TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ta­va­nic IV En­füz­yon Fla­ko­nu    Sanofi-Aventis

Le­vof­lok­sa­sin

Ambalaj: 500 mg/100 mLx1 fla­kon.

Eşdeğeri:CravitIV Enfüzyon Flakonu: 500mg/100 mLx1 fla­kon (Fako).

Ta­va­nic FilmTab­let

Le­vof­lok­sa­sin

Ambalaj: 500 mgx7 film tablet.

Eşdeğeri:CravitFilm Tablet: 500 mgx7tablet (Fako).

End.:Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu; akut sinüzit, kronik bronşitin akutalevlenmesi, toplumda edinilmiş pnömoni, hastanede edinilmiş pnömoni,piyelonefrit dahil komplikasyonlu üriner sistem enfeksiyonları, deri ve yumuşakdoku enfeksiyonları, prostatit tedavisinde endikedir.

Kontr.E.: Le­vof­lok­sa­si­ne ve­ya flo­ro­ki­no­lon gru­bu bir di­ğeran­ti­bak­te­ri­yel ila­ca kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bi­li­nen has­ta­lar;epi­lep­si­si olan has­ta­lar; flo­ro­ki­no­lon gru­bu bir an­ti­bak­te­ri­ye­linkul­la­nı­mı­na bağ­lı ge­liş­ti­ği bi­li­nen ten­don ra­hat­sız­lı­ğı öy­kü­süve­ren­ler; pe­di­yat­rik yaş gru­bun­da ve­ya er­gen­lik dö­ne­min­de­ki­ler;ge­be­lik dö­ne­min­de­ki­ler ve em­zir­me dö­ne­min­de­ki­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Böb­rek yet­mez­li­ğin­de kre­ati­nin kli­ren­si­ne gö­redoz ayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­lı­dır. Le­vof­lok­sa­si­ne bağ­lı fo­to­sen­si­ti­zas­yonçok na­di­ren gö­rül­mek­le bir­lik­te, has­ta­la­ra, te­da­vi sü­re­sin­ce kuv­vet­ligü­neş ışı­ğı­na çık­ma­ma­la­rı ve­ya so­lar­yum gi­bi ya­pay ult­ra­vi­yo­lelam­ba­la­ra ma­ruz kal­ma­ma­la­rı öne­ril­me­li­dir. Le­vof­lok­sa­sin te­da­vi­sisı­ra­sın­da gö­rü­len ba­zı yan et­ki­ler has­ta­nın kon­sant­ras­yon, ref­leksve re­ak­si­yon ye­te­nek­le­ri­ni azal­ta­bi­ldi­ğin­den, bu ye­te­nek­le­rinazal­ma­sı­nın özel­lik­le önem­li ol­du­ğu mo­tor­lu ta­şıt ve­ya iş ma­ki­ne­sikul­la­nı­mı gi­bi du­rum­lar­da risk oluş­tu­ra­bi­lir.

Yan E.: Bu­lan­tı, di­ya­re ve ka­ra­ci­ğer en­zim­le­ri(ALT/AST) de­ğer­le­rin­de ar­tış, iş­tah­sız­lık, kus­ma, ka­rın ağ­rı­sı, ha­zım­sız­lık,ka­şın­tı, de­ri dö­kün­tü­sü, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, ser­sem­lik his­si,uy­ku­suz­luk, eo­zi­no­fi­li, lö­ko­pe­ni, bi­li­ru­bin ve se­rum kre­ati­ninde­ğer­le­rin­de ar­tış göz­len­miş­tir.

Etkileş.: Kon­vül­zi­yon eşi­ği­ni dü­şü­ren ilaç­lar (ör­ne­ğin te­ofi­lin)ve fen­bu­fen ve­ya ben­ze­ri di­ğer bir non­ste­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­varila­cın, ki­no­lon gru­bu bir an­ti­bi­yo­tik ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sıha­lin­de, be­yin kon­vül­zi­yon eşi­ği­nin düş­tü­ğü bil­di­ril­mek­te­dir. Le­vof­lok­sa­sin,pro­be­ne­sid ve si­me­ti­din gi­bi tü­bü­ler böb­rek sek­res­yo­nu­nu et­ki­le­yenilaç­lar­la bir­lik­te ve­ril­di­ğin­de, özel­lik­le böb­rek yet­mez­li­ği olanhas­ta­lar­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Sik­lo­sop­ri­nin ya­rı-öm­rü, le­vo­flok­sa­sinile bir­lik­te uy­gu­lan­dı­ğın­da %33 ora­nın­da art­mak­ta­dır. Le­vof­lok­sa­si­ninoral for­mu, de­mir tuz­la­rı, mag­nez­yum ve­ya alü­min­yum içe­ren an­ta­sit­ler­lebir­lik­te uy­gu­lan­dı­ğın­da, le­vof­lok­sa­si­nin emi­li­mi be­lir­gin şe­kil­deaza­lır. Bu ilaç­lar, le­vof­lok­sa­sin uy­gu­la­ma­sın­dan en az 2 sa­at ön­ceve­ya 2 sa­at son­ra uy­gu­lan­ma­lı­dır. Suk­ral­fat ile le­vof­lok­sa­sinoral ola­rak bir­lik­te uy­gu­la­na­cak­sa, suk­ral­fa­tın en ez 2 sa­at son­rauy­gu­lan­ma­sı öne­ri­lir.

Doz Önerisi: Dozaj, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve etken patojenin duyarlılığınabağlı olarak ayarlanır. Tablet: Akut sinüzit: Günde tekdoz 500 mg, 10-14 gün boyunca. Kronikbronşitin akut alevlenmesi: Günde tekdoz 250-500 mg, 7-10 gün boyunca. Toplumdaedinilmiş pnömoni: günde tek doz veya 2 kez500 mg, 7-14 gün boyunca. Piyelonefritdahil, komplikasyonlu üriner sistem enfeksiyonları: Günde tek doz 250 mg, 7-10 gün boyunca. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Günde tek doz 250 mg veya tek doz veya iki kez 500 mg,7-14 gün boyunca. Prostatit:Günde tek doz 500 mg, 28 gün boyunca. IV enfüzyon çözeltisi: Toplumda edinilmiş pnömoni: Günde tek doz veya 2 kez 500 mg, 7-14 gün boyunca. Piyelonefrit dahil, komplikasyonlu üriner sistemenfeksiyonları: Günde tek doz 250mg, 7-10 günboyunca. Deri ve yumuşak dokuenfeksiyonları: Günde tek doz 250 mg veya tekdoz veya iki kez 500 mg, 7-14 gün boyunca. Hastanede edinilmiş pnömoni: Günde tek doz 750 mg, 7-14 gün boyunca. Prostatit: Günde tekdoz 500 mg, 28 gün boyunca. Doz hastalığın şiddetine göre ayarlanmalıdır. Aynıdozda, IV uygulamadan oral uygulamaya geçilmesi mümkündür. Kreatinin klirensiú50 mL/dak olan hastalarda tablet ve enfüzyon çözeltisi dozları azaltılmalıdır.Yavaş intravenöz enfüzyon yapılmalıdır; 500mg (100 mL) enfüzyon çözeltisi içinen az 60 dakika. Taşikardi veya kan basıncında düşüş olması durumunda enfüzyonason verilmelidir.

Tavanic adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki