fark­tüs, II. ve­ya III. de­re­ce AV blok, SA blok,has­ta si­nüs send­ro­mu, ge­be­lik ve em­zir­me dö­ne­min­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: İla­cın ilk do­zun­dan son­ra sey­rek ola­rak semp­to­ma­tikhi­po­tan­si­yon ge­li­şe­bi­lir. Böb­rek fonk­si­yon­la­rı bo­zuk has­ta­lar­dado­zun ayar­lan­ma­sı ve böb­rek fonk­si­yon­la­rı­nın iz­len­me­si ge­re­ke­bi­lir.He­pa­tik fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da tran­do­lap­ri­lat plaz­madü­zey­le­ri yük­se­le­bi­lir ve doz ayar­la­ma­sı ge­re­ke­bi­lir. En­der ol­gu­lar­daACE in­hi­bi­tör­le­riy­le yüz, ekst­re­mi­te­ler, dil, glot­tis ve/ve­ya la­renk­side kap­sa­yan an­ji­yo­nö­ro­tik ödem bil­di­ril­miş­tir. Ödem yüz ve glot­ti­sikap­sı­yor­sa, so­lu­num yo­lu obst­rük­si­yo­nu ris­ki ne­de­niy­le, çok teh­li­ke­li­dir.

Yan E.: Trandolapril ile ök­sü­rük, baş ağ­rı­sı, hal­siz­lik,baş dön­me­si gi­bi yan et­ki­ler sey­rek de ol­sa, gö­rü­le­bi­lir. Da­ha sey­rekola­rak pal­pi­tas­yon, ke­yif­siz­lik, hi­po­tan­si­yon, pru­rit, yüz kı­zar­ma­sıve bu­lan­tı­ya raslan­mış­tır. Çok en­der ola­rak fa­si­yal an­ji­yo­nö­ro­tiködem bil­di­ril­miş­tir. Ve­ra­pa­mi­lin kalp ve do­la­şı­ma et­ki­le­ri ba­zan,özel­lik­le yük­sek doz ve mü­sa­it ön ha­sar­lar­da, te­ra­pö­tik et­ki­nin dı­şı­nata­şa­bi­lir; kalp fre­kan­sın­da ya­vaş­la­ma (si­nüs bra­di­kar­di­si, AVblok), kan ba­sı­ncı­nın düş­me­si, kont­rak­ti­li­te gü­cü­nün azal­ma­sı gö­rü­le­bi­lir.Ka­bız­lık sık; bu­lan­tı, baş dön­me­si ve­ya ser­sem­lik, baş ağ­rı­sı, yüzkı­zar­ma­sı, yor­gun­luk, ger­gin­lik ve maf­sal ödem­le­ri na­di­ren gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif­le­rin et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.Di­üre­tik te­da­vi­si al­tın­da­ki has­ta­la­rın ba­zı­la­rın­da ve­ra­pa­mil/tran­do­lap­rilkom­bi­ne müs­tah­za­rıy­la te­da­vi­ye baş­lan­dı­ğın­da aşı­rı kan ba­sın­cıdüş­me­le­ri gö­rü­le­bi­lir. Kar­di­yo­dep­re­san, ya­ni b-blo­ker, an­ti­arit­mik ilaç­lar, in­ha­las­yon anes­te­tik­le­rigi­bi kar­di­yak uya­rı olu­şu­mu­nu ve ile­ti­si­ni in­hi­be eden ilaç­lar­labir­lik­te uy­gu­lan­dı­ğın­da, is­ten­me­yen ad­di­tif et­ki­ler olu­şa­bi­lir.Hi­pert­ro­fik obst­rük­tif kar­di­yo­mi­yo­pa­ti­li has­ta­lar­da ki­ni­din veoral ve­ra­pa­mil bir­lik­te uy­gu­lan­dı­ğın­da, hi­po­tan­si­yon ve ak­ci­ğeröde­mi ge­liş­ti­ği bil­di­ril­miş­tir. Bir­lik­te uy­gu­lan­dı­ğın­da ve­ra­pa­mi­lindi­gok­sin plaz­ma dü­zey­le­ri­ni %50-75 ora­nın­da yük­selt­i­r. Tran­do­lap­rilve po­tas­yum tuz­la­rı­nın, po­tas­yum tu­tan di­üre­tik­le­rin ve­ya pros­tag­lan­dinsen­te­zi in­hi­bi­tör­le­ri­nin bir­lik­te kul­la­nı­mı, özel­lik­le böb­rekfonk­si­yon bo­zuk­lu­ğun­da, hi­per­po­ta­se­mi ris­ki­ni ar­tı­rır. Tüm an­ti­hi­per­tan­sif­ler­deol­du­ğu gi­bi, ve­ra­pa­mil/tran­do­lap­ril kom­bi­ne müs­tah­za­rı­nın da imi­p­­ra­miniçe­ren ma­jör tran­ki­li­zan ve­ya an­ti­dep­re­san­lar­la bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sın­daor­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon ris­ki ar­tar.

Doz Önerisi: Böb­rek ve ka­ra­ci­ğer fonk­si­yo­nu nor­mal olan has­ta­lar­da,gün­de tek doz 1 Tar­ka kap­sül öne­ri­lir.

Tarka adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki